zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Biológia človeka

 

Poruchy vývinu a vrodené chyby (poruchy_vyvinu_a_vrodene_chyby.doc)

 

Poruchy vývinu a vrodené chyby

 

 

 

 1. Pri poruche intrauterinného vývinu - vrodené (vývinové) chyby (congenitalis - vrodený).
 2. Vrodené chyby  - štrukturálny alebo funkčný charakter.
 3. Štrukturálny charakter -  vrodené defekty orgánov (nevyvinutie orgánu, narušený alebo neúplný vývin orgánu) , vrodené malformácie orgánov (znetvorenia ) orgánov.
 4. Funkčný charakter - nemusia sa prejaviť pri narodení - metabolické vývinové chyby.
 5. Abnormálny vývin pred narodením - teratogenéza.
 6. Teratogény - faktory nepriaznivo ovplyvňujúce vývin zárodku.
 7. Teratológia (gr. teratos - znetvorenina)  - príčiny vzniku  vývinových chýb, ich mechanizmus).
 8. Kritické obdobie vývinu -  obdobie zvýšenej vnímavosti na teratogény:  3. - 9. týždeň intrauterinného vývinu.
 9. Jednotlivé orgány -  svoje kritické obdobie - intenzívny vývin.
 10. Stanovenie pomeru medzi genetickými faktormi a faktormi prostredia ako príčinami vzniku vrodených chýb - zložité.

 

1.GENETICKÉ  FAKTORY

 1. Gametogenéza: zložitý vývin pohlav. buniek -  vrodené chyby až odumretie zárodku.
 2. Zriedkavá dominantná alela - brachydaktýlia, falangálna synostóza,  Thompsenova myotónia
 3. Zriedkavá recesívna alela - vrodené poruchy metabolizmu (fenylketonúria, alkaptonúria), albinizmus, cystická fibróza.

 

2.FAKTORY  PROSTREDIA

 1. chemické
 2. fyzikálne
 3. biologické

 

Chemické faktory

 1. Najznámejší teratogén -  thalidomid -  v 1. trimestri vývinu spôsobuje ťažké anomálie končatín, tzv. thalidomidový syndróm. V krajinách záp. Európy matky počas tehotenstva -  užívanie lieku Contergan (obsahuje thalidomid).
 2. Niektoré antibiotiká môžu nepriaznivo ovplyvňovať vývin plodu: tetracyklín - ukladá sa do kostí a zubov - tetracyklínové zuby.
 3. Streptomycín -  toxický účinok na statoakustický nerv, u väčšiny  detí - porucha vnímania vysokých tónov. Na vzniku poruchy sluchu - nielen veľkosť dávky, ale aj individuálna vnímavosť jedinca.
 4. Antagonisti kyseliny listovej - dyspláziu tváre (porucha vo vývine tváre), lebky, rázštepy pier, podnebia, mikrognatiu (nadmerne malá brada), anomálie ušnice, vrodené chyby kostí.
 5. Antiprotozoálne látky - Pyrimetamin (antagonista kyseliny listovej) - používa sa v terapii toxoplazmózy – teratogenita bola dokázaná v pokusoch na zvieratách - doporučuje sa pri liečbe pyrimetaminom  užívať kyselinu listovú.
 6. Liečba porúch štítnej žľazy preparátmi jódu - struma (zväčšená štítna žľaza) u plodu liečenej ženy.
 7. Cytostatiká – u žien počas liečby - dočasná sterilita. Dostatočne dlhý interval medzi cytostatickou terapiou a následným tehotenstvom – nie sú pozorované nežiadúce vplyvy.
 8. Užívanie počas tehotenstva – určité riziko – najnebezpečnejšie v 1. trimestri.
 9. Chronický prenatálny abúzus (nadmerné užívanie) alkoholu - súbor kongenitálnych malformácií - označenie „fetálny alkoholový syndróm“ (FAS). Deti alkoholičiek sú si podobné vadami - na ich základe, že matka bola alkoholička.
 10. Deti s FAS -  intrauterinné i postnatálne oneskorenie rastu vo všetkých parametroch - 65% normálnej pôrodnej dĺžky, v niektorých prípadoch 38% normálnej pôrodnej hmotnosti, výrazné zmenšenie obvodu hlavy, tvárové malformácie: skrátenie viečok - zmenšenie očných štrbín, epikantus, široká nosová báza, dlhé filtrum, úzka horná pera.
 11. Malformácie srdca, kĺbov a končatín.
 12. Novorodenci s FAS -  poruchy jemnej motoriky, chovania, mentálna retardácia - IQ takýchto jedincov  - okolo 70.
 13. Syndróm detskej hyperaktivity (ľahká mozgová disfunkcia), znížený príjem potravy a tekutin, neskoršie hovoria, sú impulzívne, výbušné, zlostné, problémy s disciplínou a učením, problémy s koncentráciou.
 14. Alkohol  spôsobuje – defekty vývinu neurálnej rúry a rozvoja mozgu - splývanie kôrových závitov.
 15. Alkohol - teratogén pre človeka - postihuje dieťa fyzicky i psychicky.
 16. Fajčenie ( nikotín ) - počas tehotenstva – zníženie pôrodnej hmotnosti dieťaťa, zníženie telesnej výšky, obvodu hlavy. Zvýšený počet spontánnych potratov, mŕtvonarodených detí, predčasných pôrodov u fajčiarok.
 17. Deti matiek fajčiarok – častejšie choré.
 18. Novorodenci matiek fajčiarok – znížené dva parametre: otáčanie hlavy a sací reflex.
 19. Fajčenie ovplyvňuje i postnatálny psychický vývin.
 20. Herbicídy, pesticídy, olovo, ortuť atď.

