zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / štátne právo

 

1. prednáška_teoria_ustavy (1._predn.doc)

TEÓRIA ÚSTAVY SR

 

Ústava – základný zákon štátu, najväčšej právnej sily, ktorý spravuje organizáciu štátu, jeho formu a štruktúru a princípy vzájomných vzťahov medzi štátom a občanom.

 

Ústava v materiálnom zmysle:

 1. Upravuje základné spoločenské vzťahy
 2. Pri úprave týchto vzťahov vychádza z princípov konštitucionalizmu = princíp suverenity, deľby moci, princíp štátu = FUNDAMENTALIZMUS
 3. Ústava tvorí nielen jej text a ústavné zákony, ktoré ju dopĺňajú, ale aj všetky tie zákony, ktoré ju uvádzajú do života (Zákon o št. občianstve, zákon o politických stranách)

 

Ústava vo formálnom zmysle:

 1. Označenie
 2. Má písomnú formu
 3. Zvláštny spôsob jej prijatia

(ústava sa prijíma kvalifikovanou ústavnou väčšinou 3/5 posl. NR)

 

Ústava je právna:

 1. Zakotvuje ústavné demokratické zriadenie
 2. Výklad ústavy a ústavných zákonov ak je vec sporná, môže podávať iba ústavný súd
 3. Iba ústavný súd môže vysloviť, že určitý právny predpis je v rozpore s ústavou
 4. Ústava pôsobí ako interpretačné pravidlo (čl. 152 ods. 4 úst.SR)
 5. Výklad ústavných zákonov a ich použitie musí byť v súlade s Ústavou

 

Ústava je reálna:

 1. Obsah ústavy a reálna prax sa navzájom prekrývajú

 

Ústava je dohodnutá:

 1. Pretože bola prijatá koaličnými a opozičnými stranami, ktoré sú v NR

 

Ústava je tuhá (rigidná):

 1. Ústavu je možné meniť iba ústavnými zákonmi (3/5 väčšina)

 

Ústava je písaná:

 1. Pretože ju okrem textu ústavy tvoria aj ústavné zákony, ktoré na ústavu časovo a obsahovo nadväzujú

 

Ústava je republikánska

 

Ústava je unitárna (jednotná):

 1. SR je unitárny štát