zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Technická Univerzita Košice / Strojnícka fakulta / Inovácie

 

Inovacie 4 (4.cast.doc)

14

4. INOVAČNÉ STRATÉGIE

 

 

Stratégia

 

 

Určenie dlhodobých základných cieľov podniku a stanovenie činnosti a zdrojov pre dosahovanie týchto cieľov.

 

Úloha stratégie: určiť prostredníctvom cieľov a inovačných postupov budúci obraz podniku

 

Základné požiadavky na inovačnú stratégiu:

 1. Variantnosť Zmeny v podnikateľskom prostredí vyžadujú spracovanie stratégie vo variantoch. Varianty majú zohľadňovať minulý, súčasný a predpokladaný budúci vývoj.
 2. Dlhodobý časový horizont

        Napriek variantnosti stratégia sa nemôže meniť deň, čo deň . Pre malé podnikanie optimálny horizont je 3 až 5 rokov, pre veľké firmy 10 rokov.

 1. Systémovosť Stratégia zohľadňuje všetky dôležité faktory pôsobiace na podnikanie (výrobky, trh, zdroje, marketing, financie,...).
 2. Faktor času

Stratégia významne zohľadňuje časové relácie (termíny dôležitých opatrení, nadväznosti, časové rezervy,...).

 1. Koncentrácia zdrojov a aktivít

Pre realizáciu prijatej stratégie je treba koncentrovať všetky dostupné zdroje.

ZÁKLADY STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

 

 

Thompson

 1. Definovanie poslania firmy a dlhodobá vízia jej vývoja.
 2. Stanovenie cieľov a výkonových parametrov podnikania.
 3. Formulácia postupu pre dosiahnutie stanovených cieľov.
 4. Rozpracovanie postupu do realizačného plánu.
 5. Hodnotenie a zmeny stratégie.

 

Wheelen

 1. Formulácia podnikateľských ideí, výrobkov a služieb.
 2. Hodnotenie vonkajších a vnútorných faktorov podnikania.
 3. Stanovenie cieľov podnikania .
 4. Rozpracovanie programov postupu.
 5. Realizácia programov.
 6. Hodnotenie stratégie.

 

Postup pri príprave stratégie v podniku

 

Vízia rozvoja podniku

Analýza podnikateľského prostredia

Analýza podniku

Strategické ciele

Strategické postupy

Inovačné projekty

Realizácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVENIE CIEĽOV

 

 

3 skupiny strategických cieľov inovácií:

 1. Zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov a služieb

make money – robiť peniaze

Hlavné smery realizácie:

 1. vysoké úžitkové hodnoty produkcie (kvalita)
 2. variabilnosť a modifikácie výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov
 3. krátke dodacie lehoty a vyspelý dodávateľský systém
 4. krátke inovačné cykly a vysoký stupeň novosti
 1. Znižovanie produkčných nákladov

save money – sporiť peniaze“

Hlavné smery znižovania produkčných nákladov:

 1. eliminácia procesov, ktoré nepridávajú hodnotu
 2. aplikácia progresívnych technológií
 3. pružná automatizácia
 4. úsporné organizačné štruktúry
 5. efektívne riadenie

 

 1. Minimalizácia fixných nákladov (investícií) Minimalizácia fixných nákladov sa dosahuje:
 1. pružnosťou výrobnej základne
 2. elimináciou nadbytočnosti zdrojov
 3. vysokou úrovňou využívania zdrojov

 

 

Uvedené ciele tvoria hierarchický systém:

        1. zvyšovanie hodnoty produkcie                 - strategický cieľ

2. znižovanie nákladov                         - operačný cieľ

3. minimálne investície                         - realizačný cieľ

 

Príklad stanovenia strategických cieľov

Stupeň finalizácie

Produkcia

Majetok

Zamestnanosť

Exportná výkonnosť

Ziskovosť

Kvalita

rok 2005

východiskový stav

strategické ciele- 100%

Produktivita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučenia pre stanovenie inovačných cieľov:

 1. Ciele majú byť jasné a jednoznačne formulované.
 2. Treba starostlivo uvážiť vzťahy medzi cieľmi

           - priorita                                   - neutralita

           - podmienenosť                           - konfliktnosť

           - vzájomná vylúčiteľnosť           - nahraditeľnosť

 1. Ideálne riešenie je v synergických cieľoch. Ich účinok sa nespočítava, ale násobí.

Stratégie podľa konkurenčnej výhody

 

TYPOVÉ PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE

 

 

STRATÉGIA NÁKLADOVÉHO PRVENSTVA

STRATÉGIA DIFERENCIÁCIE

STRATÉGIA ZAMERANIA

 

