zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied / teória výchovy

 

8._teoria_vychovy_(doplnenie).doc (8._teoria_vychovy_(doplnenie).doc)

 1. Chápanie teórie výchovy- v širšom slova zmysle

                                               -v užšom slova zmysle      

Teória výchovy patrí k jadrovým pedagogickým disciplínam. Jej predmetom záujmu je skúmanie výchovy, jej zákonitostí v užšom zmysle slova; otázky cieľa výchovy a jeho konkretizácia v zložkách výchovy a v obsahu výchovy.

-v širšom zmysle slova = celá pedagogika. Pedagogika dospelých = andragogika, pedeutológia

-v užšom zmysle slova = dynamická a flexibilná

 1. Ako chápe výchovu J. A. Komenský

–  videl vo výchove všeobecné umenie, ako ľudí vzdelávať vo vedách, formovať ich v mravoch

- Spencer - definoval výchovu ako prípravu na plné žitie.

- J. J. Rousseau - výchova má napomáhať prirodzenému vývinu jednotlivca, treba rozvíjať biologické sily, schopnosti a vlastnosti.

 1. Čo je to teleológia:

Pedagogická teleológia - veda, ktorá sa zaoberá otázkou výchovných cieľov.

 1. M. Zelina v koncepcii tvorivo humanistickej výchovy rozpracoval mimopoznávaciu oblasť výchovy do systému KEMSAK= do 6 oblastí nonkognitívnych funkcií a procesov, ide o tieto ciele (vymenuj):
 1. kognitivizácia človeka
 2. emocionalizácia osobnosti
 3. motivácia a aktivizácia osobnosti
 4. socializácia a komunikácia
 5. axiologizácia človeka
 6. kreativizácia osobnosti

5. Ciele výchovy plnia nasledovné funkcie:

                    4 ciele :      -     orientačná a anticipačná

 1. motivačné a stimulačné funkcie cieľov výchovy
 2. realizačné funkcie
 3. regulačné funkcie
 1. Klasifikácia cieľov výchovy podľa:

- dichotomického členenia- ciele vzdelávacie = poznávacie, vecné = ide o požiadavky na       vedomosti, spôsobilosti a návyky

 1. ciele výchovné = formatívne = požiadavky na vlastnosti, postoje, mravné a charakterové kvality osobnosti žiaka

    - trichotomického členenia - vzdelávacie ciele = čo vedieť = poznávací proces

 1. výchovné ciele = ako sa správať, ako konať
 2. výcvikové ciele = vedieť pracovať, konať, správať sa
 1. Podľa Bliž(š)kovského existujú viaceré modely výchovného procesu: uveďte so stručnou charakteristikou!
 1. dialektický model = optimálny model vzťahov medzi cieľom, subjektom, objektom, prostriedkami a podmienkami výchovy. Ciele smerujú k projektovaniu osobnosti, realizujú sa prostredníctvom obsahu výchovno - vzdelávacej práce za aktívnej účasti žiaka a učiteľa, pri optimalizácii voľby prostriedkov pôsobenia a podmienok výchovy. V praxi však často dochádza k preceňovaniu určitého činiteľa zo systému výchovy. Tak vznikajú jednostranné modely výchovy.
 2. pedeutocentrický model= podľa neho všetko výchovné dianie sa podriaďuje vôli vychovávateľa. V ňom je absolutizovaná rola subjektu výchovy. Ide o “bezdetnú “ výchovu.
 3. pedocentrický model = v ňom sa absolutizuje rola objektu výchovy- vychovávaného, ide o „bezcieľnu“ výchovu.
 4. voluntaristický model = absolutizuje cieľ výchovy , požiadavky na výchovu sú maximálne.
 5. technocentrický model = je jednostranne orientovaný na výchovné prostriedky a samoúčelné „metodikárčenie“.
 6. funkcionálny model = zahŕňa do výchovy aj nezámerné utváranie ľudí vonkajšími a vnútornými podmienkami výchovy. Absolutizuje systémotvornú rolu podmienok výchovy.
 1. Uveďte výchovné princípy

