zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Konštantína Filozofa / Pedagogická fakulta / Predškolská pedagogika

 

Výtvarná výchova (vytvarna_vychova.doc)

Výtvarná výchova

 

 1. Hlavný cieľ

Poslaním výtvarnej výchovy je rozvíjanie schopností a učenie sa k pozitívnemu vzťahu k výtvarnému umeniu.

 

 1. Čiastkové ciele

Vedomosti – podnecovať originalitu a zvyšovať emocionálnu inteligenciu

Zručnosti – rozvoj zmyslového vnímania, najmä zrakovú a hmatovú citlivosť

Návyky – posilňovať schopnosť sebaovládania na základe zvládnutých negatívnych emócií

 

 1. Obsah výchovy
 1. výtvarné vyjadrovanie predstáv
 1. kreslenie
 2. výtvarné techniky a grafomotorika
 3. maľovanie
 4. modelovanie
 5. plošné a priestorové utváranie, zostrojovanie a konštruovanie

 

 1. výchova zmyslu pre životné prostredie a výtvarné umenie

 

 1. Didaktické úlohy pre 5 – 6 ročné deti
 1. výtvarné vyjadrovanie predstáv
 1. kreslenie

U detí vyvolať radosť z kreslenia, kresliť na veľkých papieroch a používať pritom rôzne materiály na vyjadrenie svojich predstáv, zážitkov z rodinného života, z výletu, prírody a znázornenie ľudskej postavy v určitom prostredí a situácii

 

 1. výtvarné techniky a grafomotorika

Správne držanie tela, koordinácia zraku a ruky, kreslenie uvoľnenou rukou

 

 1. maľovanie

Naučiť sa pracovať s farbami, miešanie odtieňov farby, premaľovanie farby, vyjadriť ňou činnosť zvierat a ľudí

 

 1. modelovanie

Rozvíjať hmat modelovaním rôznych materiálov, napr. hlinou, plastelínou.... Modelovať rôzne postavy a tvary

 

 1. plošné a priestorové utváranie, zostrojovanie a konštruovanie

Uplatňuje sa trojrozmerné videnie skutočnosti, modelovať konštrukcie na základe fantazijných predstáv, napr. lode, lietadlá, ponorky.... a to skladaním, lepením, krčením

 

 1. výchova zmyslu pre životné prostredie a výtvarné umenie

Vnímanie krásy prírody, architektúry, aranžovanie, esteticky hodnotiť prírodné prostredie

 

 1. Vlastný návrh

Zriadiť ateliér, kde by sa deti mohli výtvarne prezentovať a nemuseli si kupovať pomôcky na maľovanie, pretože by to bola výbava ateliéru