zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1639x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 797x 28 kB 2008
Stadionova ústava 482x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2294x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1214x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1255x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 639x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1046x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 663x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1191x 65 kB 2008
Donácia 561x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1568x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2132x 35 kB 2008
Manželské prekážky 692x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 651x 53 kB 2008
Druhy donácií 919x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 666x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 3922x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 570x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 520x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 399x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 496x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 919x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 497x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 637x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 417x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 528x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 523x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 834x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 561x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 473x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 392x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 335x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 432x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 930x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 567x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 546x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1162x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 828x 162 kB 2008
Urbárska sústava 789x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 863x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 975x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2470x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1175x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 689x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1555x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 363x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 722x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1716x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 821x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1235x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 947x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 801x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1009x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3020x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1332x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 391x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 502x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 326x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 454x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 480x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 468x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 674x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 511x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 459x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 441x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 502x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 449x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 701x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 841x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 476x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 376x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 458x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 579x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 624x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 679x 65 kB 2008
Donačná sústava 806x 52 kB 2008
Manželstvo 919x 150 kB 2008
Náboženstvo 414x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1057x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 587x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2120x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 803x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 434x 125 kB 2008
po_1849.doc 4207x 58 kB 2008
vzor testu 679x 23 kB 2008
pramene 771x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 544x 160 kB 2008
riman referat 702x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2118x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 7634x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1259x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 21x 168 kB 2017