Stratégie podľa inovačných postupov

 

 

KONTINUÁLNE ZLEPŠENIA

 

Stratégia kontinuálneho zlepšovania je účinná najmä pri:

 1. zavádzaní modifikovaných výrobkov
 1. zvyšovaní produktivity práce
 2. znižovaní výrobných nákladov
 3. zlepšovaní servisných služieb

 

Riziká stratégie sú:

 1. zlý odhad štrukturálnych zmien (zlepšovanie nepostačuje)
 2. vysoký počet pracovníkov pôsobiacich v inovačnom procese (riziko nedostatočnej kvalifikácie a zainteresovanosti)
 3. dlhší inovačný cyklus v zrovnaní s inými stratégiami

 

Stratégia zlepšovania vedie k tzv. špirálovému rozvoju konkurencieschopnosti firmy

 

 

Schéma stratégie kontinuálnych zlepšení

Čas

1. Zlepšenie

3. Zvyšovanie     kvality a   produktivity

2.Investovanie   prínosov

Zisk, Konkurenčná schopnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA ELIMINÁCIE

Zmena štruktúry výroby vylúčením málo ziskových výrobkov, likvidácia nevyužívaných výrobných zdrojov a pod.

 

EXPANZNÁ STRATÉGIA

Prioritu majú ciele zvyšovať objemy produkcie a zabezpečovať rast firmy. Inovácie sa koncentrujú do nových technologických investícií, zavádzania nových výrobkov a pod.

 

STRATÉGIA SEGMENTÁCIE

Je charakterizovaná koncentráciou inovačného úsilia a zdrojov na vybraný segment trhu. Umožňuje získať silnú pozíciu aj v relatívne krátkom čase. Prioritná stratégia malých firiem.

ČISTÁ INOVAČNÁ STRATÉGIA

Predpokladá zavádzanie výrobkov nových generácií, alebo vyspelých technológií v intervaloch, ktoré prerušujú periódy relatívnej stability. Inovácie prinášajú skokovité zvýšenie produktivity a podielu na trhu.

 

Schéma stratégie inovačného skoku

Inovačná úroveň

reálny priebeh

racionalizačný postup

Čas

katapult inovácie

ideálny priebeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristické znaky stratégie:

 1. Za predpokladu zabezpečenia dostatočných zdrojov, vysokej úrovne know-how a vyspelého organizačného systému dosahuje sa touto stratégiou najvyššia efektívnosť.
 2. Inovácie sú získané prioritne z vlastného výskumu a vývoja.
 3. Čistá inovačná stratégia je uplatňovaná v tradičných odboroch najmä u lídrov trhu.
 4. V podnikaní na báze znalostí je priestor aj pre malé vysokokvalifikované firmy
 5. Nevýhodou je vysoká miera rizika a potreba kryť veľké straty v prípade neúspechu inovácie.

 

DIVERZIFIKAČNÁ STRATÉGIA

Korešpondujú so zákaznícky orientovaným podnikaním. Ich prednosťou je zvyšovanie pružnosti podnikania, rozloženie rizík, zlepšovanie trhových pozícií firmy a podpora štrukturálnych zmien. Nevýhodou je, že diverzifikáciou sa zvyšujú výrobné náklady a stratégia je náročná na zdroje.

 

Vertikálne diverzifikácie vychádzajú z vnútorných zdrojov firmy (inovácie už produkovaných výrobkov).

Horizontálne diverzifikácie vychádzajú z vonkajších zdrojov (výrobky iného druhu pre nové trhy).

 

KOMBINOVANÉ STRATÉGIE

Príklady typických kombinácií:

 1. eliminácia jednej časti sortimentu výroby a systematické zlepšovanie zostatkovej časti výroby (riešenie krízovej situácie firmy)
 2. expanzná stratégia pre nový segment trhu (príklad exportnej špecializácie)
 3. čistá inovácia spojená s vertikálnou diverzifikáciou (stratégia vedúca k líderskemu poslaniu na trhu)
 4. kumulatívna stratégia využívajúca všetky inovačné princípy.                        Napr. japonskí výrobcovia osobných áut súbežne pripravujú nový model zdokonaľovaním existujúceho modelu, diverzifikáciou základného modelu a prípravou úplne nového výrobku.

 

 

Stratégie podľa konkurenčnej výhody

 

 

 

LÍDERSKÁ OFENZÍVNA STRATÉGIA

Líderská ofenzívna stratégia je vždy spojená s významnými inováciami a ich systematickým cyklickým priebehom. Predpokladá silné inovačné zdroje, osobitne vlastný výskum a vývoj.

