zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

 

tpsv.doc (tpsv.doc)

Didaktika

 1. didaktika – pedagogicko-vedný odbor, ktorý sa zaoberá vyučovacou činnosťou učiteľa
 2. = teória vyučovania
 3. je to časť pedagogiky
 4. učiteľ podáva žiakom informácie, učiaca činnosť žiaka
 5. v priebehu celého procesu prebieha formovanie žiaka
 6. obsah didaktiky – 3 okruhy:
 7. 1. akým spôsobom má učiteľ efektívne pôsobiť
 8. 2. venovať sa tomu, ako si učivo osvojuje žiak (uchovávanie v pamäti, preverenie vedomostí)
 9. 3. stretávanie sa učiteľa a žiakov mimo školy = formovanie žiaka (pozitívne aj negatívne)
 10. didaskaj = učím (grécky výraz)
 11. didaktika má dva názvy – didaktika, teória vyučovania

 

Obsah didaktiky

 1. činnosť učiteľa
 1. kvalifikovaný učiteľ – vysokoškolské vzdelanie v obore, v pedagogicko-psychologických disciplínach
 2. dôležitá je príprava na vyučovanie aj na výchovnú stránku učebného procesu
 1. učebná činnosť žiaka
 1. asi 40% činnosti žiaka je na základe vrodených schopností, 60% je ovplyvnených výchovou
 2. je dôležité všímať si pracovné tempo žiaka
 3. učenie človeka je zložitá činnosť, dôležitý je aj prístup rodičov
 4. je potrebné poznať výkonové schopnosti žiakov na základe veku aj mentálnej vyspelosti
 1. formovanie žiakov
 1. treba si získať žiakov: svojím záujmom o predmet

vyučovaním aj mimo areál školy (v prírode, návštevy výstav, prednášok iných odborníkov)

 1. dôležité sú morálne zásady učiteľa
 2. žiakov možno formovať aj mimo vyučovanie (prázdniny, popoludnie, víkendy)        

 

Základné didaktické pojmy

 1. cieľ – obsah – pedagogické zásady – formy – metódy – prostriedky
 2. I. cieľ – cieľom didaktiky je rozvíjať vrodené predpoklady žiaka k učivu
 3. kedysi bola cieľom  všestranne rozvinutá osobnosť
 4. II. obsah – obsah didaktiky určuje niekoľko základných školských dokumentov
 5. 1. učebné plány – zoznam predmetov + počet hodín za týždeň + rozlíšenie povinných a nepovinných predmetov
 6. je to základný školský dokument, ktorý určuje minimálny počet hodín pre každý vyučovací predmet, rozdeľuje predmety na povinné, nepovinné a voliteľné
 7. 2. učebné osnovy – vychádzajú z učebného plánu, určujú obsah učiva v jednotlivých vyučovacích predmetoch
 8. môžu byť usporiadané:
 9. a) lineárne – je to pri učive jednoduchom na pochopenie alebo učive rozvíjajúcom, už sa viackrát neopakuje
 10. b) cyklicky – v určitom obsahu sa opakuje (napr. vybrané slová v SJ), rozsah je stále ten istý, jedná sa o dôležité učivo
 11. c) špirálovite – učivo sa neopakuje v rovnakom rozsahu, ale stále sa doplňujú nové poznatky (napr. dejepis)
 12. 3. tematický plán – na začiatku školského roka ho musí vyučujúci odovzdať riaditeľovi školy
 13. 4. učebnica – prvý dokument, ktorý majú k dispozícii aj žiaci, kladú sa na ňu všeobecné požiadavky:
 14. a) odbornosť – mala by obsahovať najnovšie poznatky z danej vedy a mala by v nej byť používaná odborná terminológia
 15. b) grafická úprava – pestrá, výstižné obrázky, fotografie
 16. c) čítavosť (štýl, sloh, lákavosť textu) a čitateľnosť (zosúladenie textu s obrázkami a úlohami na opakovanie)
 17. 5. metodická príručka – písaná pedagógom s dlhodobou praxou, návod, ako majú zvládnuť začínajúci pedagógovia ťažšie tematické okruhy
 18. III. pedagogické zásady – sú to odporúčania, pravidlá, zákonitosti, ktoré platia vo vyučovacom procese
 19. 1. zásada názornosti – čím viac zmyslov je zapojených do vyučovacieho procesu, tým si žiak jednoduchšie zapamätá a neskôr aj vybaví učivo (platí to najmä pri mladších žiakoch)
 20. 2. zásada vedeckosti – treba učiť vedeckú pravdu a nie to, čo je v učebnici (ak je zastaraná)
 21. 3. zásada postupnosti
 22. od blízkeho k vzdialenému
 23. od známeho k neznámemu
 24. od konkrétneho k abstraktnému
 25. od jednoduchého k zložitému
 26. 4. zásada primeranosti – veku a individuálnej osobitosti žiakov
 27. zásady sú pedagogickou praxou overené pravidlá, ktoré zefektívňujú vyučovací proces (šetrí sa energiou a časom učiteľa aj žiaka)
 28. IV. didaktické formy – organizačné jednotky, v rámci ktorých sa realizuje vyučovací proces (vyučovacia hodina, výlet, vychádzka...)
 29. rozdelenie foriem:
 30. 1. podľa dĺžky trvania:
 31. a) krátkodobé (vyučovacia hodina)
 32. b) dlhodobé (viacdenný výlet)
 33. 2. podľa počtu žiakov, s ktorými učiteľ pracuje:
 34. a) individuálne (SOČ, doučovanie)
 35. b) skupinové (trieda – 4 skupiny po 5 žiakov)
 36. c) hromadné (celé triedy, škola)
 37. 3. podľa aktivity žiakov:
 38. a) aktivizujúce (tréning, písanie diktátu)
 39. b) pasívne (aktívny len učiteľ)
 40. 4. podľa miesta, kde sa odohrávajú:
 41. a) v škole
 42. b) v areáli školy
 43. c) mimo areál školy
 44. didaktické formy:
 45. 1. vyučovacia hodina – má svoju tradíciu (Komenský)
 46. a) opakovacia vyučovacia hodina
 47. b) výkladová vyučovacia hodina (len sa preberá učivo)
 48. c) kombinovaná vyučovacia hodina
 49. organizačný moment – príchod učiteľa, overenie prítomnosti a neprítomnosti žiakov, oboznámenie žiakov o priebehu hodiny
 50. motivácia
 51. opakovanie učiva
 52. výklad nového učiva
 53. zadanie domácej úlohy + zopakovanie prebraného učiva
 54. na priebeh hodiny vplýva vek žiakov, veľkosť triedy, obsah učiva, situovanie triedy, dĺžka učiva
 55. 2. vychádzka – plánovaná, povolená riaditeľom školy, dostatočný počet dospelých na dozor
 56. 3. turnaje, súťaže, olympiády – príprava + účasť
 57. V. didaktické metódy – cesty, postupy, ktorými sa dosahujú stanovené vyučovacie ciele
 58. metodika – sústava metód, ktoré sa používajú vo výučbe konkrétneho vyučovacieho predmetu
 59. metodológia – veda o metódach vyučovacích, výchovných a výskumných
 60. typológia metód:
 61. 1. podľa priebehu vyučovacej jednotky (napr. hodiny):
 62. a) metódy motivácie – osobným príkladom
 63. b) metódy opakovania učiva
 64. c) metódy výkladu nového učiva – prerušovaný výklad
 65. 2. podľa spôsobu preberania obsahu učiva:
 66. a) logické – indukcia, dedukcia
 67. b) metóda porovnávania

