zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Ekonomická univerzita / Podnikovohospodárska Fakulta / Dane

 

KoiTinka (danzprijmovfoapo.doc)

Daň z príjmov FO

-zákon 366/1999z.z

 

Subjekt danesú FO 1.skupina – tie FO, ktoré majú na území SR trvalý pobyt alebo sa na území SR obvykle zdržiavajú s cieľom dosahovať príjmy najmenej 183 dní v príslušnom zdaňovanom období, ktorým je kalendárny rok, pričom môže ísť o prerušovaný pobyt. Zdaneniu podliehajú príjmy, ktorých zdroj je na území SR a príjmy z cudziny. 2.skupina- tie FO, ktoré nemajú na úz. SR trvalé bydlisko a ani sa tu nezdržiavajú v jednom zdaňovanom období s cieľom dosahovať príjmy 183 dní a viac. Zdaneniu podliehajú len príjmy, ktorých zdroj je na úz. SR

Predmet dane

1)p. zo závislej činnosti a funkčné požitky

2)p. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

3)p. z kapitálového majetku

4)p. z prenájmu

5)ostatné príjmy

nie sú:

 1. príjmy získané nadobudnutím cp v rámci prevodu majetku štátu na iné osoby v rámci kupón. privatizácie, dlhopisy FNM..
 2. príjmy nadobudnuté zdedením alebo darovaním nehnuteľných vecí, alebo hnuteľných vecí, alebo majetkového práva
 3. príjmy FO vo forme získaných úverov a pôžičiek

+

 1. náhrady cestovných výdavkov pri prac cestách do stanovenej výšky
 2. hodnota poskytovaných osobných ochran. prost, osob. hygienických prostriedkov a prac. oblečenia
 3. hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehablitač. a iných foriem zdravot. starostlivosti
 4. niektoré ďalšie príjmy

(príjmy ktoré vypláca zamestnávateľ zamestnancovi za použ. vlast. prac. náradia sú predmetom)

 

Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky:

 1. 1 príjmy z činností, pri ktorých vykonávaní sa daňovník podriaďuje podmienkam určeeným zamestnávateľom za základe dohody po prac-práv pomere ako aj príjmy žiakov a študentov z praktického výcviku(u študentov oslobodenie do 3230 mes. a 38760 ročne.
 2. 2príjmy konateľov s.r.o. ,ktorý nie sú spoločníkmi
 3. 3príjmy za prácu členov družstiev a spoločníkov s.r.o. a komanditistov KS
 4. 4odmeny členov štatudadných orgánov a ďalších orgánov PO
 5. 5odmeny obvinených osôb vo vyšetrovacej väzbe a odsúdených vo výkone trestu
 6. 6príjmy zamestnancov zo soc. fondu vo forme peň. príspevkov alebo vo forme istých výhod.
 7. 7obslužné pri niektorých zamestnaniach

funkčné požitky

 1. platy členov vlády , NRSR, ústav. súdu SR, najvyššieho súdu SR...
 2. odmeny za výkon funkcie v orgánoch obcí v iných orgánoch územnej samosprávy štátnych orgánoch a....

 

(keď si určitú odmenu v priebehu roky vyplatí FO  alebo čerpanie z prostriedkov z účtu podnikateľa sa nezdaňuje)

 

Príjmy z  podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:

 1. 1príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

ak nepresiahne za rok 1 500 000

ak nemá iné príjmy

ak nieje platiteľom DPH a spotrebnej dane

ak si za príslušné obdobie neuplatňuje výdavky na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov v preukázanej výške nie je platiteľom

 1. 2príjmy zo živnosti
 2. 3príjmy z iného podnikania podľa osobitných predpisov(zub. lekár, audítor...)

ak nepresiahne za rok 1 500 000

ak nemá iné príjmy

ak nieje platiteľom DPH a spotrebnej dane

môže sa stať platiteľom paušálnej dane   zahlásiť do 31. 1. zdaňovacieho obdobia

 1. 3príjmy spoločníkov VOS a komplementárov  KS

p. z inej samostatnej zárobkovej činnosti

 1. 1príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
 2. 2príjmy z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných predpisov
 3. príjmy znalcov a tlmočníkov

 

Spoločne pre prímy z podnikania a p. z inej samostatnej zár. činnosti: výdavky možno uplatniť ako % z príjmov:

60% z poľnohosp. výroby, lesného a vodného hosp.