            7 princípov       -    princíp názorového pluralizmu

 1. princíp mravnosti a tolerancie
 2. princíp demokracie a humanizmu
 3. princíp cieľavedomosti a cieľavedomého činnostného zamerania a aktivity
 4. princíp sociálneho konsenzu vo výchove
 5. princíp jednoty teórie a praxe, výchovy a vzdelávania
 6. princíp primeranosti veku a individuálneho prístupu
 1. Uveďte výchovné metódy pôsobiace na intelekt

              4 metódy          -    prednášky

-    etická beseda

-    vysvetľovanie

                                        -    presvedčovanie (persuácia)

 1. Uveďte výchovné metódy pôsobiace na city = metódy mravného hodnotenia:

           A.)Metódy povzbudzovania - vyjadrenie súhlasu

                 -  prejavenie dôvery

                 -  pochvala

           B.)Metódy trestania:

11. Uveďte formy trestov:      

                                            - vyjadrenie nesúhlasu

 1. odloženie výhody alebo zábavy
 2. zrušenie výhody alebo zábavy
 3. pokarhanie
 4. znížená známka zo správania
 1. Uveďte metódy pôsobiace na vôľu = metódy cvičenia a navykania

    - charakteristika: cieľom využitia týchto metód je formovanie pozitívnych návykov a zvykov    mravného konania a správania žiakov. Ich podstatou je opakovanie činností. Na základe takéhoto opakovania vznikajú tzv. dynamické stereotypy, ktoré predstavujú určitý súbor zautomatizovaných činností. Kvalita dynamických stereotypov často limituje kvalitu výkonu určitej činnosti. Do skupiny metód pôsobiacich na vôľu zaraďujeme všetky tréningové metódy (mentálny + športový tréning).

 1. Vysvetlite 1 vetou:

    étos = základná kategória v etike a mravnej výchove, = zvyk, obyčaj, mrav, = chápe sa ako podstatný každého kultúrneho spoločenstva ľudí a každého duchovno-kultúrneho vyvinutého jedinca.

- etika = teória morálky, teoretické učenie o morálke,

- morálka = duchovno-praktický fenomén, ktorý je možno charakterizovať ako systém základných hodnôt, noriem, pravidiel, požiadaviek, podľa ktorých by sa mali ľudia v každodennom živote správať a konať.

- mravy = relatívne ustálený spôsob správania riadiaci sa morálnymi požiadavkami uznávanými v určitom spoločenskom prostredí, akceptovanými určitou spoločenskou skupinou, národom, etnikom.

- mravnosť = zložitý jav ľudského žitia, je všeobecným mravným normám, zvyklostiam a štandardom zodpovedajúce správanie, spočívajúce na individuálnom rozhodnutí v príslušnom spoločensko - kultúrnom kontexte.

 1. Charakterizujte mravné normy

Mravné normy- regulujú nielen vonkajšiu , ale i vnútornú motivačnú stránku ľudského správania a systém mravných vzťahov. Mravná norma je predpis, ktorý osobnosť prijíma a osvojuje si vo vlastnom sebauvedomovacom procese. Norma sa pretvára na vnútornú hodnotu. Ide o kreatívny, hlboko subjektívny proces vo vedomí osobnosti.

     Právne normy = upravujú predovšetkým vonkajšiu, rezultatívnu stránku správania sa ľudí. Tieto normy sa odrážajú zákonoch, sú pre všetkých občanov záväzné a štátne ustanovizne si aj donútením vyžadujú ich plnenie. Majú sociálno - príkazový charakter. Poukazujú na to ako sa nemá postupovať, stanovujú sankcie za porušenie poriadku.  

