zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Ústavné právo SR

 

poznámky z prednášky 27.2.2008 aaa (prednaska_c.2_(27.2.2008).doc)

Prednáška č.2

Správa technického rozvoja

 

 

Správa TR zahŕňa:

 1. technickú normalizáciu, posudzovanie zhody výrobkov, metrológia, tvorivá duševná činnosť, puncovníctvo

 

Právna úprava v oblasti TR

zák.č.264/1999 O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

 1. základný zákon, ktorý upravuje rôzne oblasti, aby výrobky boli bezpečné a fungovali ako majú

 

zák.č.142/2000 O metrológii

zák.č.527/1990 O vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch

 

 

TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, POSUDZOVANIE ZHODY

Toto patrí do pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

zák.č.264/1999 upravuje

 1. spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.
 2. tvorba, schvaľovanie, vydávanie technických noriem
 3. postup posudzovania zhody výrobkov uvedených na trh s technickými požiadavkami

 

Základné kompetencie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR:

 1. vypracúva a predkladá vláde SR koncepcie posudzovania zhody.
 2. určuje slovenskú technickú normu
 3. udeľuje a odníma autorizáciu

 

Technický predpis na účely tohto zákona je ....................(pozri zákon)

 

Technické normy – obsahujú pravidlá, usmernenia, charakteristiky, alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití.

Výrobky, ktoré prešli procesom posúdenia zhody, sú označené. Ak by na výrobku bola falšovaná značka, bolo by to protiprávne.

 

Členenie technických noriem:

 1. medzinárodná norma – vytvorila ju medzinárodná organizácia. Príkladom je preklad koľajníc
 2. európska norma – prijala ju Európska organizácia pre normalizáciu, je verejne prístupná.
 3. slovenská norma – má značku „STN“ a nesmie sa použiť na označenie iných dokumentov. Medzinárodné a európske normy sa u nás vydávajú ako slovenské, len sa preberajú. Harmonizovaná slovenská technická norma úplne preberá iné normy. Mnohé boli prísnejšie, než normy, ku ktorým sa pristúpilo.
 4. zahraničná norma

 

určené výrobky – také, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky a musí byť posúdená zhoda. Aj osobitný predpis môže ustanoviť, čo sú určené výrobky. Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná ich zhoda s technickými predpismi. Technické požiadavky na výrobky sú v nariadeniach vlády

 

autorizácia – na to, aby mohol určitý subjekt posudzovať zhodu, musí byť autorizovaný. Môže ísť o rozhodnutie Úradu pre metrológiu, alebo rozhodnutie iných kompetentných úradov

 

posudzovanie zhody – zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený technický výrobok.

 

certifikácia – činnosť autorizovanej osoby, ktorá vydaním certifikátu osvedčí, že vlastnosti určeného výrobku a činnosti súvisiace s výrobou, alebo vlastnosti určeného výrobku sú v súlade s technickými predpismi.

 

inšpekcia -  činnosť autorizovanej osoby súvisiaca s postupmi posudzovania zhody, ktorá posudzuje, či návrh určeného výrobku, výrobok, zariadenie alebo systém kvality sú v súlade s technickými požiadavkami a preveruje odbornú úroveň zamestnancov, úroveň technického vybavenia, úroveň technologických a iných procesov, a používanú metodiku.

 

skúšanie určeného výrobku - činnosť autorizovanej osoby, akreditovanej osoby, výrobcu alebo dovozcu, pri ktorej sa zisťujú vlastnosti alebo charakteristiky určeného výrobku s cieľom posúdiť jeho zhodu s technickými požiadavkami. Ak sa vykonalo posúdenie na určenom výrobku, má sa označiť značkou zhody. Tieto značky sa majú umiestňovať prednostne priamo na výrobok tak, aby bola viditeľná. Ak ju nemožno umiestniť na výrobok, tak sa umiestni na obal a uvádza sa to v sprievodnej dokumentácii. Ak nemôže byť ani na obale, tak minimálne v sprievodnej dokumentácii. Môže to byť tlačou, štítkom, samolepiacou fóliou a pod., alebo iným spôsobom, ktorý určí autorizovaná osoba.

Značku CE možno vyhlásiť len na výrobok, ktorý je v zhode s technickými požiadavkami ES.

 

akreditácia – činnosť, kalibrovanie meradiel, pri ktorej sa posudzuje spôsobilosť na vykonávanie certifikačnej, inšpekčnej alebo obdobnej činnosti. Akreditovanú osobu určuje Ministerstvo hospodárstva SR.

 

 

METROLÓGIA

Účelom zákona o metrológii je zabezpečenie jednotnosti a správnosti merania.

Sú oblasti, kde tie meranie nemusia byť presné.

Aby bolo meranie jednotné a správne, máme zákonné meracie jednotky, požiadavky na určené meradlá a ich metrologickú kontrolu, požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky.

 

meracia jednotka – definícia v zákone

meradlo – prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny

druh meradla – skupina meradiel na meranie tej istej veličiny, ktoré sú zamerané na ten istý druh

etalón – meradlo na definovanie, realizovanie, uchovávanie, alebo reprodukovanie meranej jednotky, alebo stupnice hodnôt fyzikálnej alebo technickej veličiny. Ľudsky: meradlo s najväčšou presnosťou :)

referenčný materiál – látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s najväčšou presnosťou a používa sa na kalibráciu. Dokazuje sa ním, či meradlo je ešte presné.

 

Zákonné meracie jednotky

Sú nimi základné meracie jednotky sústavy SI (meter, kg, cm, ...)

V úradnom styku a aj s ohľadom na ochranu spotrebiteľa sa tieto musia používať.

 

 1. národné etalóny a ostatné etalóny (sú tam, kde nie sú národné)
 2. certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály
 3. určené meradlá – meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. Patrí sem meranie súvisiace s platbami a pod. Jednoznačné to je v lekárňach.

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrologický ústav, Slovenský metrologický inšpektorát

Slovenský metrologický ústav¨- PO, sídlo v BA. Schvaľuje typy určených meradiel, vykonáva úradné merania

Slovenský metrologický inšpektorát - PO

 

 

 

 

3