 

 1. skúšky
 2. typológia skúšok:
 3. podľa priebehu školského roka:
 4. a) prijímacie
 5. zo ZŠ na SŠ – žiak ich absolvuje len raz
 6. odohrávajú sa v neznámom prostredí
 7. obsahom je učivo jednej všeobecnej školy
 8. b) priebežné
 9. ústne skúšanie
 10. výhody:
 11. = žiak sa naučí vystupovať pred verejnosťou
 12. = pedagóg zistí, akými rozumovými postupmi sa žiak dopracoval k výsledku
 13. = ak žiak niečo zabudne, učiteľ alebo spolužiaci mu môžu pomôcť
 14. nevýhody:
 15. = časová náročnosť
 16. = nie je doklad, za čo bola známka daná
 17. = náročné na schopnosť učiteľa reagovať okamžite na slová žiaka
 18. = atmosféra v triede nemusí byť optimálna – ťažké sústredenie
 19. = ťažké pre neobľúbené, šikanované deti
 20. písomné skúšanie – voľné vyjadrovanie sa (sloh), diktovaný text (diktát), úlohy (matematika, fyzika)
 21. výhody:
 22. = rovnaké podmienky pre všetkých žiakov
 23. = objektívnejšie hodnotenie
 24. = možnosť porovnávania
 25. = doklad pre rodičov
 26. = bojazliví žiaci sa nemusia obávať výsmechu
 27. nevýhody:
 28. = takmer nemožné vylúčiť opisovanie
 29. = žiak sa nenaučí vyslovovať svoje myšlienky
 30. test – najjednoduchší spôsob skúšania, otázky s možnosťou výberu odpovedí
 31. štandardizované testy – vydané štátnym vedeckým ústavom – určujú správne klasifikačnú škálu
 32. výhody:
 33. = opravovanie i písanie nezaberá veľa času
 34. nevýhody:
 35. = neučí žiaka ústnemu ani písomnému prejavu
 36. = veľká pravdepodobnosť opísania správnych odpovedí
 37. = možnosť hádať
 38. praktické skúšanie – vyrábať niečo, predvádzať niečo (TV, HV, VV, učňovský list)
 39. 1. treba hodnotiť vzťah k predmetu
 40. 2. hodnotiť kvalitu výrobku, činnosti
 41. 3. prihliadať na to, či sa žiak zlepšuje
 42. je rozumné v priebehu roka striedať spôsoby skúšania
 43. c) záverečné – maturitná skúška, štátne skúšky
 44. realizujú sa v areáli školy
 45. väčšinou skúšajú pedagógovia, ktorých žiak pozná
 46. VI. didaktické prostriedky – javy, deje alebo predmety, ktoré napomáhajú metódam dosahovať stanovené didaktické ciele
 47. 1. vyučovacie pomôcky – dvoj, trojrozmerné, majú charakter obrazov, pohľadníc, zmenšené modely, zbierky rastlín, vypchaných živočíchov
 48. už prítomnosť pomôcky poskytuje nové informácie
 49. nie je dobré, ak si učitelia v triede nechajú rozvešané pomôcky – pôsobia negatívne, vyčerpávajúco
 50. 2. didaktická technika – nábytok, do ktorého sa vložia pomôcky (meotar)
 51. z hľadiska pôsobenia:
 52. a) vizuálne – pôsobia na zrak
 53. b) akustické – na sluch
 54. c) hmatové
 55. d) chuťové
 56. viac ako 90% info v živote sa získava zrakom

 

 1. 6 pojmov: cieľ, obsah, zásady, formy, metódy, prostriedky
 2. 2 stránky vyučovania:
 3. cieľ + obsah – obsahová stránka vyučovania – čo učiť?
 4. zásady + formy + metódy + prostriedky – procesuálna stránka vyučovania – ako učiť?
 5. obe stránky je potrebné v prípravách zohľadniť

 