15. Vymenujte druhy axiológie- mravných hodnôt

      humanisticko - mravné hodnoty

- základné pravidlá ľudského spolužitia: úcta, šľachetnosť, sebaobetavosť, súcit, hrdosť, úprimnosť, vernosť, dôvera, ohľaduplnosť, solidárnosť, zdvorilosť, pokora, znášanlivosť, pracovitosť, vzájomná pomoc, poslušnosť, sebaovládanie, ctižiadostivosť, trpezlivosť, žičlivosť, korektnosť, …

- mravné kategórie základného substančného významu: blaho, dobro, zlo, spravodlivosť, povinnosť, zodpovednosť, česť, dôstojnosť, zmysel života, šťastie, svedomie, tolerancia, mier,…

 1. Vymenujte základné klasické metódy mravnej výchovy

                               metóda klarifikácie = objasňovania,

                               metóda persuácie = presviedčania,

                               metóda exemplifikácie = príkladovania,

                               metóda exercitácie = cvičenia,

                               metóda valorizácie = zhodnocovania

17. Vymenujte aktivizujúce metódy mravnej výchovy

     - zážitkové učenie, kooperatívne učenie, situačno - problémové metódy, metódy hrového učenia, observačné učenie, sociálno-psychologický výcvik

18. Charakterizujte persuáciu = metódu presvedčovania

    -  jej cieľovým zámerným smerovaním je pomáhať utváraniu presvedčenia ako hlavného hodnotového prvku mravného vedomia. Presvedčovací proces možno rozvíjať len na báze úprimnosti , dôvery a vzájomnej úcty zúčastnených osôb. Presvedčovanie nemožno ovládnuť, je nenásilné.

                                 exemplifikácia = metóda príkladovania

    -    svojou názornosťou a konkrétnosťou v reálnej životnej podobe dynamizuje a zmyslutvorne vnímateľne umocňuje a upevňuje mravné požiadavky žiadúceho správania vytváraním názorových a príťažlivých vzorov, ideálov, modelov. Vzor alebo živý model vo svojej hodnotovo-mravnej podstate musí priťahovať sám od seba, byť vnútorne motivujúcim a činnostne aktivizujúcim. Napodobňovanie vo sfére mravnosti iba vo vonkajšej stránke správania vzoru stráca svoju subjektívnu mravnú podstatu, nepreniká hlbšie do osobnosti vzoru, do jeho vnútorného sveta. V mravnej  výchove pri využívaní metódy príkladovania je určujúci ako vzor človek v celej jeho integrálnej štruktúre.

19. Charakterizujte nasledovné aktivizujúce metódy mravnej výchovy

- zážitkové učenie = zážitok sa stal novým fenoménom a základnou metodickou kategóriou moderného chápania vied o výchove človeka. Zážitkové metódy učenia môžu napomáhať prehlbovať účinnosť celého procesu mravného formovania osobnosti , za predpokladu, že „prežitie“ nezostáva finálnou fázou, ale nastupuje mravno-hodnotová reflexia, aby z  neuvedomených prejavov, z vnútorného cítenia a prežitia, vzniklo vedomé pochopenie, rozvinul sa proces mravného hodnotového prežívania, aby sa potenciálna hodnotovosť zmenila na skutočnú prijatú hodnotu.

- kooperatívne učenie = stratégie a metódy kooperatívneho učenia svojou podstatou vedú k rozvoju empatického a prosociálneho správania, k senzitivite, k porozumeniu, k rozvoju priateľských vzťahov, k prekonávaniu interpersonálnych bariér. Rozvojom kooperatívnych spôsobilostí možno dosiahnuť prirodzené potlačenie agresívneho správania. Kooperatívne spôsobilosti majú svoj morálny rozmer a sú nezlučiteľné s agresívnym správaním.

20. Antický humanizmus = vznešené ideály ľudskosti, ideál krásy a dobra človeka (kalokagatia),   ktorý harmonicky rozvíja svoje duševné i fyzické schopnosti.

     Kresťanský humanizmus = existoval vo feudálnej spoločnosti. Vznikol na začiatku nášho letopočtu. Zdôrazňoval „súcitnosť, milosrdnosť“ človeka k človeku. Orientoval človeka na posmrtný život.

21. Renesančný humanizmus = existoval ako kultúrny prúd vzdelancov a umelcov v 13.-14. storočí v západoeurópskych krajinách. Bol filozofickým názorom vznikajúcej buržoázie a mal pokrokové prvky. Jeho predstavitelia sa usilovali o oslobodenie človeka od asketizmu. Vyzdvihoval skutočný, radostný život, slobodné rozvinutie osobnosti človeka a spravodlivosti medzi ľuďmi.

