zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

riman referat (referat_riman.doc)

Inštitút poručníctva  v rímskom práve a v práve Slovenskej republiky

 

        Rímsky právny poriadok mal veľký vplyv  na  európsku kontinentálnu právnu kultúru, teda aj na vývoj slovenského práva a jeho inštitúty.  Napríklad inštitút poručníctva  existoval už od najstarších čias rímskej histórie a zachoval sa i v našom práve až dodnes.

 

Poručníctvo (tutela) je podľa Serviusa Sulpicia Rufusa sila a moc ( vis ac potestas) nad slobodným človekom, ktorá je daná a zabezpečená civilným právom s cieľom chrániť toho, kto sa v dôsledku svojho veku nevie brániť. Poručníkmi sú tí, ktorí diponujú touto mocou a silou.( poručníci-tutore, ochrancovia- tuitores, obrancovia-defensores).

Inštitút poručníctva sa  považoval za súkromnoprávny inštitút (až v neskorších obdobiach sa z neho stal inšitút verejnoprávny), ktorý sa vzťahoval na:

 1. nedospelých ( u chlapcov 7-14 rokov a u dievčat 7- 12 rokov)
 2. ženy ( Poručnítvo nad ženami vymizlo  už prvých storočiach letopočtu ako dôsledok spoločenských zmien v rímskej spoločnosti ako napr. emancipácia žien a pod.)

 

Poručník sa mal starať a ochraňovať poručenca a jeho majetok.  Existovalo niekoľko typov  poručníctva. Delíme ich na základe toho, akým spôsobom bolo stanovené.

 

 1. testamentárne Testamentom mohol pater familias stanoviť poručníka svojim nedospelým synom a dcéram a tiež aj vnukom a vnučkám, avšak len v prípade, že sa jeho smrťou nedostanú pod moc svojho otca.  Ak pater familias určil v testamente poručníka svojmu emancipovaného synovi, tento akt musel potvrdiť miestodržiteľ bez ďalšieho sprostredkovanie. V prípade pohrobkov platila právna fikcia a na dieťa sa pozeralo akoby sa narodilo pred smrťou  svojho otca.
 2. legitímne ( zo zákona) Pre tie osoby, ktorým nebol určený poručník na základe testamentu boli poručníkmi podľa Zákona 12 tabúľ boční príbuzní v mužskej línií- adgnati. Poručníctvo podľa zákona prislúchalo aj tomu, kto svojho deti alebo vnúčatá od syna alebo iných nedospelých potomkov emancipoval. A tiež aj patrónom a ich deťom prislúcha moc na prepustencami oboch pohlaví.
 3. fiduciárne( k vernej ruke)  Pater familias prepustí spod svojej moci svoje deti alebo vnúčatá alebo iných nedospelých potomkov .Po jeho smrti  dospelé deti mužského pohlavia nadobudnú fiduciárne poručníctvo svojich z moci prepustených synov, bratov, sestier a iných  nedospelých potomkov.
 4. honorárne Ak niekto nemal ani zákonného poručníka podľa legis Atilia mu ho mestský prétor alebo väčšina ľudových tribúnov určili.( platnosť len v Ríme) V provinciách toto vykonával len miestodržiteľ na základe leges Titia a Iulia.

   

Inštitút poručníctva upravuje  v súčasnom slovenskom práve Zákon č.36/2005 Z.z.19.januára 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Existujú  štyri prípady, kedy súd ustanoví maloletému dieťaťu ( pod 18 rokov) poručníka,  ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok:

 1. ak obaja rodičia zomreli
 2. ak ani jeden z rodičov nemôže vykonávať rodičovské práva a povinnosti
 3. ak  výkon ich rodičovských práv a povinností bol pozastavený
 4. ak  ani jeden z nich nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

        Ak sú rodičia maloletého dieťaťa nažive a ak to nie je v rozpore so záujmom maloletého dieťaťa, súd ustanoví za poručníka predovšetkým toho, koho navrhli rodičia, ktorých výkon rodičovských práv a povinností bol pozastavený. Ak niet takej osoby, súd ustanoví za poručníka niekoho z príbuzných alebo blízkych osôb maloletého dieťaťa alebo jeho rodiny alebo inú fyzickú osobu. Za poručníka maloletého dieťaťa možno ustanoviť aj manželov.

Ak nebolo možné ustanoviť za poručníka žiadnu fyzickú osobu, súd ustanoví za poručníka obec a v prípadoch maloletých detí bez sprievodu orgán sociálnoprávnej ochrany podľa osobitného predpisu.

 

 

 

Zdroj:      

 

 1. Le droit antique, Imbert Jean, 1961 Presses Universitaires de France
 2. Justiniáanske inštitúcia, preklad Peter Blaho, 2000 Iura edition, Trnava
 3. http://www.uprevuca.sk/soc_veci/nahrad_starostlivost
 4. Zákon č.36/2005 Z.z.19.januára 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/