zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Ekonomická univerzita / Podnikovohospodárska Fakulta / Financie a mena

 

Finančné hospodarstvo podniku (42006_01_10_18_14_30-fh.doc)

Finančné hospodárstvo podniku

 

 

 

 

 

1.1 Podstata a úlohy finančného hospodárstva

 

1.2 Majetková a kapitálová štruktúra

 

1.3 Výnosy, náklady a hospodársky výsledok

 

1.4 Cash flow

 

1.5 Ukazovatele finančného riadenia

 

1.6  Praktické príklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné hospodárstvo podniku

 

1.1 Podstata a úlohy finančného hospodárstva

 

I. Podnikové financie: - zobrazujú pohyb peňažných prostriedkov, kapitálu i finančných zdrojov, pri ktorých sa podnik dostáva do rôznych kvantitatívnych a kvalitatívnych vzťahov s ostatnými subjektami, zamestnancami a štátom.

 

II. finančné riadenie: - riadenie podnikových financií (finančný manažment) má úlohy:

 1. získať kapitál pre bežné a budúce potreby podniku a rozhodovať o jeho štruktúre,
 2. rozhodovať o alokácii finančných zdrojov
 3. rozhodovať o rozdeľovaní zisku
 4. evidovať, analyzovať, kontrolovať a riadiť hospodársku stránku činnosti podniku -  základné finančné výkazy: súvaha, výsledovka, cash flov a finančné prognózovanie a plánovanie.

 

 

1.2 Majetková a kapitálová štruktúra

 

 1. analýza peňažných prostriedkov, kapitálu i finančných zdrojov:

 

I. Peniaze

 1. peňažné prostriedky - časť aktív podniku, ktorá má podobu hotovostných peňazí a rôznych foriem vkladov v peňažných ústavoch: TV, BÚ, krátkodobé  CP -  depozitné certifikáty, ŠPP.

 

II. Majetok = aktíva

 1. súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľskému subjektu a slúžia na podnikanie:

 

 1. dlhodobý majetok – investičného charakteru – ÚT 1 + ÚT3:

 

a/ nehmotný:

 1. zriaďovacie náklady
 2. aktivované náklady na vývoj
 3. softvér
 4. oceniteľné práva
 5. goodwill
 6. ostatný dlhodobý nehmotný majetok

 

b/hmotný:

 1. odpisovaný
 1. nehnuteľný:
 1. stavby
 2. pestovateľské celky trvalých porastov
 1. hnuteľný:
 1. samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 2. základné stádo a ťažné zvieratá
 3. ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 1. neodpisovaný
 1. nehnuteľný:
 1. pozemky
 1. hnuteľný:
 1. umelecké diela a zbierky

 

c/ finančný majetok:

 1. podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
 2. podielové CP a podiely s podstatným vplyvom
 3. realizované CP a podiely
 4. dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti
 5. pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku
 6. ostatné pôžičky
 7. ostatný dlhodobý finančný majetok

 

d/ poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok:

 1. nehmotný
 2. hmotný
 3. finančný

 

e/ oprávky k dlhodobému majetku:

 1. nehmotnému
 2. hmotnému

 

f/ opravné položky k dlhodobému majetku

 

g/ pohľadávky - dlhodobé

 1. zo vzťahov obchodného charakteru
 2. voči spoločníkom a združeniu
 3. zo vzťahov investičného charakteru
 4. iné pohľadávky

h/ časové rozlíšenie nákladov a výnosov – dlhodobé

 

 1. krátkodobý majetok – obežný majetok – ÚT 2 + ÚT3:

 

a/ vecný:

 1. materiál
 1. obstaranie materiálu
 2. materiál na ceste
 3. materiál na sklade
 1. zásoby vlastnej výroby
 1. nedokončená výroba
 2. polotovary vlastnej výroby
 3. výrobky
 4. zvieratá
 1. tovar
 1. obstaranie tovaru  
 2. tovar na ceste
 3. tovar na sklade

 

b/ peňažný:

 1. finančný majetok:
 1. peniaze:
 1. v pokladnici
 2. na ceste
 3. ceniny
 1. bankové účty
 2. krátkodobé finančné výpomoci:
 1. vydané krátkodobé dlhopisy
 2. ostatné krátkodobé finančné výpomoci
 1. krátkodobý finančný majetok:
 1. obstaranie krátkodobého finančného majetku
 2. majetkové cenné papiere na obchodovanie
 3. dlhové cenné papiere na obchodovanie
 4. dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
 5. ostatné realizovateľné cenné papiere
 1. pohľadávky - krátkodobé:
 1. zo vzťahov obchodného charakteru
 2. voči zamestnancom
 3. voči orgánom sociálneho zabezpečenia  a zdravotného poistenia
 4. pri zúčtovaní daní a dotácií
 5. voči spoločníkom a združeniu
 6. zo vzťahov investičného charakteru
 7. odložená daňová pohľadávka
 8. iné pohľadávky