Vyučovacie koncepcie

 1. je to špecifický spôsob usporiadania obsahu učiva, priebehu vyučovania a postavenia učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese
 2. rozdelenie podľa charakteristík:
 3. 1. tradičné vyučovanie
 4. obsah učiva – vyučovací predmet = vedný odbor (matematika = matematika, vlastiveda = zemepis + prírodopis + dejepis)
 5. priebeh – 60-minútové hodiny (vyučovacie celky)
 6. vzťah učiteľ a žiak – učiteľ je vo vzťahu k žiakovi dominantný a rozhoduje, čo bude vyučovať
 7. je to najstaršia VK
 8. realizovala sa do 19. storočia
 9. realizovaná tromi spôsobmi:
 10. a) katechizmové vyučovanie
 11. b) dogmatické vyučovanie
 12. c) slovno-názorné vyučovanie
 13. prítomní pomocní učitelia, vyučovanie prebiehalo v kuse
 14. Ján Amos Komenský (Ján Segeš – jeho prvé meno)
 15. prívlastok zo strednej školy – „Amos“ = vznešený, „Komenský“ = pochádzal z Komene)
 16. bol výborný slovenčinár
 17. navrhol rozdelenie vyučovania na 60-minútové hodiny a rozdelenie ročníkov do tried podľa veku
 18. a) katechizmové vyučovanie – kladenie otázok
 19. uplatňovalo sa už v starovekom Grécku
 20. učenci chodili z mesta do mesta a na ulici kládli ľuďom otázky a pokiaľ nevedeli odpoveď, odpovedal učenec – učiteľ
 21. tak ľudia získavali informácie
 22. b) dogmatické vyučovanie – osvojovanie si nemenných dogiem – právd
 23. žiaci si museli čo najlepšie a najpresnejšie zapamätať informácie, poučky – len učenie, žiadna ich aktivita
 24. žiak – prázdna nádoba, ktorá sa má v škole naplniť
 25. skúšky – komisia – teológovia, učenci
 26. priebežné skúšanie
 27. aj dnes sa to praktizuje – pravopis, slovíčka v cudzom jazyku
 28. c) slovno-názorné vyučovanie – najpopulárnejšie a najpoužívanejšie (verbálne + pomôcky)
 29. klady –
 30. = málo náročné na vybavenie školy – stačí krieda a tabuľa, prípadne náhradné priestory pre učenie
 31. = málo náročné na čas – stačí 10 – 15 min na výklad nového učiva
 32. = málo náročné na prípravu učiteľa (aby nepredlžoval vyučovanie alebo neskončil skoro)
 33. zápory –
 34. = aktívny len učiteľ
 35. = žiaci nemajú možnosť rozvíjať svoju kreativitu
 36. = nemôžu si vyskúšať získané informácie v praxi
 37. = málo efektívne vyučovanie – až 70% a viac v krátkom čase zabudnú
 38. 2. reformné vyučovanie
 39. obsah učiva – v okruhoch (náš les, dedina – vytvára si ich učiteľ)
 40. priebeh – 90-minútové celky – žiak môže kedykoľvek vojsť a vychádzať z triedy, počúva vyučovanie poležiačky, keď je unavený, ide si ľahnúť
 41. 3 celky po 90 min – teória, prax, výchovný celok (hudobný nástroj...)
 42. vzťah učiteľ a žiak – vo vzťahu sú rovnocenní
 43. obdobie druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia – v USA
 44. je reakciou na málo efektívne tradičné vyučovanie
 45. napr. Tolstoj – veril, že človeka netreba do ničoho nútiť, lebo človek vie, čo je pre neho dôležité a prioritné (takto ale žiakov za tri roky nenaučil takmer ani písať a čítať)
 46. bolo veľa pokusov na reformu vyučovania:
 47. a) humanistická škola Tolstého
 48. b) individuálna škola – Daltonský plán, Winecká škola
 49. žiak sa oboznámil s obsahom celého vedného odboru, do školy nechodili, učili sa doma
 50. neboli brzdení pomalšími žiakmi
 51. museli prísť na skúšku s tým, že všetky témy museli vedieť, ak chceli urobiť skúšku
 52. žiaci dostali učebnice a tie museli vedieť, za jeden kalendárny rok mohli takto urobiť dva akademické roky – podľa toho, ako rýchlo robili skúšky
 53. klady –
 54. = žiak má systematickejšie usporiadanie vedomostí v poznatkovom systéme
 55. = žiak študuje vtedy, keď je na to psychicky pripravený
 56. = postupuje vlastným tempom
 57. = ekonomicky menej náročné štúdium – svetlo, kúrenie
 58. zápory –
 59. = žiak nevyrastá v kolektíve žiakov (v zamestnaní sa nevedia presadiť)
 60. = veľká neúspešnosť žiakov
 61. = žiak bez dobrej zdedenej pamäte si nedokáže zapamätať učivo

 

 1. alternatívna škola – menej vedomostí ako v tradičnej škole, tu má dieťa bezstarostnejší život, presne sa vie, kedy budú písomky a odpovede (Wien)
 2. žiaci často dochádzajú do týchto škôl z veľkej diaľky
 3. rodičia často presúvajú žiakov na obyčajné školy, lebo nie sú spokojní
 4. Freinetova škola, Montesoriovej škola
 5. majú názov, lebo sú alternáciou voči štátnym školám (spôsobom vyučovania, jeho priebehom, vzťahom učiteľa a žiaka)
 6. v BA – cvičná (pokusná) – porovnávanie dvoch tried v každom ročníku, v 9. ročníku sa porovnávanie vyhodnotí
 7. a) Waldorfská škola (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko)
 8. zakladateľ – Rudolf Steiner – Nemec žijúci v Rakúsku, ktorý propagoval svoje myšlienky
 9. meno školy podľa cigariet – Waldorf
 10. b) Mária Montesoriová – Montesoriovej škola
 11. lekárka z Talianska, ktorá sa zaoberala prípravou postihnutých detí v škole

 

 1. súkromné školy – málo žiakov
 2. „ pomôž mi, aby som to urobil sám“
 3. žiak chce len nasmerovať
 4. učiteľ učí tie isté deti spravidla desať rokov – náročné na vedomosti učiteľa
 5. nesmie robiť medzi žiakmi rozdiely (obľúbený – neobľúbený)
 6. v triede 30 detí
 7. každý rok sa jeden učiteľ stane správcom (riaditeľom) školy – to sa stále mení a všetci učitelia sa vystriedajú
 8. vedomosti sa hodnotia slovne (+, -)
 9. rodičia sa skladajú učiteľovi na mzdu
 10. hodnotenie – buď list na konci roka alebo hodnotenie vo forme básne na konci roka

 

 1. optimálne je chodiť do školy s charakterom reformnej s prvkami tradičnej školy

 

 1. činná (pracovná) škola
 2. realizovaná v období nedostatku pracovných síl
 3. žiaci sa stretávali v továrňach, kde im učitelia boli zároveň majstrami – neefektívne pre nich a pre školu

 