35% z príjmov súvisiacich s duševným vlastníctvom

25% z p zo živnosti, z podnikania podľa osobit. predpisov a z p z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním

podľa osobitných predpisov

 

 

Príjmy z kapitálového majetku

 1. podiely na zisku, výnosy z cp, podiely a účasti na zisku v s.r.o. a komanditistov v KS a podiely na zisku členov družstiev
 2. podiely na zisku tichého spoločníka, nie ak kryje stratu alebo dopĺňa  ZI
 3. úroky, výhry, prípadne íné výnosy z vkladov na vklad. kniž., vkladových listoch, rôznych druhov účtov, ak ide o termínované vklady
 4. úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek
 5. plnenia z poistenia na dožitie určitého veku alebo iného vyplatenia dôchodku na zákl. poistenia

 

Príjmy z prenájmu :

-prenájom hnuteľ. a nehnut. vecí

-pri príjmoch z prenájmu možno uplatniť výdavky vo výške 25%

-ak prenajíma zahraničná osobou hnuteľný majetok sadzba je 25%

-pri finančnom lízingu zo zahraničia 1%

 

Ostatné príjmy:

 1. príjmy z poľnohosp. výro ak nejde o činnosť v rámci podnikania nad 10 000
 2. príjmy z príležitostných činností
 3. p z prílež. prenájmu hnuť. vecí
 4. príjmy získané predajom vlast nehnut. alebo hnut.
 5. výhry v lotériách , stávkach z reklamných súťaží žrebovaní......... do 300 000
 6. ceny z verej. súťaží zo šport. súťaží...... nad 5 000
 7. podiel pripadajúci na vypomáhajúci os. ak sa príjem z podnikania a z inej samostatnej zár. činnosti delí v súlade so zákonom o daniach z príjmov
 8. príjmy planúce zo zdedených autorských práv a niektoré ďalšie príjmy
 9. p plynúce daňvníkom z doplnkového dôchodkového poistenia

 

 

Oslobodenie od dane z FO

 

 1. p z predaja áut, lodí a lietadiel pokiaľ tieto neboli používané v súvislosti s podnikaním inou samostatnou zár. činnosťou ak od doby nadobudnutia vlastníctva uplynulo viac ako 12 mesiacov
 2. p z predaja cp ak nie sú predmetom podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ak rozdiel medzi príjmami z ich predaja a nákladov na ich nadobudnutie nepresiahne v jednom zdaň. období  50 000,-sk ak uplynulo od ich nadobudnutia 36 mesiacov
 3. prijaté poi. náhrady plynúce z poi. majetku a poi. zodpovednosti za škody
 4. príjmy z prevádzky malých vod. el. do výkonu 1MW,veterných el., solárnych zariadení ..... v roku uvedenia a nasledujúcich 5 rokov budú oslobodené
 5. p z predaja majetku, v rámci reštitúcie
 6. p plynúce z fondov nemocenského, zdravot. a dôch. poi., niektoré dávky a služby soc. starostlivosti, príp. iné prjmy FO ktoré majú sociálny charakter
 7. príspevky príslušníkov ozbrojených síl SR ktorí plnia mierové poslanie v rámci OSN vyplácané vo valutách
 8. príjmy zamestnancov zahraničnej služby - diplomati , obch. zástupcovia - vyplácané vo valutách

príjmy zo závislej čin. a funkčné požitky oslobodené od dane

 1. p vo forme úhrady výdavkov na doškoľovanie zamestnancov , kt. súvisí s podnikaním
 2. hodnota stravy zamestnancom
 3. hodnota nealkoholických nápojov
 4. používanie  rekreačných, zdravotných ....zariadení
 5. pôžičky do 50 000,- pre zamestnancov
 6. príspevky na zákonné zdravotné a soc. poi. a príspevky na poi. v nezamestnanosti, ako aj príspevky na doplnkové dôch. poi., kt. v súlade s osobitnými predpismi hradí zamestnávateľ

 

Základ dane

 

 1. spoločný základ dane, kto. je súčtom čiastkových základov dane podľa jednotlivých skupín príjmov
 2. osobitný základ dane v zákone uvedené tu sa príjem zdaní hneď pri vyplácaní príjmov

 