    Osvietenský humanizmus = čerpal z renesančného humanizmu a usiloval sa rozšíriť ho na široké masy ľudí. Zdôrazňoval dôležitosť  vzdelania, osvety. Ovplyvnil ľudí aj u nás.

    Utopický humanizmus = vyzdvihol myšlienky ľudskej rovnosti, právo na prácu a pod. Ako prvý sformuloval požiadavku „ od každého podľa jeho schopností a každému podľa potrieb“         C. Saint- Simon, R. Owen,… Jeho predstavitelia sa domnievali, že spoločnosť možno pretvoriť bezkonfliktným spôsobom, šírením ideí a ľudskosti.

22. Metódy humanizačného procesu výchovy podľa Mihálika vymenujte

     10 metód komunikácia, vysvetľovanie, dialóg, napodobňovanie, hra, dramatizácia, demonštrácia, skúšanie, hodnotenie, klasifikácia.

23. Prostriedky výchovy žiakov k uvedomelej disciplíne

    školský poriadok, pedagogický denník, školské výlety - exkurzie, nástenné noviny, žiacka knižka, stretnutie s rodičmi.

24. Etapy estetickej výchovy

                                       -     etapa percepcie

 1. etapa interiorizácie = zvnútorňovania
 2. produktívna etapa

25. Vymenujte základné funkcie telesnej výchovy a charakteristika

     - vzdelávacia funkcia = orientuje sa na racionálnu zložku osobnosti. Jej obsahom je súhrn vedomostí, ktoré žiaci nadobúdajú v týchto oblastiach: - história telesnej výchovy, najvýznamnejší športovci a ich život, pravidlá hier a športov, materiálne zabezpečenie, bezpečnosť pri športe.

- výchovná funkcia = je primárne orientovaná na vytvorenie a cieľavedomý rozvoj pozitívneho vzťahu k pohybu a športu

- zdravotná = kompenzačná funkcia- v rámci nej sa pedagóg orientuje na praktický výkon telesných cvičení v rôznych formách.

26. Triedny učiteľ má plniť tieto funkcie aspoň – 9 funkcií

-koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich pri zvyšovaní celkovej úrovne vedomostí žiakov,

- získava a zhromažďuje informácie o žiakoch a podľa potreby vypracováva ich komplexné hodnotenie.

-sleduje správanie žiakov svojej triedy, celkový prospech, dochádzku do školy, koordinuje požiadavky učiteľov na domáce úlohy, písomné práce, komplexné preverovanie vedomostí,...

-vedie základnú pedagogickú evidenciu- triednu knihu, triedny výkaz, najdôležitejšie písomné administratívne dokumenty, pedagogický denník, vypisuje vysvedčenia, potvrdenia o návšteve školy, dokumenty o žiakoch na základe vyžiadania orgánov štátnej správy,...

-spoluorganizuje  mimoškolskú a mimotriednu činnosť žiakov svojej triedy, efektívne využívanie voľného času,

-spolupracuje s výchovným poradcom, pri profesijnej orientácii žiakov, s učiteľmi a vychovávateľmi v školskej družine, v školskom klube, v domovoch mládeže, internátoch,...

- na úrovni stredných škôl, SOU spolupracuje s majstrami odbornej výchovy, vedúcimi praktických stredísk a ich pracovníkmi a pod,...

-spolupracuje s rodičmi pri ich aktívnej účasti na riadení triedy, s triednym výborom rodičom, rady rodičov,...

- osobitnú pozornosť venuje individuálnemu rozvoju žiakov, formovaniu partnerských vzťahov a výchove k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu.

27. Uveďte funkcie triedneho učiteľa 8 funkcií

- riadiaca -funkcia, -organizačná, -koordinačná a integračná, -výchovná, -vzdelávacia, -aktivizačná, stimulačná, -normatívna, formatívna,- diagnostická, kontrolná.

