zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / štátne právo

 

4._prednaska-_stat..doc (4._prednaska-_stat..doc)

Štátoveda

4. prednáška

 

Základné práva a slobody

- hl. 2

- princípy:

 1. prirodzeno- právne poňatie ZPaS

- prirodzené právo (čl.12 ods.1) zvýrazňuje 2 hodnoty:

 1. slobodu= základom spoločnosti je slobodný človek
 2. dôstojnosť a rovnosť= predstavuje absolútnu rovnosť, t.j. ľudia sú si rovní pretože sú ľuďmi a nezáleží s akými vlastnosťami/ danosťami sa narodili ani aké získali

- v zmysle čl.12 sú ZPaS neodňateľné (št. orgán nemôže vydať rozhodnutie, kt. by právo zrušilo alebo odňalo), nezrušiteľné, nescudziteľné (práva nemôžem predať ani dať do zálohy), nepremlčateľné (ich realizácia sa neviaže na čas)

- čl.12 ods.2= je zakotvená relatívna rovnosť, t.j. rovnosť možností= rovnaké práva sú adresované nerovnakým ľuďom, realizácia ZP si vyžaduje aktívny prístup jednotlivca

- čl. 12 ods.1, čl.30 ods.4= špeciálna rovnosť= ak by sa rovnosť pri týchto právach nezvýraznila stratili by zmysel

 

 1. pozitívno- právne poňatie ZPaS

- právo v objektívnom zmysle je ústava, v nej zakotvené ZPaS majú povahu subjektívnych práv, pričom vždy ide o vzťah jednotlivca a štátu

- ZPaS zakotvené v ús. majú z hľadiska právnej teórie trojaký charakter:

 

 1. status negativus

- osobné práva, t.j. priestor, do ktorého štát nemôže zasahovať, len na základe zákona a v jeho medziach (napr. domová sloboda- príkaz sudcu na domovú prehliadku)

 

 1. status activus

- politické práva, kt. umožňujú účasť občana na správe vecí verejných

 

 1. status pozitivus

- hospodárske, sociálne a kultúrne práva, pri realizácií ktorých sa od štátu očakáva určitá pozitívna činnosť (právo na vzdelanie- štát ho má podporovať- peniaze na výskum, platy,...)

- pozitívno- právne poňatie ZPaS znamená, že občan sa môže vo vzťahu k štátu, verejnej moci domáhať iba tých práv, kt. sú zakotvené v ústave

- ak sa nevie jednotlivec domôcť svojich práv, tak sa môže obrátiť na orgány ochrany práva (verejný ochranca práv, prokuratúra, súdy, ústavný súd)

- pri uplatňovaní práv zo strany jednotlivca platí čl.12 ods.4 ús.

 

obmedzenie ZPaS

- možno ich obmedziť dvojakým spôsobom:

 1. ukladaním povinností

- 3 povinnosti z ús. (šk. dochádzka, chrániť vlasť, chrániť kultúrne dedičstvo)

- 3 spôsoby:

 1. zákonom alebo na základe zákona v jeho medziach pri zachovaní ZPaS (napr. právo na vzdelanie- ukladanie poplatkov- keby VŠ zákon také tvrdil: na základe zákona= VŠ môžu vyberať poplatky za štúdium v medziach 0-20,000; záleží od školy; zachovanie ZPaS: štúdium za rok 100,000= nemožnosť študovať)t.j. povinnosti sa nemôžu uložiť tak, že ohrozia samo právo
 2. medzinárodnou zmluvou (čl.7 ods.4 ús.)
 3. nariadením vlády (čl.120 ods.2 ús)- aproximačné nariadenie, právo EÚ sa transformuje do nášho právneho poriadku

- obe súvisia s členstvom v EÚ

 

 1. určovaním medzí
 1. medze ZPaS možno určovať iba zákonom a iba z dôvodov, ktoré sú uvedené v ústave
 2. dôvody:
 1. všeobecné (čl.13 ods.2,3,4 ús.)
 2. špeciálne (pri jednotlivých právach a slobodách)

 

klasifikácia ZPaS

 1. podľa obsahu:
 1. osobné práva
 2. politické práva
 3. hospodárske, sociálne, kultúrne
 4. práva národnostných menšín a etnických skupín

 

 1. podľa spôsobu ús. zakotvenia:
 1. legislatívne maximum

- zákonná úprava nemôže ísť nad rámec ústavy, môže iba ústavou zakotvené práva obmedziť (zúžiť)

- hlavne osobné a politické práva

 1. deklarácia resp. smer politiky štátu

- zákonná úprava práv môže ísť pod i nad rámec ústavy, vždy zostáva zachovaná podstata práva

- hosp., soc., kultúr. práva

- napr. detské prídavky (určiť sumu, komu)

 

 1. podľa formy realizácie:
 1. základné práva, kt. sa realizujú priamo z ústavy (hlavne os. práva)
 2. základné práva, kt. sa realizujú prostredníctvom vykonávacích zákonov (politické, hosp., kultúr., sociálne)

 

 1. podľa subjektu:
 1. fyzická osoba (nepoužíva priamo označenie fyzická osoba, ale iba každý, všetci, nikto= myslí sa tým človek)
 2. občan (je napísané)
 3. osobitne určené subjekty (napr. nár. menšiny, ženy, mladiství, zamestnávatelia= ús. upozorňuje, že platia iba pre nich)
 4. cudzinci (sú fyzické osoby, ale existujú práva len pre nich- azyl, vyhostenie)
 5. právnické osoby (1 právo, kde sú subjektom- pr. vlastniť majetok: VÚC, obec, štát- niektoré má právo iba štát)

 

garancie ZPaS:

 1. právne
 1. všeobecné (všetky ustanovenia, kt. hovoria, že SR je právny štát)
 2. špeciálne (čl.46- 50)
 1. politické
 1. všeobecné (všetky ustanovenia, kt. hovoria, že SR je demokratický štát)
 2. špeciálne (politická kultúra, tolerancia, korektné politické prostredie)
 1. ekonomické (ekonomická a hospodárska sila štátu- fungovanie hospodárstva- premietne sa do práva)