Spôsoby vyčíslenia spoločného základu dane z príjmov

 1. pri zdanení viacročných príjmov – tie ktoré dostane daňovník v určitom roku ale preukázateľne súvisia s jeho činnosťou počas dlhšieho časového obdobia. Platí to len na príjmy z poľnohosp. , lesného a vodného hosp. , kde možno takého prímy rozdeliť maximálne do 3 rokov (pri ťažbe dreva do 10r) a pre príjmy z činností, na ktoré sa viaže ochrana autorských, prem. alebo iných práv max do 3 rokov.
 2. rodelenie zákl. dane na vypomáhajúce osoby – príjmy z podnikania možno rozdeliť medzi dospelých členov domácnosti, aj keď nie sú držiteľmi oprávnenia na určitú činnosť (od 16r) . Pri delení minimálne 80% na samotného daňovníka z objemu príjmov a na vypom. osoby najviac 20%.Obdobne aj výdavky.
 3. rozdelenie zd medzi členov združenia – ak podnikajú dvaja alebo viacerý môžu si spoločne dosahované príjmy a výdavky vynaložené na ich dosiahnutie rozdeliť dohodnutým pomerom, pričom každý z nich zahrnie do svojho základu dane príslušný, naň pripadajúci podiel
 4. rozdelenie príjmov plynúcich zo spoluvlastníctva – ak príslušný príjem plynie spoločne viacerým daňovníkom z majetku, kt. je v ich spoluvlastníctve, tento príjem prípadnej aj výdavky sa rozdelia medzi daňovníkov podľa ich spoluvlastníckeho podielu. (pri prenájme, predaji neh a hnut. vecí)

 

Nezdaniteľná časťzákladu dane

ročne:

 1. 38 760.- na daňovníka/21 000/
 2. 11 400,- na každé vyživované dieťa/9 000/
 3. 22 800,- na dieťa s ťažkým zdravot. postihnutím
 4. 12 000,- na manžela ak tento nemá príjem ročne vyšší ako 38 760,-a žije spolu v jednej domácnosti
 5.  8 400,- poberateľ čiastočného invalid. dôchodku/6 000,-/
 6. 16 800,- plného in. dôch./12 000,-/
 7. 48 000,- držiteľ preukazu ZŤP-S/36 000,-/
 8. hodnota darov venovaných na rôzne humánne, zdravotné........ max do výšky 10% základu dane
 9. odber krvi 2000,- zo základu dane

 

Sadzby dane pri osobitnom základe dane

 

pre daňovníkov  2. skupiny

 1. 25% príjmy z obch., tech. alebo iného poredenstva, odplaty za použitie autorského práva, p z nezávislých činností (športovci)ďalej z úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek ........
 2. 25% z nájomného , finančný leasing 1%

pre daňovníkov 1. skupiny

 1. 25% z podielov na ziku tich. spoločníka, z vyrovnávajúceho podielu pri zániku účasti spoločníka v obchodnej spol. (OS) alebo zániku členstva v družstve a z podielov na likvidač. zostatku OS alebo družstva
 2. 20% z cien verejných súťaží a šport. súťaží, reklam súť. a žrebovaní, lotérií a iných podob. hier, z úroov a iných výnosov z vkladov prijímaných zamestnávateľom od spvojich zamestnancov, ak je zamestnávateľom banka
 3. 15% z úrokov na vklad knižkách , z čaasti poi. náhrady pri poi. na dožitie určitého veku a doplnkovom dôch. poi. z výnosov z akcií a dočasných listov z podielových listov, dlhopisov.........
 4. 10% z príjmov autorov za príspevky do novín , časopisov, rozhlasu alebo televízie, z výnosov dlhopisov vydávaných obcamina fin. komplexnej bytzovej výstavby a mestskej hromadnej dopravy
 5. 5% z úrokov alebo iných výnosov plynúcich FO z viazaných vkladov najmenej počas 3 rokov , ktoré nie sú určené na podnikanie za podmienky, že výber istiny a aúroku nastane až po uplynutí uvedeného obdobia

 

 

Daň z príjmov PO

 

Subjekt dane

z hľadiska zdaňovania

1skupina – zriadené na podnikanie

2skupina – nezriadené na podnikanie za predpokladu ze okrem činnosti ktoré je ich hl. poslaním vykonávajú aj podnikateľské činnosti

z hľadiska zdrojov príjmov

1skupina PO so sídlom na úz SR a stále prevádzkarne zriadené na tomto úz PO so sídlom v zahraničí (hranica pre vznik stálej prevádzkárne je 183 dní)

2 skupina PO , ktoré nemanú na úz. SR sídlo a ani im nevzniká povinnosť na daň. účely zriadiť na našomúzemí stálu prevádzkareň.