28. Charakterizujte tieto funkcie triedneho učiteľa:

- riadiaca- uveď aj štýly riadenia =  triedny učiteľ riadi vzdelávaciu  a výchovnú prácu v triede. Je za ňu zodpovedný. Preto sa usiluje zabezpečiť kvalitne vlastnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť i všetkých zainteresovaných učiteľov, výchovných pracovníkov v triede i mimo nej. Pre realizáciu vzdelávacích a výchovných aktivít vo svojej triede vytvára želané materiálne a sociálne podmienky, zabezpečuje prenos a konkretizáciu hlavných úloh spoločnosti a školy na podmienky triedy. Triedny učiteľ sa tak významne podieľa nielen na riadení výchovno - vzdelávacej práce vo vlastnej triede, ale je súčasťou riadiaceho systému na škole. Je zároveň orgánom riadiacim aj riadeným. Riadiaci proces musí byť tvorivý, dynamický, mal by vychádzať z optimálnej diagnostiky priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania a smerovať k optimálnej prognóze vývinu osobnosti žiakov ako individualít i celého triedneho kolektívu. Poznáme 3 štýly riadenia:- autoritatívny, demokratický, liberálny.

- organizačná smeruje k organizačnému zabezpečeniu celej činnosti v triede. Od spolupráce s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi, s verejnosťou, vedúcimi záujmových útvarov až po konkrétnu výchovnú prácu so žiakmi svojej triedy. Vážne organizačné funkcie plní najmä na začiatku školského roka. Dohliada, aby v triede bolo požadované materiálne zabezpečenie ako tabuľa, audiovizuálne prostriedky, výzdoba triedy, zabezpečí požadovanú dokumentáciu- triedny výkaz, triedna kniha, potrebný počet učebníc, školských potrieb,...

29.Vysvetlite

- výchovná funkcia triedneho učiteľa = jadro jeho činnosti = riadenie a plánovanie, predovšetkým vlastná výchovná práca triedneho učiteľa s celým kolektívom triedy, ale aj s jednotlivými žiakmi. Mal by iniciovať dobré vzťahy medzi spolužiakmi , učiteľmi, zamestnancami školy, poukazovať na nezmyselnosť vojen, rozvíjať demokratické cítenie a myslenie žiakov, tolerantnosť, čestnosť, pracovitosť, venovať pozornosť výchove k humanizmu, vlastenectvu,...Cieľom učiteľovej práce je výchova pre život tak, aby si žiak vedel nájsť svoje miesto v živote a v spoločnosti.

-normatívna a formatívna funkcia = normatívnu f. spĺňa učiteľ tým, že určuje na základe školských dokumentov, spoločenských požiadaviek a hlavných úloh školy, ciele výchovného pôsobenia v triede a hľadá optimálne prostriedky na ich realizáciu.

Formatívna funkcia je realizovaná vo výchovno - vzdelávacom procese, na vyučovaní i mimo neho. Vplýva na prostredie, v ktorom dieťa žije, aby aj ono prispievalo k pozitívnym výsledkom. Ale hlavne organizuje, riadi, realizuje vlastný výchovný proces. Pre realizáciu normatívnej funkcie triedny učiteľ musí dôkladne poznať také dokumenty, ako sú: Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných pracovníkov, Klasifikačný poriadok, Školský poriadok, hlavné úlohy školy,...

30. Vysvetlite

- diagnostická funkcia = triedny učiteľ sleduje osobnosť žiaka, zhromažďuje informácie o jeho vývoji, sleduje jeho správanie, dochádzku, prospech, študijnú a záujmovú aktivitu, profesijné záujmy, celkový vývoj, sleduje štruktúru kolektívu, osobné, výberové, funkčné vzťahy, hodnotí, v akom štádiu vývoja je triedny kolektív,  a na základe správnej diagnózy  stanovuje prognózu ich ďalšieho vývoja.

31.Základnou funkciou, úlohou i povinnosťou triedneho učiteľa je formovať vzťahy v triede, ktorej riadením je poverený.

32. V triede existujú isté poriadky : 2 poriadky formálne a neformálne

33. Čo zaraďujete do formálneho poriadku triedy

- formálne je trieda organizovaná tak , aby čo najlepšie plnila svoje funkcie. To je zabezpečené tým, že triedy sú zriaďované na základe istých zásad, ktoré boli určené školou, jej vedením. To stanoví počet žiakov v triede, rozvrh hodín,...

