zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1682x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 829x 28 kB 2008
Stadionova ústava 493x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2488x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1284x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1373x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 669x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1085x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 675x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1240x 65 kB 2008
Donácia 570x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1613x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2204x 35 kB 2008
Manželské prekážky 701x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 666x 53 kB 2008
Druhy donácií 935x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 675x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4020x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 579x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 526x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 407x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 503x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 927x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 501x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 644x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 424x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 553x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 529x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 851x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 576x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 478x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 397x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 338x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 441x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 943x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 578x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 554x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1177x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 838x 162 kB 2008
Urbárska sústava 822x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 893x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1004x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2548x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1202x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 699x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1594x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 372x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 734x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1765x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 862x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1256x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 962x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 840x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1019x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3110x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1376x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 401x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 512x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 334x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 465x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 491x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 477x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 687x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 525x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 468x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 454x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 511x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 464x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 714x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 856x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 487x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 393x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 468x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 592x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 639x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 688x 65 kB 2008
Donačná sústava 819x 52 kB 2008
Manželstvo 928x 150 kB 2008
Náboženstvo 424x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1102x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 598x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2161x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 851x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 441x 125 kB 2008
po_1849.doc 4314x 58 kB 2008
vzor testu 690x 23 kB 2008
pramene 809x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 565x 160 kB 2008
riman referat 771x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2168x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 7995x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1337x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 73x 168 kB 2017