zoradene prednasky

Friends

 

 

Vysokoškoláci starší ako 26 rokov musia platiť skoro 50eur mesačne

Od januára si vysokoškoláci starší ako 26 rokov musia platiť zdravotné odvody sami. To predstavuje sumu 46 eur mesačne. Túto novinku priniesla novela zákona o zdravotnom poistení. Študenti denného aj externého štúdia, ktorý k 31.12.2010 dosiahli vek 26 rokov sú povinný si splniť oznamovaciu povinnosť, a teda prihlásiť sa ako platitelia poistného najneskôr do 31. 01. 2011.

Od januára sa za nezaopatrené dieťa, teda poistenca štátu, nepovažuje študent denného aj externého štúdia nad 26 rokov.

Ako píšu Hospodárske noviny “V prípade, ak sa takýto študent nezamestná, nezačne podnikať alebo sa neprihlási na Úrade práce, je povinný začať si platiť poistné sám. „Minimálna výška preddavku pre samoplatiteľa je 46,06 eura,“ hovorí pre HN hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová. Do zdravotnej poisťovne sa takíto študenti budú musieť prihlásiť do konca januára. V opačnom prípade im hrozí pokuta.”

Znenie zákona č. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení účinné od 1.1.2011 § 11 ods. 8 písm. a :

Štát je platiteľom poistného za
a) nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 26 roku veku, ktorá študuje na prvej vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, štúdium ktorého podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Znenie účinné od 1.1.2011 obsahuje obmedzenie výšky veku do 26 rokov, po dovršení ktorej už osoba nie je poistencom štátu. “Nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a), ktoré dosiahlo vek 26 rokov veku k 31. decembru 2010, je povinné splniť povinnosť podľa § 23 do 31. januára 2011.”

Študenti denného aj externého štúdia, ktorý k 31.12.2010 dosiahli vek 26 rokov sú tak povinný si splniť oznamovaciu povinnosť, a teda prihlásiť sa ako platitelia poistného najneskôr do 31. 01. 2011.

Viac informácií nájdete tu.