34.  Čo zaraďujete do neformálneho poriadku triedy

-úroveň neformálnych vzťahov je ovplyvnená úrovňou žiakov, ich predchádzajúcimi vzťahmi, kvalitou jednotlivcov, ich schopnosťou komunikácie. Tak sa vytvárajú funkcie vodcov, podriadených.  

35. V triede sa uplatňujú určité sociologické kategórie, školské a triedne štruktúry uveďte aspoň 3:

           a.) vodcovstvo

           b.) poradie

           c.) vytváranie skupín  

36. Z formálneho hľadiska sa skupiny utvárajú podľa (3 atribúty) + neformálneho hľadiska(1z2)

        z formálneho hľadiska podľa: 1. nadania

                                                           2. práce

                                                           3. výsledkov

        z neformálneho podľa:            1. záujmy

                                                     2. sympatie

37. Uveďte znaky kolektívu

 1. kolektív je skupina lúdi charakterizovaná spoločnými cieľmi
 2. kolektív sa vyznačuje spoločnou trvalou činnosťou
 3. kolektív je vnútorne organizovaný útvar
 4. vyznačuje sa vnútornými vzťahmi
 5. je spätý s ostatnými kolektívmi školy

38. Postup pri utváraní triedneho kolektívu (charakterizujte 1 vetou)

 1. etapa: utváranie kolektívu: Učiteľ kladie požiadavky na žiakov. Je sprostredkovateľom spoločenských požiadaviek na žiakov. – Triedny učiteľ zohráva dôležitú úlohu, a to nielen schopnosťou správne stanoviť požiadavky, ale aj ich primeranosťou, vlastnou osobnosťou, schopnosťou získať si deti v triede.
 2. etapa: vytváranie aktívu triedy, triednej samosprávy. Triedny učiteľ pomáha, ale nezasahuje do tvorby triedneho  aktívu
 3. etapa: vytvára sa kolektív: Jadru, samospráve sa podarilo získať na svoju stranu väčšinu žiakov. Z objektu výchovy sa členovia kolektívu stávajú subjektom výchovy.
 4. etapa: najvyššia. V nej funguje triedny kolektív ako samosprávny orgán. Nižšie, triedne kolektívy spolupracujú s celoškolským kolektívom. Tým sa významne podieľajú na plnení úloh celej školy

39. Vzťahy v kolektíve sú 2. uveďte

 1. osobno - výberové ( priateľské )
 2. funkčné

40. Pedagogická diagnostika je:

         - Teória a prax pedagogického poznávania, posudzovania, klasifikovania a hodnotenia individuálnych zvláštností osobnosti, vychovávaného so zreteľom k podmienkam a prostriedkom výchovy a vyústením do prognózy a návrhov na optimalizáciu rozvoja žiaka ako jednotlivca i celej triedy.- Základným princípom je „dlhodobé i krátkodobé zisťovanie, rozprávanie, posudzovanie, hodnotenie a utriedenie istých javov, skutočností podľa vlastnosti kritérií, ktoré diagnosticky sledujeme a podľa, systému, ktorý odpovedá danej poznatkovej sústave, danej vede“

41. Etapy pedagogickej diagnostiky (podľa Hrabala)

 1. formulácia  a spresnenie otázky a vstupnej (subjektívnej) hypotézy
 2. zámerné získavanie diagnostických údajov prostredníctvom adekvátnych diagnostických  metód
 3. utriedenie, analýza a spracovanie diagnostických údajov
 4. syntéza údajov o prostredí, o osobnosti
 5. diagnostický zaver a pedagogické opatrenia

42. Metódy pedagogickej diagnostiky

-a.) metódy priameho poznávania : metóda pozorovania, metóda rozhovoru so žiakom,            metóda prirodzeného  experimentu

-b.) metódy nepriameho poznávania : metóda dotazníka, ankety, štúdium dokumentov,   anamnéza, rozhovor s rodičmi  a ďalšími výchovnými činiteľmi, rozbor výsledkov                                                    činnosti žiakov