 1. 3. moderná vyučovacia koncepcia
 2. obsah učiva – vyučovací predmet = vedný odbor
 3. priebeh – 45-minútové vyučovacie celky
 4. vzťah učiteľ a žiak – vo vzťahu sú rovnocenní
 5. celé 20. storočie
 6. reprezentuje ju:
 7. a) skupinové vyučovanie(vnútorná diferenciácia)
 8. I. homogénne rozdelenie – trieda je rozdelená na skupiny podľa úspešnosti žiakov
 9. je výhodné z hľadiska tímovej práce
 10. II. heterogénne rozdelenie – v skupinke žiakov sú žiaci rozdielnych kvalít
 11. výhody:
 12. = najúspešnejší žiak koordinuje skupinu a reprezentuje ju
 13. = menej úspešní sa naučia akceptovať názory a pokyny „vodcu“
 14. = ak sú skupiny porovnateľné, môžu navzájom súťažiť – stačí jedna úloha na riešenie
 15. nevýhody:
 16. = žiaci „spolupracujú“ tak, že fyzicky zdatnejší nútia ostatných pracovať
 17. = nerozvíja sa nadanie a talent úspešných žiakov
 18. skupinové vyučovanie môže byť spestrením vyučovania ale môže to mať aj podstatnejší význam:
 19. = príprava žiakov prirodzenejším spôsobom pre pracovnú činnosť v zamestnaneckej skupine
 20. = umožňuje niektorým žiakom riadiť žiacku skupinu, preberať za výsledky zodpovednosť a iným žiakom odpozerať spôsob uvažovania a riešenia problémov
 21. = úspešnejší nemajú dôvod vyvyšovať sa nad menej úspešných
 22. b) problémové vyučovanie – najefektívnejšie vyučovanie vo vyučovacom procese
 23. učiteľ nedáva žiakovi hotové informácie, ale dáva im problémové úlohy a otázky a žiak ich musí sám riešiť, snažiť sa ich zodpovedať
 24. pod vedením učiteľa sa žiak dopracuje k záveru
 25. napr. téma minerálne pramene – buď cez mapu (žiaci si obkreslia lokality) – oko, alebo vzorky minerálov nájdu a doma porovnávajú – oko, hmat, alebo merajú teplotu vody a chemické zloženie prameňa (postupne zisťujú a spoznávajú) – skúsenosť
 26. klady –
 27. = žiak sa naučí samostatne riešiť problémy
 28. = vedomosti sú spravidla na celý život
 29. = žiak sa naučí tieto poznatky využívať v praktickom živote (rozvíja sa tvorivosť, samostatnosť, sebavedomie)
 30. zápory –
 31. = náročné na čas ( jedna vyučovacia hodina je málo, mení sa rozvrh)
 32. = náročné na schopnosť učiteľa tvorivo si pripraviť vyučovaciu jednotku tak, aby zo žiakov spravil objaviteľov
 33. = náročné na pomôcky na objaviteľskú činnosť
 34. je potrebné sa pokúsiť odučiť niečo aj týmto spôsobom
 35. c) programové vyučovanie
 36. od roku 1950 v USA
 37. princípy:
 38. I. princíp vlastného tempa (nahrávky v učebniach cudzieho jazyka)
 39. prispôsobiť tempo najpomalšiemu žiakovi
 40. II. princíp spätnej väzby
 41. preverovanie vedomostí (1950 – kalkulačka – skúšací stroj)
 42. III. princíp samostatnosti
 43. žiak pracuje sám na otázkach, testoch
 44. IV. princíp malých krokov
 45. malé informácie umožňujú pochopiť učivo bez výkladu učiteľa či pomoci rodičov
 46. programové učebnice – žiak s ňou pracuje samostatne (jedna strana text, druhá strana otázky k textu)
 47. 80.-90. roky – rozmach programového vyučovania (viera, že stroje nahradia učiteľov)
 48. učiteľa nemožno nahradiť strojom, lebo má výchovnú funkciu, je dôležitý pre socializáciu, má ísť ako príklad žiakom
 49. tento spôsob sa uplatňuje aj dnes na niektorých predmetoch
 50. d) diferenciálne vyučovanie (vonkajšia diferenciácia)
 51. žiaci sú rozdelení do tried podľa určitých kritérií (napr. podľa úspešnosti žiakov)
 52. výhody najlepšej triedy:
 53. = zvýšená konkurencia medzi žiakmi
 54. = možnosť preberať učivo nad rámec učebných osnov
 55. = iné vyučovacie postupy – napr. problémové vyučovanie
 56. = možnosť určiť takej triede vyučujúceho s vedeckým prístupom k predmetu
 57. výhody horšej triedy:
 58. = aj zlý žiak môže byť v rámci tejto triedy najlepší
 59. = preberá sa len hlavné učivo – žiadne doplnkové
 60. nevýhody:
 61. = pedagóg je nespokojný, keď dostane triedu zlých žiakov
 62. = rodičia sú nespokojní, ak je ich dieťa v takejto triede
 63. = podľa prospechu sa nedá zistiť, ktorý žiak je talentovaný a ktorý nie (všeobecne nadaní ľudia takmer nie sú)
 64. = problém klasifikácie žiakov porovnávaním

 

Školská klíma, atmosféra a prostredie

 1. klíma – ovzdušie
 2. atmosféra – školská, triedna, je to krátkodobý stav ovzdušia, ktorý sa v priebehu vyučovacej hodiny niekoľkokrát zmení
 3. školská klíma – dlhodobý stav ovzdušia
 4. triedna klíma – celoročné charakterizovanie triedy (najlepšia, najhoršia)
 5. klíma a atmosféra vyjadrujú stav, v akom sa trieda nachádza, vzťah k predmetu, pedagógovi
 6. podmienky nesúvisia s počtom žiakov
 7. prostredie – interiér, v ktorom sa nachádza trieda, prípadne škola
 8. je to usporiadanie nábytku s cieľom odbúrať stres
 9. prostredie tvorí nábytok – stoličky, stoly, nástenky, obrazy
 10. rozvešané pomôcky pôsobia rušivo na žiakov

 

