zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Mateja Bela / Ekonomická fakulta / Účtovníctvo vo verejnej správe

 

Prednáška č. 6 (uvs_-_6._prednaska.doc)

Účtovníctvo vo verejnom sektore – 6. prednáška                                16. 3. 2009

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

 

základné predpoklady DNM:

 1. doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, splnenie podmienok pre účtovanie:
 1. ocenenie vyššie ako suma ustanovená osobitných predpisom – je to 50 000.-
 2. rozhodnutie ÚJ o účtovaní nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako uvedená suma – drobný DNM

 

        drobný nehmotný majetok

 

               drobný dlhodobý nehmotný majetok        náklad účtovného obdobia v ktorom vznikol  - ostatné služby

 

Náklady na výskum a vývoj

 1. náklady na výskum sa aktivovať nesmú, náklady na vývoj sa aktivovať musia, ak sú splnené určité kritériá
 2. je to preto, lebo výsledky výskumu sú značne neisté a aktivácia nákladov na výskum by mohla znamenať, že majetok (DNM) by bol nadhodnotený, tým by bola zásada opatrnosti porušená

Definícia výskumu – výskumom sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky

 1. aj výsledky vývoja sú spravidla značne neisté, avšak stupeň neistoty je nižší ako pri výskume. Preto sa náklady na vývoj aktivujú, keď sú splnené určité kritériá:
 1. ÚJ má možnosť dokončiť vývoj
 2. aktivované náklady na vývoj budú v budúcnosti prinášať ekonomický úžitok (predaj výsledkov vývoja)

definícia vývoja – vývojom sa rozumie aplikácia zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby

software – buď je kúpený samostatne alebo vytvorený vlastnou činnosťou

oceniteľné práva – výrobno-technické poznatky, licencie, ochranné známky, receptúry

 1. DNM nie sú – náklady na zaškolenie, semináre, marketingové a iné štúdie, reklama, poradenstvo

Dlhodobý hmotný majetok

základné predpoklady DHM:

 1. doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Splnenie podmienok pre ich účtovanie:

podmienky:

 1. SHV – ocenenie vyššie ako 30 tis. SK
 2. rozhodnutie ÚJ o účtovaní ako drobný DHM alebo ako zásoby

drobný hmotný majetok

 

          drobný dlhodobý hmotný majetok                        zásoby – materiál

 

oceňovanie DM

 1. obstarávacia cena, reprodukčná OC – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje

zníženie hodnoty DM

 1. trvalé zníženie (účtuje sa cez odpisy)
 2. prechodné zníženie (účtuje sa cez opravné položky)

 

Finančný prenájom (finančný lízing)

 1. vlastnícke právo nie je rozhodujúce, aby bol majetok vykázaný v súvahe
 1. prenajímateľ
 2. nájomca
 1. prenajímateľ má vlastnícke právo k predmetu lízingu, nevykazuje tento predmet ako svoj majetok
 2. nájomca nemá vlastnícke právo k predmetu lízingu, vykazuje tento predmet ako svoj majetok
 3. ide o prípad kedy má prednosť podstata transakcie nad jej formou

Finančný prenájom je obstaranie DHM

 1. na základe nájomnej zmluvy
 2. s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (kúpna opcia)
 3. za dohodnuté platby
 4. počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku

V deň odovzdania / prijatia predmetu lízingu

 1. prenajímateľ odúčtuje predmet lízingu zo svojho majetku a zaúčtuje pohľadávku voči nájomcovi
 2. nájomca zaúčtuje predmet lízingu ako svoj majetok a zaúčtuje záväzok voči prenajímateľovi a tým dňom začína predmet lízingu aj odpisovať podľa odpisového plánu, ako každý iný svoj majetok

Účtovanie DM

 1. faktúra dodávateľa za DN a DHM                 300.-                        041, 042 / 321
 2. Náklady súvisiace s obstaraním                        50.-                        041, 042 / 321
 3. uvedenie DN a DHM do užívania v OC                350.-                        01x, 02x / 041, 042
 4. poskytnutie preddavku na nákup DM                100.-                051, 052 / 222, 221, 225
 5. prijatý dar – získanie práv na využívanie                100.-                        041, 042 / 384    

                    softvéru

Účtovanie odpisov

 1. ÚJ je povinná zostaviť odpisový plán na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku
 2. odpisuje sa len do výšky ocenenia v účtovníctve
 3. DHM odpisuje ÚJ s ohľadom na opotrebenie
 4. DNM musí ÚJ odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania
 5. pri odpisoch sú dôležité: doba odpisovania, metóda odpisovania
 6. DNM a DHM sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov

 

účtovanie vyradenie z titulu likvidácie

 1. zúčtovanie zostatkovej ceny                                40.-                551 / 07x, 08x
 2. účtovné vyradenie                                        150.-                07x, 08x / 01x, 02x

účtovné vyradenie z titulu predaja

 1. zúčtovanie zostatkovej ceny                                60.-                541 / 07x, 08x
 2. účtovné vyradenie                                        200.-                07x, 08x / 01x, 02x

účtovanie vyradenia z titulu škody

 1. zúčtovanie zostatkovej ceny                                120.-                549 / 07x, 08x
 2. účtovné vyradenie                                        250.-                07x, 08x / 01x, 02x

inventúra

 1. dokladová inventúra (DNM), fyzická inventúra (DHM)
 2. ku dňu zostavenia účtovnej závierky