 

c/ ostatný obežný majetok:

 1. časové rozlíšenie nákladov – krátkodobé
 2. opravná položka k zúčtovacím vzťahom
 3. vnútorné zúčtovanie

 

 1. !!! štruktúra majetku podniku je adaptovaná podľa podnikateľskej činnosti a povinnosti členenia zákona o účtovníctve (účtová osnova)!!!
 2. majetková štruktúra predstavuje alokáciu zdrojov do zodpovedajúcich položiek majetku

 

 

III. Kapitál = zdroje = Pasíva

 1. kapitálová štruktúra - štruktúra zdrojov, z ktorých majetok vznikol:

 

 1. vlastný kapitál – ÚS41-5:  
 1. kapitál, ktorý patrí majiteľovi, je nositeľom podnikateľského rizika a ukazovateľom finančnej nezávislosti - čím je väčší objem - väčšia finančná nezávislosť a samostatnosť.

 

a/ základné imanie a kapitálové fondy:

 1. základné imanie
 2. emisné ážio
 3. rezervný/nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
 4. ostatné kapitálové fondy
 5. oceňovacie rozdiely
 6. zmeny základného imania

 

b/ fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia:

 1. rezervný/nedeliteľný fond
 2. štatutárne fondy
 3. ostatné fondy
 4. nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých rokov

 

c/ výsledok hospodárenia v schvaľovaní

d/ rezervy

 

 1. cudzí kapitál (ÚT3/4):- dlh podniku, ktorý podnik musí v určenej dobe splatiť

 

a/ krátkodobý (do 1 roka):

 1. záväzky - krátkodobé:
 1. zo vzťahov obchodného charakteru
 2. voči zamestnancom
 3. voči orgánom sociálneho zabezpečenia  a zdravotného poistenia
 4. pri zúčtovaní daní a dotácií
 5. voči spoločníkom a združeniu
 6. zo vzťahov investičného charakteru
 7. iné záväzky
 1. bankové úvery
 2. odložený daňový záväzok
 3. ostatné záväzky krátkodobé:
 1. časové rozlíšenie výnosov – krátkodobé
 2. vnútorné zúčtovanie

 

b/ dlhodobý (nad 1 rok):

 1. záväzky - dlhodobé:
 1. zo vzťahov obchodného charakteru
 2. voči spoločníkom a združeniu
 3. zo vzťahov investičného charakteru
 4. časové rozlíšenie výnosov – dlhodobé
 5. iné záväzky
 1. bankové úvery
 2. dlhodobé záväzky
 1. dlhodobé záväzky rámci konsolidovaného celku
 2. záväzky zo sociálneho fondu
 3. vydané dlhopisy
 4. záväzky z prenájmu
 5. dlhodobé prijaté preddavky
 6. dlhodobé nevyfaktúrované dodávky
 7. dlhodobé zmenky na úhradu
 8. ostatné dlhodobé záväzky

 

 1. !!! cudzí kapitál je lacnejší ako kapitál vlastný - cena je úrok
 2. krátkodobý kapitál lacnejší ako dlhodobý
 3. dôvod - tzv. finančná páka

 

 1. určenie optimálnej štruktúry dlhov a zadĺženosti:- cudzí kapitál je výhodnejšie použiť, ak rentabilita celkového kapitálu po zdanení je vyššia než úroková miera  cudzieho kapitálu po zdanení:

Z/K x (1 - % dane) > Ú x (1 - % dane)

 

 1. financovanie podniku:- získavanie a používanie kapitálu:
 1. financovanie bežné -  zabezpečovanie a vynakladanie peňazí na bežnú činnosť podniku - nákup materiálu, výplata miezd
 2. financovanie mimoriadne - zabezpečovanie a vynakladanie peňazí na neštandardnú - mimoriadnu činnosť podniku - rozširovanie podniku, sanácia podniku
 3. spôsoby financovania:
 1. vlastným kapitálom - emisia akcií, vecné vklady
 2. cudzím kapitálom - úvery, zálohy
 3. samofinancovanie - financovanie nerozdeleným ziskom, odpismi príp. inými zdrojmi

 

 

1.3 Výnosy, náklady a hospodársky výsledok

 

I. VÝNOSY

 1. predstavujú peňažné ocenenie spotreby - peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie, nezávisle či v tomto období došlo k úhrade.