 1. teórie o tom, kto má rozhodujúci vplyv pre vznik klímy v triede:
 2. 1. rozhodujúci pedagóg – pravidelne sa opakujúca situácia (pravidelne učí v triede)
 3. uvoľnená atmosféra, napätá atmosféra (zastupujúci učiteľ)
 4. 2. rozhodujúci žiaci – trieda vplýva rovnako na viacerých učiteľov
 5. 3. na ovzduší sa podieľajú žiaci aj pedagógovia
 6. pomer závisí od toho, akou silnou osobnosťou je pedagóg a vodcovia v triede

 

 1. exteriér – dôležitý pre klímu školy, triedy (situovanie školy v prostredí)

 

Gnozeologické, psychologické, logické a spoločenské základy vyučujúceho procesu

 1. vyučovací proces – dlhodobý proces
 2. základy vyučovacieho procesu:
 3. 1. gnozeologické – poznávacie, splniť profil absolventa o množstve vedomostí, zručností
 4. pretransformovanie obsahu vednej disciplíny do obsahu vyučovacieho predmetu
 5. typ škôl, vek žiakov, zastúpenie predmetu v učebných osnovách – výber tém predmetu
 6. učiteľ musí mať širšie vedomosti ako žiak
 7. musí poznať aj obsah príbuzných vied
 8. gnozeologické základy dané školskými dokumentmi – curriculum – učebný plán a učebné osnovy (teoretické vedomosti), profil absolventa (požiadavky na nositeľa záverečného hodnotenia)
 9. 2. psychologické
 10. musí sa rešpektovať vek žiakov, ktorých pedagóg vyučuje
 11. akú výkonnosť môže dosiahnuť priemerný žiak určitého veku
 12. množstvo konfliktných situácií počas vyučovania – vyčerpávajú psychiku
 13. stresujúce faktory – známkovanie
 14. prihliadať na kapacitu mozgu a špeciálnej pamäte žiaka, schopnosť vedieť si dostatočne rýchlo vybaviť vedomosti, vedieť vysloviť na základe poznatkov vlastný názor
 15. 3. logické – o spôsobe usporiadania obsahu učiva
 16. dôležitá je nadväznosť z hodiny na hodinu, z ročníka na ročník, súvislosť medzi predmetmi
 17. 4. spoločenské
 18. vzdelaný človek je obrovským dobrodením pre spoločnosť
 19. jej záujem je vychovať a vzdelať čo najviac ľudí a udržať „mozgy“ na našom území
 20. súčasťou sú podmienky týkajúce sa požiadaviek na kvalifikáciu pedagóga, na odmeňovanie pedagógov, na počty žiakov v triedach, ktoré predmety a v akom rozsahu učiť

 

Podmienky vyučovacieho procesu

 1. 1. vonkajšie – môže ho ovplyvniť pedagóg, rodičia
 2. a) patrí sem – budova školy (veľkosť, situovanie do prostredia mesta), interiér triedy (spolužiaci, spôsob usporiadania lavíc, počet účastníkov vyučovacieho procesu)
 3. b) podmienky organizácie na organizovanie vyučovacieho procesu  - organizácia charakterizuje individuálnu prácu, skupinovú prácu, hromadnú prácu
 4. I. individuálna práca – pri organizovaní SVOČ, tréningoch, umeleckej činnosti
 5. II. skupinová práca – bežne v triede
 6. III. hromadná práca – s jedným učiteľom spolupracuje celá trieda
 7. c) podmienky fyzikálneho rázu – kvalita osvetlenia, teplota v miestnosti, vlhkosť vzduchu
 8. vonkajšie podmienky možno meniť pomocou rodičov, pedagógov, v prípade dostatku financií sa podmienky optimalizujú, v prípade nedostatku financií môže dôjsť k  prázdninám
 9. 2. vnútorné – nemožno ich meniť pedagógom ani rodičom
 10. = otázky vrodených predpokladov
 11. = kvalita pamäte (talent na technické prejavy, umeleckú činnosť, šport)
 12. = momentálna pripravenosť žiaka, jeho dispozícia alebo indispozícia (brať do úvahy úroveň vedomostí žiaka z predchádzajúcich ročníkov alebo z poslednej hodiny)
 13. vnútorné podmienky rodičia, pedagógovia berú málo do úvahy, myslia si, že každý žiak má vnútorné dispozície na rovnakej úrovni

 

Priebeh (fázy) vyučovacieho procesu

 1. 1. zápis do triednej knihy – pedagóg musí na každej hodine zapísať do triednej knihy, kto chýba, či niekto neprišiel, neodišiel (pedagóg zodpovedá aj za tých žiakov, ktorí chýbajú a nie sú zapísaní v triednej knihe)
 2. 2. motivačná – možno motivovať vlastným záujmom pedagóga (šport, umelecká činnosť)
 3. tento záujem možno využiť vo voľnom čase na formovanie osobnosti žiaka práve týmto záujmom
 4. možno motivovať významom učiva pri práci
 5. motivačná fáza pripravuje žiaka na vyučovanie, duševne sa stotožňujú s obsahom vyučovacieho predmetu
 6. treba vzbudiť záujem
 7. obsahom tejto fázy je aj určenie perspektívy – blízkej a vzdialenej
 8. 3. diagnostická – diagnostikovanie vedomostí, zručností počas práce
 9. má význam ako spätná odozva ku žiakom , ako zvládli učivo
 10. je to aj spätná väzba pre rodičov, aby získali prehľad o úrovni vedomostí žiaka
 11. je dôležitá aj pre pedagóga – pomocou nej si zistí kvalitu a úroveň  svojej vyučovacej hodiny
 12. pedagóg by si mal na vyučovaní pomáhať technickými prístrojmi (počítačmi), mal by využívať pomôcky na uľahčenie procesu zapamätávania si
 13. 4. expozičná – prvotné oboznamovanie sa s obsahom učiva
 14. povinnosťou pedagóga je priebežne sledovať nové poznatky v rôznych odboroch, aby ich potom mohol reprodukovať žiakom a zastarané veci pomenovať novými
 15. dá sa to realizovať tým, že sa obsah preberie jednorázovo
 16. takto pedagóg postupuje, ak je učivo ľahké na pochopenie, alebo málo dôležité
 17. ak je učivo dôležité, pedagóg by mal učivo vysvetliť, nechať čas na otázky pre žiakov a prípadne neskôr učivo opätovne vysvetliť žiakom, ktorí ho prvýkrát nepochopili
 18. 5. fixačná – celý obsah učiva zhrnúť do zopakovania, aby sa zistilo, či je obsah učiva dobre pochopený
 19. na ďalšej hodine sa môžu preverovať vedomosti žiaka
 20. v tejto fáze pedagóg zadáva aj domáce úlohy
 21. zadávať ich diferencovane – zdatnejším náročnejšie úlohy, menej zdatným jednoduchšie
 22. zadávať tak, aby korešpondovala s učivom ďalšej vyučovacej hodiny
 23. na hodine ju treba stihnúť aj opraviť, skontrolovať
 24. dĺžka jednotlivých fáz závisí od pedagóga, nemali by však presahovať rámec vyučovacej hodiny a zasahovať tak do prestávky

