zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1806x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 953x 28 kB 2008
Stadionova ústava 521x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2685x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1377x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1524x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 733x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1220x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 702x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1385x 65 kB 2008
Donácia 604x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1734x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2355x 35 kB 2008
Manželské prekážky 730x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 707x 53 kB 2008
Druhy donácií 970x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 701x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4288x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 614x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 560x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 438x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 535x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 952x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 529x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 668x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 458x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 595x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 555x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 892x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 615x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 506x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 417x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 378x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 470x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 987x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 604x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 586x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1234x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 879x 162 kB 2008
Urbárska sústava 931x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1012x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1106x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2716x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1303x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 726x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1716x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 400x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 762x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1898x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 987x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1324x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 995x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 965x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1065x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3264x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1496x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 434x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 548x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 368x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 500x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 519x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 506x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 720x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 558x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 524x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 489x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 541x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 495x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 748x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 887x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 517x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 427x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 504x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 621x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 682x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 717x 65 kB 2008
Donačná sústava 848x 52 kB 2008
Manželstvo 959x 150 kB 2008
Náboženstvo 464x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1149x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 631x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2269x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 971x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 467x 125 kB 2008
po_1849.doc 4472x 58 kB 2008
vzor testu 721x 23 kB 2008
pramene 871x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 606x 160 kB 2008
riman referat 841x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2263x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 8502x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1462x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 218x 168 kB 2017