 

Charakteristickým znakom sú ambiciózne inovačné projekty s predpokladom získať:

 1. generačné nové výrobky alebo technológie
 2. nové trhy, alebo zvýšenie podielu na existujúcom trhu.

 

STRATÉGIA TVORIVÉHO NAPODOBŇOVANIA

Je to stratégia tiež zameraná na získanie vedúcej pozície na trhu. Vychádza však z napojenia sa na inovačný smer až v čase, keď inovácia je realizovaná a začína mať úspech na trhu. Časť faktorov neistoty je už eliminovaná a nie sú nutné náklady na zrod inovácie.

 

STRATÉGIA PREVZATIA INOVÁCIE

Je  ďalším posunutím inovačnej orientácie na neskoršie fázy inovačného procesu, pretože predpokladá nákup inovácie (patentu licencie, partnerstva a iné) a jej plné využitie.  Táto stratégia je považovaná za menej rizikovú, avšak len za predpokladu, že preberateľ inovácie má dostatok možností veľmi intenzívne rozvíjať inovácie nižších rádov.

 

 

 

DEFENZÍVNE INOVAČNÉ STRATÉGIE

Pri defenzívnej stratégii firma sa snaží udržať na stabilizovanej časti krivky životnosti inovácie. Firma redukuje náklady na výskum a vývoj a inovuje len na úrovni nižších rádov, spravidla s cieľom rozširovať aplikačné spektrum.

 

STRATÉGIA TRHOVEJ NIKY

Je to stratégia imúnnosti voči konkurencii t.j. vytvorenie podmienok, že na trh niky nikto iný nevstúpi. Je to typická stratégia pre malé podniky. Sú tri modifikácie tejto stratégie:

 1. Stratégia mýtnej závory
 1. Trh je taký, že kto sa na ňom ocitne odčerpá celú jeho kapacitu.
 2. Je to pomerne statická pozícia. Keď sa trh obsadí, neexistuje nič, čo by  ho rozširovalo.
 1. Stratégia špecializovanej odbornosti
 1. Segment trhu môže byť veľký a rastúci a neobmedzuje sa len na výrobu (právnické, finančné služby sú typickým príkladom).
 2. Kľúčovou vecou je včasnosť začatia podnikania a špecializácia.
 3. Podnikateľ hľadá miesto, kde by mohol rozvinúť svoju špecializovanú odbornosť.
 4. Vyžaduje unikátne znalosti v danom odbore a kontinuálne inovácie na zdokonaľovanie odbornosti.
 5. Riziká sú v závislosti od typu podnikania v tom, že špecializácia sa stane všeobecnou vecou.
 1. Stratégia špecializovaného trhu má podobné znaky ako špecializovaná odbornosť. Vyžaduje dokonalú znalosť zákazníkov a priebežné skúmanie trhu.

 

 

TYP STRATÉGIE

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTICKÉ ČRTY

 

 

 1. Ofenzívna
 2.  

    (agresívna)

 

 

 

Silné stránky firmy umožňujú využitie vznikajúcej príležitosti.

Hlavné postupy:

 

 1. inovačný rozvoj – je zameraný na opatrenia vo vnútornom prostredí organizácie, ktoré vedú k zvýšeniu kvality ponúkaných produktov, k skráteniu dodacích časov a k zníženiu výrobných nákladov.
 2.  
 3. vertikálna integrácia – integrácia a zintezívnenie spolupráce s dodávateľmi a odberateľmi za účelom zlepšenia konkurenčnej pozície na trhu

 

 

2a. Neutrálna –

 

     defenzívna

Požiadavky na využitie príležitosti sú pre firmu nesplniteľné, predstavujú jej slabiny. Firma sa neusiluje o získanie príležitosti, ale chráni sa proti ofenzívnym stratégiám svojich konkurentov.

Hlavné postupy:

 

 1. príprava a odstraňovanie slabín – intenzívne prípravy na podstatné zmeny vo vnútornom prostredí organizácie, ktoré sú zdrojom vyššej konkurencieschopnosti.
 2.  
 3. horizontálna integrácia – spojenie niekoľkých organizácií rovnakého typu za účelom zlepšenia svojho postavenia na trhu, prípadne k uzavretiu dohody o pôsobení na jednotlivých trhoch

 

 

2b. Neutrálna –

 

     ofenzívna

 

Hrozby z vonkajšieho prostredia dopadajú na silné stránky firmy a tým ju prakticky neohrozujú. Firma je ale nútená v záujme vlastného rozvoja odstraňovať existujúce slabiny.