 

II. Druhové členenie výnosov

 

 1. v štruktúre účtovnej osnovy  -  povinnosť zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 2. prvotné výnosy podniku (externého charakteru – hodnotový ekvivalent výstupov podniku: výrobkov, prác, služieb) - nezávisle na ktorom organizačnom útvare a výrobku vznikajú  - účtovná trieda 6
 3. druhotné – sekundárne náklady výnosy (interného charakteru) – interné výkony jedného strediska pre druhé  - účtovná trieda 9
 4. členenie nákladov podľa ekonomicky rovnorodých druhov – skupín zrkadlových k nákladom:

 

 

 

A. PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY

 1. tržby za vlastné výkony a tovar - ÚS 60 - peňažné príjmy získané za predaj výrobkov, služieb a predaný tovar a pod.
 1. slúžia na úhradu:
 1. nákladov a zabezpečenie jednoduchej reprodukcie produkčných činiteľov,
 2. na úhradu daní a poplatkov,
 1. zmena stavu vnútroorganizačných zásob - ÚS 61 – výnosy zo zmeny na základe stupňa finalizácie produkcie podniku - zmena stavu nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov a zvierat - rozdiel medzi konečnou a počiatočnou zásobou:
 1. zvýšenie stavu (konečný stav je vyšší ako počiatočný),
 2. zníženie stavu (konečný stav je nižší ako počiatočný),
 1. aktivácia - aktivovanie výkonov vlastnej výroby - ÚS 62 - výnosy z vyrobených výkonov, ktoré si podnik ponecháva na vlastnú spotrebu -  stávajú sa súčasťou materiálu, tovaru, interných služieb,  investičného a obežného majetku, prostredníctvom aktivácie,
 2. ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - ÚS 64 - napr. z predaja M, materiálu, zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, výnosy z odpísaných pohľadávok,
 3. zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkových výnosov - ÚS 64,

 

B. FINANČNÉ VÝNOSY

 1. finančné výnosy – ÚS 66 (tržby z predaja cenných papierov a podielov, úroky, kurzové zisky, výnosy z precenenia CP, atď.),
 2. zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančných výnosov – ÚS 67,

 

C. MIMORIADNÉ VÝNOSY

 1. mimoriadne výnosy – ÚS 68 (výnosy zo zmeny metódy, náhrady škôd, zúčtovanie rezerv, atď.),
 2. prevodné účty – ÚS 69.

 

 

II. náklady

 1. peňažné čiastky, ktoré podnik účelne vynaložil na získanie výnosov.

Náklady podniku tvoria:

 

A. PREVÁDZKOVÉ  NÁKLADY

 1. spotrebované nákupy – ÚS 50
 2. služby – ÚS 51
 3. osobné náklady – ÚS 52
 4. dane a poplatky – ÚS 53
 5. iné náklady a hospodárska činnosť – ÚS 54
 6. odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov – ÚS 55

 

B. FINANČNÉ  NÁKLADY

 1. finančné náklady – ÚS 56
 2. rezervy a opravné položky finančných nákladov – ÚS 57

 

C. MIMORIADNĚ  NÁKLADY

 1. mimoriadne náklady – ÚS 58
 2. dane z príjmov a prevodné účty 59

 

III. hospodársky vÝsledok

 1. rozdiel medzi nákladmi a výnosmi podniku:
 2. kladný výsledok  - zisk
 3. negatívny výsledok - strata
 4. hospodársky výsledok má štruktúru:

 

 1. výsledok z prevádzkových činností (alebo prevádzkový výsledok) =

prevádzkové výnosy - prevádzkové náklady

+

 1. výsledok z finančných činností (alebo finančný výsledok) =

finančné výnosy - finančné náklady

+

 1. výsledok z mimoriadnych činností (alebo mimoriadny výsledok) =

mimoriadne výnosy - mimoriadne náklady

+

 1. dane z príjmu

 

= hospodársky výsledok

 

 1. hospodársky výsledok má funkcie:
 1. kriteriálna
 2. rozvojová
 3. rozdeľovacia
 4. motivačná

 

 

1.4 Cash flow

 

 1. z hľadiska platobnej schopnosti podniku je veľmi podstatné sledovanie, plánovanie, kontrola a analýzy cash flow - toku peňazí,
 2. je pohyb peňažných prostriedkov podniku v podobe rôznych príjmov a výdavkov podniku,
 3. vznikajú rozdiely medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami a v následne rozdiel medzi ziskom a cash flow,
 4. metódy stanovenia:
 1. priama - čiastky cash flow sledujeme ako celkové sumy všetkých výdavkov vedúcich k spotrebe fondov
 2. nepriama - vychádzame z čistého zisku, ku ktorému pripočítame ďalšie výdavky a odpočítame dôchodky, ktoré využívajú pohyb peňazí:

čistý zisk

+ náklady, ktoré nie sú výdavkami (odpisy, rezervy)

+ zníženie položiek aktív v súvahe (pokles pohľadávok)

- zvýšenie položiek aktív v súvahe (rast zásob)

+ zvýšenie položiek pasív v súvahe (rast bankového úveru)

- zníženie položiek pasív v súvahe (pokles záväzkov)

- ďalšie použitie zisku (reklama, sponzoring)

 

1.5 Ukazovatele finančného riadenia

 

 1. ukazovatele:
 1. rentability
 2. likvidity
 3. aktivity
 4. zadĺženosti
 5. trhovej hodnoty
 6. pridanej hodnoty