zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1767x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 928x 28 kB 2008
Stadionova ústava 507x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2638x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1346x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1473x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 721x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1189x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 689x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1349x 65 kB 2008
Donácia 589x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1695x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2300x 35 kB 2008
Manželské prekážky 720x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 681x 53 kB 2008
Druhy donácií 954x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 689x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4223x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 596x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 545x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 425x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 515x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 939x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 515x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 655x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 438x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 577x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 542x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 868x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 596x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 494x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 407x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 360x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 453x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 967x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 590x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 570x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1203x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 861x 162 kB 2008
Urbárska sústava 903x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 976x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1072x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2676x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1272x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 710x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1685x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 386x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 746x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1867x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 956x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1301x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 981x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 926x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1044x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3215x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1471x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 424x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 537x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 355x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 487x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 506x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 493x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 708x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 546x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 511x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 475x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 529x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 482x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 734x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 871x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 503x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 415x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 490x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 610x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 668x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 704x 65 kB 2008
Donačná sústava 831x 52 kB 2008
Manželstvo 943x 150 kB 2008
Náboženstvo 447x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1127x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 617x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2211x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 931x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 453x 125 kB 2008
po_1849.doc 4438x 58 kB 2008
vzor testu 706x 23 kB 2008
pramene 850x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 580x 160 kB 2008
riman referat 828x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2233x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 8339x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1416x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 173x 168 kB 2017