zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / štátne právo

 

4.prednaska (4._predn.doc)

(4. prednáška)

Základné práva a slobody

 

 

2 hlava – čl. 11-52 = základné ľudské práva a slobody

 

Naša ústava vychádza z:

  1. Prirodzeno-právne poňatie zákl. práv a slobôd

- čl. 12 ods. 1:    - sloboda

                          - dôstojnosť a rovnosť

 

  1. sloboda (základom našej krajiny je slobodný človek)
  2. dôstojnosť a rovnosť (absolútne poňatie = ľudia sú si rovní, pretože sú ľudskými bytosťami a nezáleží na tom aké vlastnosti a danosti sú vrodené alebo aké vlastnosti a danosti nadobudne)

 

- v zmysle čl. 12 sú zák. práva a slobody obsiahnuté v ústave neodňateľné, nezrušiteľné, nescudziteľné a nepremlčateľné.

- práva nemôžeme predať ani dať do zásoby

- ich realizácia sa neviaže na čas

 

 

  1. v čl. 12 ods. 2 je zakotvená relatívna rovnosť – rovnosť možností (rovnaké práva sú adresované nerovnakým ľuďom). Realizácia základných práv si vyžaduje aktívny prístup jednotlivca (pr. študovanie – každý ho má, nie všetci ho chcú)
  2. existuje ešte špeciálna rovnosť – pr. čl. 20 ods. 1 alebo čl. 30 ods. 4 – ak by sa rovnosť pri týchto právach nezvýraznila, stratili by tieto práva zmysel.

 

 

  1. Pozitívno – právne poňatie zákl. práv a slobôd

- právo v obj. zmysle je ÚSTAVA, v nej zakotvené zákl. práva a slobody majú povahu subj. práv, pričom vždy ide o vzťah jednotlivca a štátu.

- zákl. práva a slobody zakotvené v ústave majú z hľadiska právnej teórie 3-jaký charakter:

1.) status negatívus (príkl. osobné práva) – štát nemôže zasahovať inak ako na základe zákona a v jeho medziach, napr. domová sloboda = príkaz sudcu na domovú prehliadku.

2.) status aktívus (pr. politické práva) – umožňujú účasť občana na správe vecí verejných.

3.) status pozitívus (hosp., soc. a kult. práv) – pri realizácii, kt. sa od štátu očakáva urč. pozitívna činnosť.

 

 

- pozit. – pr. poňatie zákl. práv a slobôd znamená, že občan – jednotlivec sa môže vo vzťahu k štátu, ver. moci môže domáhať iba tých práv zakotvených v ústave.

 

- ak sa nevie jednotlivec domôcť svojich práv, môže sa obrátiť na org. ochrany práv = verejný ochranca práv, prokuratúra, súdy, ústavný súd.

Pri uplatňovaní práv zo strany jednotlivca platí čl. 12 ods. 4 ústavy.

 

 

 

 

 

Obmedzenie zákl. práv a slobôd

 

Základné práva a slobody možno obmedziť:

1.) ukladaním povinnosti

    a) zákonom alebo na zákalde zákona v jeho medziach pri zachovaní zákl. P a S (pr. právo na vzdelanie)

        - príplatky za vzdelanie: - štát stanoví od 0 do 20.000,-

                                               - študent zaplatí podľa toho ako škola určí

    b) medzinárodnou zmluvou čl. 7 ods. 4 ústavy

    c) nariadením vlády čl. 120 ods. 2 ústavy (aproximačné nariadenie)

 

- povinnosti b) a c) súvisí s naším členstvom v Európskej únii

 

2.) určením medzí

- medzi zákl. P a S možno určovať IBA ZÁKONOM a iba z dôvodov ustanovených v ústave:

       - všeobecné (čl. 13 ods. 2,3,4 ústavy)

       - špeciálne (uvedené pri jednotlivých ZP a S – zákl. právach a slobodách)

 

       Klasifikácia zákl. P a S:

 

1. podľa obsahu:

a) osobné

b) politické

c) hosp., soc., kult.

d) práva národnostných menšín a etnických skupín

 

2. podľa spôsobu ústavného zakotvenia:

a) legislatívne maximum – t.j. zákonná úprava práv nemôže ísť nad rámec ústavy, môže iba ústavou zakotvené práva obmedziť, zúžiť. Takto sú zakotvené najmä osobné a politické práva.

b) deklarácia – smer politiky štátu – tzn. zákonná úprava práv môže ísť pod i nad rámec ústavy. Vždy však ostáva zachovaná podstata práva. Sem patria hospodárske, sociálne a kultúrne práva. (právo na štipendium.- je to v ústave ale výška sa môže meniť)

 

3. podľa formy realizácie:

a) priamo z ústavy – realizované práva (hlavne osobné práva)

b) prostredníctvom vykonávacích zákonov – hlavne politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva

 

4) podľa subjektu:a) FO (každý, všetci, nikto) – takto sa v ústave označuje FOb) občan

c) osobitne určené subjekty ( ženy, národnostné menšiny, mladiství,...)

d) cudzinci (právo na azyl, trest vyhostenia)

e) PO (právo vlastniť majetok – štát, obec, VÚC)

f) kolektív – petičné právo

 

 

 

 

Garancie záruky základných práv a slobôd

a)právne –  všeobecné (všetky ustanovenia ústavy, ktoré hovoria o tom, že SR je právny štát)

             -   špeciálne ( čl. 46-50 Ústavy)

b) politické – všeobecné (všetky tie ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že SR je demokratický  

                      štát)

                 - špeciálne  (tolerancia, politická kultúra, korektné prostredie...)

c) ekonomické – t.j. ekonomická a hospodárska sila štátu.