Hlavné postupy:

 

 1. riadenie obratu – vyhodnocovanie silných a slabých stránok jednotlivých zdrojov organizácie a identifikácia možných postupov vedúcich k ich odstráneniu.

 

 

3. Defenzívna

 

 

 

Hrozby z vonkajšieho prostredia napádajú slabé stránky firmy a tým ohrozujú jej ďalšiu existenciu.

Hlavné postupy:

 

 1. riadená likvidácia – všetkých slabých stránok a zachovanie všetkých cenných zdrojov ako kondenzačného jadra pre rozvoj nových podnikateľských aktivít.
 2.  
 3. odstránenie zablokovaného programu – organizovaný ústup organizácie zo všetkých trhov, kde cena za udržanie sa je vyššia než prípadné výnosy z predaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZÁCIA A MODIFIKÁCIE STRATÉGIÍ

 

Realizácia každej stratégie vyžaduje akčný plán pre každú zložku podnikateľského systému. Minimálny rozsah akčného plánu zahŕňa:

 1. rozdelenie činnosti potrebných pre dosiahnutie strategických cieľov na taktické a operačné zložky a spracovanie projektov
 2. určenie poradia a vzájomných závislosti taktických a operačných činností
 3. stanovenie organizačných postupov pre každú zložku
 4. zabezpečenie modality činnosti a zdrojov
 5. stanovenie časových charakteristík každej činnosti

 

Stratégia nízkych nákladov

Stratégia zamerania

Stratégia diferenciácie

Tržby

(mil. Sk)

Príklad hodnotenia stratégie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. prikázaní pre inovácie v 21. storočí:

 

 

 1. Zmeňte pravidlo vo vašom odbore podnikania

        (vytvorenie nového konkurenčného priestoru)

 1. Inovuj, lebo neprežiješ

        (vytvorenie proinovačného prostredia a prioritnej stratégie)

 1. Nájdite strategickú aktivitu a využite ju v inovačných projektoch

        (uvoľnenie skrytých a nových hodnôt pre zákazníka)

 1. Rýchlosť a akcieschopnosť

        (preferencie aktivít pred zdĺhavými analýzami)

 1. Prijímanie rizík a experimentov

        (orientácia na nové inovačné príležitosti)

 1. Rozrušovanie hraníc

        (prekročiť interné hranice podniku a využiť inovačný priestor globalizácie)

 1. Využitie potenciálu vlastných pracovníkov

        (preferencia interných znalostí pracovníka pre inovácie)

 1. Globalizácia všetkých činností

        (prienik do nových priestorov a rešpektovanie medzinárodných štandardov)

 1. Rešpektovanie enviromentalistiky

        (eliminácia rizík, sankcií, spoločenská dohoda)

 1. Nepretržité vzdelávanie pracovníkov

        (znalosti ako hlavný zdroj tvorby hodnôt v novej ekonomike)

 1. Sledovanie strategických prínosov

        (nové ukazovatele efektívnosti podnikových riešení)

 

 

 

 

 

Strategické zmeny v podnikaní  - zmeny v prístupoch

 

20. storočie

21. storočie

Stabilita, predvídavosť

Vzájomne nesúvisiace zmeny, neustále zdokonaľovanie

Veľkosť, rozsah

Rýchlosť a schopnosť reagovať

Riadenie a kontrola zhora dole

Rozloženie síl, účasť všetkých na vedení podniku

Organizačná strnulosť

„Virtuálna“ organizácia, neustála premenlivosť

Kontrola pomocou pravidiel a hierarchie

Kontrola prostredníctvom vízie a hodnôt

Prísne strážené informácie

Zdieľané informácie

„Racionálne“ kvantitatívne analýzy

Tvorivosť, intuícia

Potreba istôt

Tolerancia nejasnosti

Reaktívne vyhýbanie sa rizikám

Proaktívne, podnikavosť

Zameranie na postupy

Zameranie sa na výsledky

Nezávislosť a autonómia podnikov

Interakcie, strategické spojenectvo

Vertikálna integrácia

Virtuálna integrácia

Zameranie sa na vnútornú organizáciu

Zameranie sa na konkurenčné prostredie

Konsenzus

Konštruktívna kritika

Zameranie na domáci trh

Medzinárodná orientácia

Konkurenčná výhoda

Výhodná spolupráca

Udržateľná konkurenčná výhoda

Hyperkonkurencia, neustále hľadanie nových výhod

Súťaž o súčasné trhy

Vytváranie budúcich trhov

 

 

Prof. Ing. Milan KOVÁČ, DrSc                Inovácie a technická tvorivosť