 

 

Funkcie vzdelávania

 1. kognitívny rozvoj osobnosti, ktorý sa úzko spája s vyučovacím procesom
 2. funkcie:
 3. 1. informatívna
 4. najdôležitejšia, spočíva vo vytvorení sústavy vedomostí, pracovných zručností alebo výchovných návykov žiakmi pod vedením pedagógov
 5. týka sa teoretických vedomostí
 6. zaraďujú sa sem požiadavky na reprezentáciu rodiny a správania
 7. 2. formatívna
 8. vyjadruje úroveň celkového rozvoja osobnosti žiaka
 9. zmeny názorov žiakov
 10. žiaci často po skončení VŠ rozmýšľajú ako študenti a nie ako učitelia – najmä po príchode do učiteľského zboru – práca
 11. uplatňuje sa pri syntetizovaní všetkých poznatkov, ktoré žiak získava – od rodičov, v práci, internet....
 12. poznatky sa nesmú vylučovať
 13. učiteľ musí vedieť zaujať pozíciu – čo je vhodné a čo nie
 14. pri ich funkcii treba zohľadniť –
 15. a) predpoklady žiaka
 16. b) regionálne špecifiká
 17. c) využívať poznatky žiaka v jeho záujmovej oblasti
 18. 3. personalizačná
 19. jej obsahom je osobný rozvoj žiaka jeho sebarealizáciou
 20. rešpektovať individuálny prístup a vekové osobitosti žiaka
 21. predpoklad k tomu, aby sme žiaka nepreťažovali a aby sme niektorých žiakov nezanedbávali
 22. formujeme žiakov ako samostatné indivíduá, osobnosti schopné presadiť sa v konkurencii ostatných žiakov
 23. uplatňuje sa, len ak so žiakom pracujeme niekoľko rokov
 24. dôležitá je spolupráca medzi učiteľom a rodičmi – rodičovské združenie – mal by ho zvolávať rodič
 25. za rok by mali byť aspoň štyri
 26. celoškolské združenie zvoláva riaditeľ
 27. návšteva rodiny – prostredie, kde žiak žije
 28. príčiny žiakovej nepozornosti a zmien správania – rozvod, narodenie mladšieho súrodenca, materiálne vybavenie rodiny, nezamestnanosť rodičov
 29. 4. kvalifikačná  
 30. realizuje sa prípravou žiaka pre konkrétnu profesiu v teoretickej a praktickej činnosti – SŠ, VŠ, aj gymnázium (práca s PC, administratíva)
 31. čím je to náročnejšie, tým vyššiu úlohu to zohráva
 32. majstri odbornej činnosti – zodpovednosť – opravy plynu, elektriny...
 33. učiteľ teoretických predmetov – dôležité byť v súlade s profilom absolventa
 34. dôležité –
 35. = rozsah prípravy žiaka na SOŠ
 36. = všestrannejšie vzdelanie – lepšia schopnosť rekvalifikovania v budúcnosti – nevyhnutnosť
 37. 5. akulturačná
 38. vypestovať kultúrnosť myslenia a konania, ktoré rešpektuje názory z minulosti (špecifiká určitého regiónu v oblasti zvykov)
 39. umožňuje človeku zostať originálom, ktorý sa svojím oblečením, správaním, konaním odlišuje od ostatných, podporovať individualizmus
 40. dôležitý osobný príklad pedagóga – nikdy trest s charakterom pomsty a zneužitia postavenia učiteľa
 41. 6. selektívna
 42. zaraďuje žiaka do vyšších stupňov škôl
 43. uplatňovaná predčasne (ZŠ – 15 rokov) zvyšuje pedagogické a spoločenské riziká
 44. 7. socializačná
 45. vzdelanie sa realizuje za účasti žiaka v triede – vznikajú kontakty...
 46. žiaci si vytvárajú určité vzťahy k pedagógom a naopak
 47. cítenie sa dobre medzi žiakmi môže motivovať, v opačnom prípade môže dôjsť k záškoláctvu
 48. ak sú problémy, možno žiaka presunúť do inej triedy
 49. 8. humanizačná
 50. poľudštenie školy a vzťahov v škole
 51. realizujeme ju-
 52. a) sústredením pozornosť na žiaka (zriadiť školu – nepozerať na to, koľko učiteľov je v danej dedine)
 53. b) obmedzením suverénneho postavenia obsahu učenia na úkor tvorby medziľudských vzťahov (horší je vzdelaný a nekultúrny človek ako opačne)
 54. c) odstránením stresových situácií
 55. d) zvýšiť zaujímavosť obsahu vyučovanie

 