        -c.)metódy diagnostiky skupiny žiakov – triedy: sociometrické metódy

        -d.)metódy diagnostiky prospechu, vedomosti : skúšky - rôzne druhy písomných a ústnych                                       skúšok

43. Vysvetlite podstatu sociometrickej metódy + autor

        J.L. Moreno – náuka o skúmaní sociálnych vzťahov a vnútornej štruktúre sociálnych skupín. Využitie sociometrickej metódy v práci učiteľa je mnohostranné. Umožňuje pozorovanie vzájomných vzťahov žiakov v triede pri činnosti, pri realizácii určitej úlohy alebo pri skúmaní vzájomnej sympatie, antipatie, voľby výberu, príťažlivosti, neobľúbenosti.

44. Klasická sociometrická metóda klasifikuje 6 druhov vzájomných interpersonálnych vzťahov :

 1. vzájomná voľba
 2. jednostranná voľba
 3. jednostranná voľba a jednostranné odmietnutie
 4. vzájomná ľahostajnosť
 5. jednostranné odmietnutie
 6. vzájomné odmietnutie

45.  Spolupráca triedneho učiteľa s rodičmi. Podľa E. Gajdošovej existuje 5 typov rodičov a ich postojov k spolupráci s učiteľmi a uveď všetky:

 1. typ: rodič, ktorý sa vyhýba spolupráci so školou
 2. typ. Rodič, ktorý neakceptuje pozvania do školy, je ľahostajný ku spolupráci
 3. typ: rodič, ktorý potrebuje povzbudenie a podporu pre nadviazanie spolupráce so školou
 4. typ: rodič, ktorý chce spolupracovať so školou a ktorý prichádza s vlastnými nápadmi a návrhmi na efektívnu spoluprácu
 5. typ: príliš aktívny, autoritatívny rodič, ktorý by rád v škole dominoval a kontroloval spoluprácu sám.

46. existuje 5 základných mechanizmov socializácie

 1. sociálne učenie kladným alebo záporným spevňovaním (odmeny + tresty)
 2. napodobňovaním a identifikáciou
 3. Sociálnym informovaním

47. Uveďte vnútrorodinné  faktory členenia z hľadiska procesu socializácie

 1. Kultúrne faktory
 2. Demografické faktory
 3. Ekonomické faktory

48. Uveďte aspoň 3 druhy rodiny

 1. Úplná rodina
 2. Neúplná rodina
 3. Nukleárna rodina

49. Uveďte funkcie rodiny

 1. biologická funkcia
 2. ekonomická funkcia
 3. výchovná funkcia
 4. psychohygienická a emocionálna funkcia
 5. ochranná funkcia
 6. socializačná funkcia
 7. rekreačná funkcia

50. Uveďte druhy dysfunkčných rodín

 1. nezrelá rodina
 2. preťažená rodina
 3. ambiciózna rodina
 4. perfekcionistická rodina
 5. autoritárska rodina
 6. rozmazľujúca (protekcionistická) rodina

51. Uveďte formy spolupráce triedneho učiteľa s rodičmi

        1.   Triedne schôdze rodičov

        2.   Návštevy triednych učiteľov v rodine a rodičov v škole

 1. Písomný styk triedneho učiteľa s rodičmi
 2. Otvorený deň pre rodičov
 3. Komunikačný kruh
 4. Zrkadlo minulého týždňa

52. Čo je to sebavýchova

-je sústavná činnosť človeka zameraná na cieľavedomé formovanie seba samého.

53. Rozvoj osobnosti je determinovaný

54. Kým sa človek dostane k sebavzdelávacej činnosti musí prekonať 3 stupne

      1.) poznať zvyky, mravy a mentalitu prostredia

      2.) dopracovať sa k formám činnosti, ktoré si vyžaduje verejná mienka

      3.) slobodný a vedomý výber formy vlastnej činnosti  

55. Uveďte jednotlivé 5 fáz sebavýchovy

     1.) samostatná a objektívna orientácia v hodnotách

     2.) sebadiagnóza

     3.) plánovanie sebarozvoja

     4.) schopnosť sebausmernenia, sebariadenia, schopnosť realizovať sebarozvojový program

     5.) hodnotenie sebavýchovného procesu