zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1738x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 906x 28 kB 2008
Stadionova ústava 503x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2617x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1322x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1449x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 713x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1166x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 687x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1315x 65 kB 2008
Donácia 586x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1670x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2274x 35 kB 2008
Manželské prekážky 715x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 677x 53 kB 2008
Druhy donácií 949x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 686x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4172x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 590x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 538x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 423x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 513x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 937x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 511x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 654x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 433x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 572x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 536x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 866x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 590x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 490x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 403x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 357x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 450x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 963x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 589x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 566x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1197x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 854x 162 kB 2008
Urbárska sústava 877x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 956x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1054x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2646x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1251x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 706x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1660x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 381x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 741x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1842x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 926x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1284x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 973x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 901x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1033x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3186x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1447x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 414x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 529x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 348x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 480x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 502x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 489x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 703x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 542x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 488x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 471x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 521x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 478x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 725x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 865x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 498x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 411x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 483x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 605x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 661x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 697x 65 kB 2008
Donačná sústava 828x 52 kB 2008
Manželstvo 941x 150 kB 2008
Náboženstvo 445x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1122x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 614x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2197x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 905x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 449x 125 kB 2008
po_1849.doc 4398x 58 kB 2008
vzor testu 698x 23 kB 2008
pramene 840x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 578x 160 kB 2008
riman referat 816x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2213x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 8199x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1392x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 124x 168 kB 2017