Humanizácia školstva

 1. poľudšťovanie
 2. humanizácia spoločnosťou – voľby
 3. na ZŠ sa žiak prostredníctvom rodičov podieľa na riadení školy
 4. jeden z členov školskej rady je riaditeľ
 5. senát VŠ volí a odvoláva dekana alebo rektora ( z 1/3 hodnotia študenti)
 6. princípy vyplývajú zo vzťahu učiteľ – žiak
 7. princípy humanizácie školy:
 8. 1. nevyhnutná dôvera žiakov
 9. žiaci môžu v určitom rozsahu uplatňovať (vyslovovať, obhajovať) vlastné názory a očakávajú reakciu učiteľa – v súlade s profilom absolventa školy (nesmie sa znižovať požiadavka pre výučbu)
 10. nesmú tam zasahovať osobné spory
 11. 2. empatia pedagóga – schopnosť vžiť sa do situácie iných ľudí
 12. neočakáva od žiakov rovnakú reakciu
 13. každý má právo sa prejaviť individuálne
 14. empatia sa nedá naučiť, je vrodená
 15. 3. ochota spolupracovať so všetkými žiakmi
 16. učiteľ nesmie prejavovať city a nadväzovať osobnejšie kontakty s rodičmi (kvôli postaveniu a peniazom)
 17. 4. učiteľ by mal podporovať objaviteľské schopnosti žiakov
 18. umožniť žiakom, aby sami pochopili a uvedomili si súvislosti – objavili
 19. uviesť pramene, z ktorých môže žiak čerpať
 20. učiteľ by mal využívať objaviteľské techniky žiakov
 21. 5. podľa veku žiakov realizovať vyučovanie hraním rolí
 22. na všetkých typoch škôl
 23. 6. rozvoj tvorivosti pomocou citového prežívania – Mikuláš
 24. 7. žičlivá atmosféra a klíma v triede
 25. potlačiť závisť a súperenie u žiakov
 26. 8. pozícia učiteľa ako pozorovateľa a pomocníka žiakov
 27. umožní učiteľovi pochopiť dôvody správania sa žiakov navzájom
 28. žiak žiada o niečo
 29. 9. rozvíjanie hodnotiaceho myslenia žiakov – sebakritické myslenie – dosahuje sa ťažko
 30. 10. využívanie osobných skúseností žiaka vo všetkých fázach vyučovanie
 31. pri motivovaní na začiatku hodiny, v priebehu opakovania prebraného učiva, výkladu nového učiva (prírodoveda, chovatelia, pestovatelia)
 32. 11. rešpektovanie práv dieťaťa
 33. zákony, odporúčania
 34. najmä pre mládež – 15-18 rokov
 35. vypočuť si názor, tolerovať aj nesúhlas (napr. so známkou), kritiku prijať (vyjadriť sa k niečomu, čo sa nepozdáva)
 36. 12. podporovanie samostatnosti žiakov – osvojovanie teoretických znalostí (napr. v praktickej činnosti)
 37. memorovanie – používať v práci iba zriedkavo
 38. 13. odstraňovanie strachu z priebehu vyučovacích hodín
 39. 14. venovať osobitnú pozornosť nadaným, talentovaným žiakom
 40. nedá sa to rozoznať len na základe známok
 41. rozvíjať talent
 42. 15. venovať pozornosť málo úspešným žiakom
 43. zistiť príčiny neúspechu a snažiť sa ich odstrániť aj za cenu konfliktu s kolegom
 44. neúspech poznačí žiaka na celý život
 45. aj trojkárov často považujú za neúspešných

 

Nadaní a talentovaní žiaci a práca s nimi

 1. často sa v triedach nachádzajú nie nadaní, ale len ambiciózni a pracovití žiaci
 2. predpoklady, aby učiteľ vedel selektovať žiaka podľa nadania:
 3. 1. organizovanie mimoškolských aktivít na úrovni záujmových krúžkov, ktoré sú rozšírením preberaného učiva v škole
 4. rozvíjanie vedomostí a talentu
 5. nie je jedno, kto vedie tento krúžok – podľa kvalifikácie
 6. 2. rozširovať obsah učiva pre tých žiakov, ktorí sú schopní riešiť zložitejšie úlohy ako sú v učebnici
 7. individuálne domáce úlohy (za primeraného ocenenia)
 8. organizovanie súťaží (od triedy – školské – okres – kraj – štát – medzinárodné)
 9. 3. príprava rôznych kultúrnych programov, výstav (VV, HV,OV), športových aktivít (aj pre rodičov..)
 10. súťaže profesií (kaderník, kuchár, barman...) – postupové kolá
 11. predajné trhy – výrobky žiakov (učeň 2007...)
 12. veľké výstaviská (Trenčín, Nitra...)
 13. učňovské reštaurácie, bary... – vysoká kvalita, nízka cena

 

 1. s nadanými pracuje odborník (najlepší učiteľ – sám sa zlepšuje a posúva ďalej, odborne neupadá)
 2. je potrebné, aby vyučujúci dokázal vybaviť alebo zabezpečiť prácu v rôznych budovách, kabinetoch, cestovanie, súťaže...

 

Menej úspešní žiaci a práca s nimi

 1. zistiť príčiny neúspešnosti
 2. 1. samotný žiak
 3. vrodené chyby – chorý, postihnutý (škola o postihnutí nevie) – napr. hyperaktivita, deti ovplyvnené rôznymi situáciami, ktoré neovplyvnia (zlé okysličenie mozgu pri pôrode) – na obtiaž učiteľom aj žiakom
 4. keď matka počas tehotenstva pije, fajčí, stresuje sa...
 5. deti vyrastajú v prostredí nevyhovujúcom pre sústredenie
 6. pomalí žiaci – vrodená vlastnosť
 7. učiteľ musí prispôsobiť tempo najpomalšiemu žiakovi v triede
 8. 2. skutočnosť, že žiak má cholerický temperament (viď typy temperamentov)
 9. strach žiaka z učiteľa cholerika
 10. 3. priveľká precitlivenosť žiaka
 11. v rodinách, kde boli doma v centre pozornosti stále (menovaní zdrobneninami...)
 12. učiteľ sa môže vžiť do situácie žiaka, pochopiť ho či to nespôsobuje on ako učiteľ – môže spomaliť pracovné tempo
 13. učiteľ môže učiť hodiny s predĺženým výkladom (schopný vysvetliť danú tému aj trikrát, kým to žiaci nechápu)
 14. neúplná rodina – nedokáže zabezpečiť také podmienky ako úplná rodina
 15. deti bez dozoru
 16. typy študentov (podľa spôsobu učenia):
 17. a) vizuálny
 18. b) akustický
 19. c) kinetický
 20. vhodnejšie pre deti nie je ísť do školského klubu (družina), ale ísť hneď domov (rodičia sa im venujú, teplá strava)
 21. z hľadiska životných podmienok: žiadna detská izba, zlé vykurovanie, zlé bývanie, veľa ľudí v malých miestnostiach
 22. deti vyrastajúce v chudobe – spôsobuje to napätú situáciu v rodine
 23. deťom je vyčítané, že sú na ne mrhané peniaze, akoby ich rodičia nechceli
 24. deti – ľútosť – samovražda
 25. tieto pomery učiteľovi nemusia byť známe
 26. 4. škola
 27. vplyv na uplatnenie jednotlivca
 28. úspešní – lepšie umiestnenie v práci, odbore
 29. neúspešní – horšie umiestnenie, dlhšie trvá nájsť si prácu a presvedčiť o svojich schopnostiach
 30. 5. učiteľ
 31. podľa vzťahu ku každému žiakovi (obľúbení žiaci, ľahostajní žiaci, nepriateľský postoj k žiakovi – učiteľ to skrýva, ale žiaci to vedia odhaliť)
 32. pozícia učiteľa sa prejaví – vo vedomostiach a metodike, práci s nimi (čo a ako dokáže učiteľ naučiť)
 33. obsah učiva dopĺňať informáciami na doplnenie problému
 34. 6. situovanie školy
 35. mesto – dedina

