zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1711x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 876x 28 kB 2008
Stadionova ústava 500x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2597x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1309x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1435x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 702x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1128x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 682x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1283x 65 kB 2008
Donácia 582x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1642x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2243x 35 kB 2008
Manželské prekážky 709x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 671x 53 kB 2008
Druhy donácií 943x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 680x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4107x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 584x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 536x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 415x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 508x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 931x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 507x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 648x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 428x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 564x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 534x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 857x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 582x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 485x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 400x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 351x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 445x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 953x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 583x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 559x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1188x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 849x 162 kB 2008
Urbárska sústava 850x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 923x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1029x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2603x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1226x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 704x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1629x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 377x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 739x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1815x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 892x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1269x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 967x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 873x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1025x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3151x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1415x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 410x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 522x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 343x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 474x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 497x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 484x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 696x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 535x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 477x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 463x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 518x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 470x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 719x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 862x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 492x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 405x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 478x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 597x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 653x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 694x 65 kB 2008
Donačná sústava 824x 52 kB 2008
Manželstvo 935x 150 kB 2008
Náboženstvo 438x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1113x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 604x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2182x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 880x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 445x 125 kB 2008
po_1849.doc 4373x 58 kB 2008
vzor testu 695x 23 kB 2008
pramene 829x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 571x 160 kB 2008
riman referat 799x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2194x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 8123x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1368x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 102x 168 kB 2017