 

Fyzikálne faktory

 1. Ionizujúce žiarenie – silný a najznámejší teratogén.
 2. Veľké dávky rtg lúčov – mutagénny efekt na úrovni chromozómov (havária jadrových reaktorov, vojnové použitie jadrových zbraní) - vrodené chyby mozgu a skeletu.
 3. Všeobecne – mutagénny efekt – od dávky žiarenia a rozsahu ožiarenej plochy.
 4. Vibrácie – negatívne pôsobenie na plod.
 5. Audiovizuálny stres – u zvierat nepriaznivý vplyv na zárodok.

 

Biologické faktory

 1. Vírusové ochorenie  rubeola ( ružienka) - najznámejší, vysoko teratogénny faktor.
 2. Najväčšie riziko - 1. trimester gravidity - až 90% detí ťažko postihnutých poruchami oka, srdca, mozgu, ucha atď.
 3. 2. a 3. trimester - riziko vzniku anomálií nižšie.
 4. Vírusy chrípky, herpes zoster (pásový opar) - poruchy vývinu.
 5. Herpes simplex ( jednoduchý opar ) - mikrocefália (malý mozog), zmeny na sietnici, mentálna retardácia.
 6. Varicella (ovčie kiahne) -  infekcia do 16. týždňa -  poruchy vývinu oka, malformácie CNS, hypoplázia končatín (nedokonalé vyvinutie).
 7. Cytomegalovírus  - 1. trimester gravidity - ťažké anomálie až smrť plodu.
 8. Mononukleóza (Vírus Epstein – Barrovej) -  postihnutie srdca, oka. Teratogenita vírusu – nebola jednoznačne dokázaná.
 9. Parazitárne ochorenia : Toxoplazmóza - vývinové chyby oka, ucha, mozgu, mikrocefália.
 10. Pohlavne prenosné choroby: Syfilis – infekcia v 1. trimestri - poruchy CNS, potrat.
 11. Gonorea (kvapavka)  -  infekcia z amnia – gonokokový zápaľ pľúc (pneumónia) a zápal mozgových blán (meningitída).
 12. Životospráva, výživa- obézne matky rodia deti  s vysokou pôrodnou hmotnosťou a opačne.
 13. Vek matky – geneticky podmienené poruchy vývinu, zvýšené riziko po 35. roku, prudko stúpa po 45. roku (napr. deti s Downovým syndrómom - 25 x častejšie 45-ročným matkám  ako 25-ročným).

 

 

 

 

 

 

 

Prenatálna diagnostika

 1. u plodov ohrozených dedičnou chorobou alebo u rizikových gravidít.

 

Amniocentéza

 1. vyšetrenie amniovej tekutiny (dobrý indikátor stavu plodu) v 14. – 16. týždni gravidity  (aj neskôr). Cez brušnú stenu matky nabodnutie amniovej dutiny – odobratie niekoľko ml amniovej tekutiny – analýza metabolitov v nej rozpustených (plynová chromatografia, spektrofotometria).
 2. Bunky plodu v amniovej tekutine – odlúpené epitely kože, tráviaceho traktu – cytogenetické vyšetrenie, zistenie chromozómových aberácií.
 3. Diagnostika – vrodené metabolické poruchy, geneticky podmienené anomálie.
 4. Vysoká hladina α-fetoproteínov –otvorené defekty mozgu alebo miechy.
 5. Prítomnosť bilirubínu a Rh-senzitivita – rozpad krviniek plodu.
 6. Cytogenetické metódy – určenie pohlavia plodu.
 7. Farba amniovej tekutiny – odhalenie niektorých vývinových anomálií tráviaceho traktu.

 

Vyšetrenie buniek choriových klkov

 1. 1.trimestri gravidity – z buniek choriových klkov – geneticky podmienené poruchy.
 2. Odobratie buniek z vonkajšej plodovej blany (cez cervix uteri) – vyšetrenie – mikroskopicky, histochemicky,cytogeneticky.
 3. Význam – včasná diagnostika vážnych chromozómových odchýlok.

 

Fetoskopia

 1. Pozorovanie fetálnych orgánov pomocou špeciálnej optiky - zavedenej cez brušnú stenu matky, prípadne odobratie bioptického materiálu – napr. z kože.
 2. Po 18. týždni gravidity  - dostatočne veľká amniová dutina.
 3. Možnosť odobratia krvi – diagnostika hemoglobinopatií, poruchy zrážania krvi, poruchy imunity, erytroblastóza – intrauterinná transfúzia.

 

Vyšetrenie ultrazvukom

 1. Pozorovanie - uloženie, tvar, veľkosť plodu i placenty, vývin niektorých orgánov napr. srdca, obličiek, viacpočetné pôrody.
 2. Zisťovanie rozmerov  hlavičky a plodu.

 

Význam prenatálnej diagnostiky – odporúča sa:

 1. u starších matiek  - odhalenie genetických porúch,
 2. u matiek  - s rodinnou predispozíciou  genetických ochorení a vývinových anomálií.
 3. 1. mesiac vývinu – vyšetrenie buniek choriových klkov,
 4. 2. a 3. trimester – amniocentéza, fetoskopia, ultrazvuk.