 

Sebahodnotenie učiteľa a žiaka

 1. ako zvýšiť sebavedomie žiakom
 2. učiteľ si pozornejšie všíma správanie samotárov, poveruje ich úlohami, ktoré zvládnu a pred spolužiakmi ich pochváli
 3. učiteľ dáva zaslúžené známky – bez protekcie
 4. dôležité je odhaliť, v ktorej oblasti je žiak nadaný
 5. užšia spolupráca učiteľa a rodičov, návšteva rodiny

 

Druhy vyučovania

 1. 1. kooperatívne učenie (vyučovanie)
 2. veľa spoločných znakov so skupinovým alebo diferencovaným vyučovaním
 3. používa sa v západnej Európe, USA
 4. v skupine žiakov si každý naštuduje určitú tému a potom si vymenia poznatky – kooperatívne učenie
 5. viac jednotlivcov v priebehu vyučovacej jednotky spolupracuje na určitom projekte – kooperatívne vyučovanie
 6. sleduje pomoc vyspelých žiakov tým zaostalejším (postihnutým, menej nadaným)
 7. má aj sociálnu stránku
 8. úspešnejší na podnet vyučujúceho sa môžu spolupodieľať na úspechu menej úspešných
 9. výhody:
 10. = učí žiakov sebakontrole – učí ich porovnávať sa s inými žiakmi
 11. = motivačná funkcia – pre úspešnejších aj pre menej úspešných
 12. 2. globálna výchova (vyučovanie v duchu globalizmu)
 13. globálnosť vyjadruje myšlienku, že pripraviť ľudí iba v oblasti teoretických vedomostí je nedostačujúce
 14. cieľom je vychovať ľudí, ktorí svoje vzdelanie využijú na pomoc iným – chrániť prírodu
 15. globálna výchova zahŕňa učenie o problematike a javoch súčasnej spoločnosti, zaoberá sa problematikou spojenia teoretických vedomostí s praktickým životom človeka a jeho rodiny
 16. ekologická výchova – žiaci sa oboznámia s pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi správania človeka na prírodu – ovzdušie, vodu, pôdu, rastliny, živočíchov... a zároveň sa vychovávajú k sebakontrole v správaní sa k uvedeným komponentom prírody
 17. realizuje sa ako výchova, ktorá sa týka celosvetových problémov a nie len jedného štátu či regiónu a mala by sa realizovať v takom duchu, že za súčasný stav môže vzdelaný človek (drancuje prírodu...)
 18. 3. výchovno-vyučovací proces zameraný na osobnosť žiaka
 19. v 60.-70. rokoch Rogers zdôrazňoval nevyhnutnosť, aby ľudia ostali sami sebou a správali sa autenticky
 20. nenapodobňovať vzory – nestačí len predsavzatie, ale treba mať aj určité sebavedomie a vlastnosti
 21. vedieť presadiť či vyjadriť svoj názor je ťažké
 22. ľudia sú veľmi ovplyvňovaní masmédiami
 23. ľudia unavení spoločnosťou sa začali vracať späť k prírode – skauting...
 24. iní ľudia unikajú zo spoločnosti a prikláňajú sa k alkoholu, drogám...
 25. potreba vychovať silné osobnosti, vedieť sa porovnávať s inými aj kriticky a nie len „kopírovať“ iných je pre pedagóga veľká výzva
 26. Rogers podporoval skúsenostné učenie a skúsenosti považoval za najväčšiu autoritu
 27. skúsenosti považoval za dôležité aj pre intelektuálny rozvoj učiteľov a odporúčal im, aby podporovali výchovu autorít, samostatne sa presadzujúcich jednotlivcov aj takto:
 28. a) vytvorením priaznivej klímy v triede (každý sa môže vyjadriť, aj keď jeho názor nebude ten najsprávnejší)
 29. b) učiteľ by mal pomáhať žiakovi, aby svoje túžby premenil na skutočnosti (napr. aj mimoškolskými aktivitami)
 30. c) učiteľ by mal byť pre žiaka radcom, sprostredkovateľom a expertom nad rámec svojich povinností
 31. d) mal by byť účastníkom kolektívneho procesu učenia, aby seba samého považoval za člena tohto kolektívu (nedávať žiakovi najavo svoju výnimočnosť)
 32. 4. tvorivo-humánne vyučovanie
 33. tradičná škola dominantne rozvíja nižšie poznávacie schopnosti žiakov (vnímanie, pamäť, logické myslenie)
 34. tvorivo-humánne vyučovanie sa zameriava na rozvoj vyšších poznávacích funkcií:
 35. a) kritické myslenie
 36. b) tvorivé myslenie – teoreticky niečo vytvoriť, prakticky skonštruovať (vytvoriť), zadať projekt
 37. c) schopnosť zovšeobecňovať
 38. podstata tohto vyučovania je:
 39. a) v rozvoji poznávacích funkcií
 40. b) v rozvoji mimopoznávacích funkcií (človek je na základe svojich vedomostí schopný spôsobovať dobro alebo zlo)
 41. c) v zmene postavenia učiteľa a žiaka v škole (malo by byť rovnocenné, škola neexistuje bez žiakov ani bez učiteľov)

 

 

 

7