 

Predmet dane

sú príjmy PO

nie sú:

 1. príjmy získané nadobudnutím cp v rámci prevodu majetku štátu na iné osoby v rámci kupón. privatizácie, dlhopisy FNM..
 2. príjmy nadobudnuté zdedením alebo darovaním nehnuteľných vecí, alebo hnuteľných vecí, alebo majetkového práva
 3. príjmy PO vo forme získaných úverov a pôžičiek

 

Pri PO so sídlom na úz. SR sú predmetom p zo zdrojov zo SR ako aj p zo zdrojov v zahraničí

Pri PO s pobočkou na úz. SR sú predmetom p dosahované touto pobočkou zo zdrojov zo SR ako aj p zo zdrojov v zahraničí

Pri PO kt. nevzniká povinnosť zriadiť pobočku len príjmy zo zdrojov zo SR

 

Oslobodenie

PO zriadených na podnikanie:

 1. príjmy z prevádzky malých vod. el. do výkonu 1MW,veterných el., solárnych zariadení ..... v roku uvedenia a nasledujúcich 5 rokov budú oslobodené
 2. výnosy plynúce daňovníkom zo št. dlhopisov znejúcich na cudziu menu
 3. úroky, kt. plynú daňovníkom z hypotekárnych záložných listov
 4. rozdiel o ktorý príjmy prevyšujú za určité zdaň. obdobie výdavky v zariadeniach na zber, recykláciu, alebo likvidáciu ekolog. nebezpečných odpadov
 5. výnosy z cp vydaných NBS znejúce na cudziu menu
 6. príjmy plynúce zo speňaženia konkurznej podstaty

 

PO nezriadených na podnikanie:

 1. príspevky od členov záujmových združení PO,profesijných komôr....
 2. pjíjmy plynúce z činnosti an ktorej účel daňovaník vznikol
 3. v rozpočtových a prispevkových org. príjmy z vymedzenej zriaďovateľom určenej činnosti
 4. prímy bytových družstiev z nájomného z družstevné byty.......
 5. príjmy z podnikateľ. činností alebo prenájmu kt. nepresiahnu za zdaň obdobie 300 000,-Sk ak áno tak sa zdaní iba suma nad 300 000.
 6. príjmy vysokých škôl z poodnik. činnosti , dosahované v súvislosti s plnením ich hl. úloh
 7. príjmy z prenájmu a predaja obecného majetku
 8. a niektoré ďalšie príjmy

 

Základ dane

 

Hosp výsledok + pripočitateľné – odpočítateľné položky = základ dane

 

a tento zd možno upraviť o :

 1. stratu z hospodárenia vykázanú za najviac 3 bezprostredne predchádzajúce zdaň. obdobie
 2. dary  ale len do výšky 2% zo zd
 3. príspevky jednému združeniu PO do výšky 0,2% z ročného objemu vyplatených mzdových prostriedkov
 4. hodnotu drobných reklamných predmetov v cene do 300,-Sk za kus max do výšky 0,2% zo zd

 

Sadzby dane

 

lineárna sadzba vo výške 29%

 

Znížená sadzba dane pri:

 1. PO zabezpečujúcich poľ. výrobu, kto. tržby z rast. a živočíšnej výroby tvoria 50% z celkových tržieb je sadzba 15%
 2. PO zamestnávajúcich min. 20 osôb, pričom zamestnancov so zmenenou prac. schopnosťou alebo so ZPS je 50% je sadzba 18%

 

Úlavy pri zdanovaní :

 

 1. PO ktoré vzniknú najneskoršie do 31, 12, 2002 vo výške 100% daňovej povinnosti počas 5 po sebe idúcich rokoch
 2. 20% z hodnoty prostriedkov vynaložených daňovníkom na ďalší rozvoj formou aktivovania investícií v príslušnom zdaň. období najviac však do sumy rovnajúcej sa 10% vykázanej daň. povinnosti za toto zdaň. obdobie.

pri vkladoch zahraničných subjektov

 1. vo výškej 100% na 5 rokov

ak vložil 5 mil. EURO do výroby tovaru

ak vloži 2,5mil. EURO má sídlo , podniká v oblasti s nezamest. vyššou ako 15%

ak vloží 1,5mil. EURO do obchodu so službami cest. ruchu

 1. počas ďalších 5 rokov  50%

ak vloží  5 mil. EURO do výroby tovaru

ak vloží 2,5mil. EURO do obchodu so službami cestovného ruchu

 1. počas ďalších 5 rokov môže zvýšiť každoročne o sumu zodpovedajúci 20%výšky nákladov

ak tržby z predaja vyrobeného tovaru a vyvezeného do zahraničia budú min 60% z celkových tržieb z predaja

ak  poskytuje služby tržby od zahran. osôb za poskytnuté služby tvoria min 60% z celkových tržieb

 

Získané prostriedky je povinný použiť najneskôr do 5 rokov na zákonom stanovené účely.