zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1648x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 802x 28 kB 2008
Stadionova ústava 483x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2358x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1238x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1289x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 653x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1059x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 665x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1205x 65 kB 2008
Donácia 565x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1581x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2158x 35 kB 2008
Manželské prekážky 696x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 660x 53 kB 2008
Druhy donácií 923x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 668x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 3951x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 571x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 523x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 402x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 498x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 923x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 497x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 639x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 418x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 544x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 526x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 844x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 563x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 474x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 393x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 336x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 432x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 938x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 569x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 549x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1170x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 831x 162 kB 2008
Urbárska sústava 794x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 868x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 983x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2494x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1179x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 692x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1566x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 366x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 724x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1724x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 828x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1245x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 951x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 807x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1012x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3056x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1342x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 393x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 503x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 330x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 456x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 484x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 470x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 679x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 514x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 461x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 447x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 503x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 451x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 702x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 848x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 478x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 381x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 462x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 582x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 625x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 682x 65 kB 2008
Donačná sústava 811x 52 kB 2008
Manželstvo 923x 150 kB 2008
Náboženstvo 417x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1068x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 589x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2141x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 811x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 435x 125 kB 2008
po_1849.doc 4228x 58 kB 2008
vzor testu 684x 23 kB 2008
pramene 785x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 548x 160 kB 2008
riman referat 723x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2146x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 7791x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1300x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 40x 168 kB 2017