zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Politická veda

 

2. prednaska (2._prednaska-_pv.doc)

1

 

 

POLITICKÁ VEDA

2. prednáška

Politika

 1. je základnou kategóriou politológie
 2. Aristoteles poukázal pri vysvetľovaní podstaty človeka, že každý človek (nie otroci) je politickým živočíchom – úzka spätosť medzi biologickou a psychosociálnou stránkou človeka,

t.j. ľudia sa pri všetkých príležitostiach spájajú do organizovaných celkov (kt. sú určitým spôsobom riadené)

 1. je podmienená podstatou človeka ako ľudského tvora, kt. sa snaží žiť v určitom spoločenstve, kt. musí byť nejako organizované (vtedy nastupuje politika)
 2. každá bytosť je podmienená svojimi vnútornými sociál. a politic. danosťami, kt. z neho robia tvora spoločenského
 3. politika vystupuje ako spôsob organizácie a riadenia spoločenstva, je jedna z najstarších ľudských činností
 4. pojem „politika“ patrí k najčastejšie používaným pojmom, kt. celé tisícročia ľudia používali bez ohľadu na ich postavenie; existuje mnoho rôznych vysvetlení tohto pojmu (negatívne, pozitívne)
 5. politika patrí k najzložitejšie štruktúrovaným javom, s kt. sa ľudia stretávali, resp. kt. si ľudia vytvorili (politické vzťahy)
 6. neexistuje spoločen. jav, kt. by bol tak ovplyvňovaný rôznymi faktormi ako politika
 7. 5 skupín faktrov, kt. ovplyvňujú politiku:
 1. sociálne postavenie
 2. úroveň vzdelania
 3. politické presvedčenie, zvyky, tradície
 4. faktory kolektívneho ovplyvňovania (médiá, verejná mienka, info rôzneho charakteru – internet; médiokracia = vláda médií cez info, kt. poskytujú obyvateľom)
 5. iracionálne faktory (masová hystéria, davové šialenstvo, fanatizmus, vypätý nacionalizmus; nepôsobia na intelektuálnu stránku človeka, ale ovplyvňujú jeho emócie, zmysly, psychiku; pôsobia len krátku dobu)

 

teória politiky

 1. podáva zovšeobecňujúce poznatky o zákutiach politického diania
 2. prístupy k pojmu politika:
 1. tradičné
 1. historicko- sémantický prístup

- analýza samostatného pojmu politika

- polis = samostatné organizačné jednotky

 1. funkčne- štrukturálny prístup

- analýza funkcií, kt. politika plní

- z akých subsystémov sa skladá politika

 

 1. moderné
 1. systémová analýza politiky

- kladie dôraz na skúmanie mocenských vzťahov (zložitý systém)

 1. analýza politiky

- zakladateľ Lynn Blon ,dielo: Proces tvorby politiky, kde analyzuje ako dochádza k vzniku politických rozhodnutí (politic. dohadovanie, rokovanie, schvaľovanie postupov, realizácia riešení, spätná väzba)

definícia politiky

 1. umenie vládnuť za pomoci lži a klamu (umenie klamať je súčasťou politickej taktiky) a z dlhodobého hľadiska prináša neúspech

 

 1. politika je hra, ktorá využíva herné princípy a pravidlá (je to súčasť politickej taktiky; politic. aktéri potláčajú do úzadia obsahovú a programovú stránku politiky, uprednostňujú prejavy svojej činnosti; súčasť politiky je aj image; najímaní sú aj neprofesionálni politici, kt. sú však všeobecne známe osobnosti) politika je umenie hrať čo najpresvedčivejšie úlohu verejného činiteľa a ochrancu verejných záujmov na javisku spoločenského diania

 

 1. mocenská definícia: politika je činnosť, základom ktorej je získanie a udržanie moci; zakladateľ: N. Machiavelli vníma politiku ako systém racionálnej technológie moci; predstavitelia: M. Weber: politika je spôsob na získanie podielu na moci (medzi štátmi alebo vnútri štátu); M. Kusý: politika odjakživa ostáva zápasom o moc a jej udržanie (brutálnym spôsobom, lebo prebieha podľa pravidiel hry na víťazov a porazených

 

 1. aristotelovsko – pluralitná línia

- základom p. je umenie zmierňovania protikladných záujmov a hľadania kompromisov čo je typické pre konsenzuálnu (kompromisnú) politiku a je to možné dosiahnuť len prostredníctvom komunikácie

 1. politika je umenie miery kompromisu ako výrazu možného a nevyhnutného v procese realizácie individuálnych, skupinových, verejných záujmov ako aj hľadania, nachádzania, prijímania a zdôvodňovania politických rozhodnutí  riešení problémov  konfliktov spoločenského vývoja