zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / štátne právo

 

7._prednaska-_stat..doc (7._prednaska-_stat..doc)

Štátoveda

7. prednáška

 

ŠTÁDIUM NAVRHOVANIA KANDIDÁTOV A ICH REGISTRÁCIA

 

parlamentné voľby

politická strana:

 1. musí byť riadne registrovaná
 2. musí byť zaplatiť volebnú kauciu (do NR SR- 500,000, do Eu. parlamentu- 50,000), ktorá prepadá v prospech štátu ak politická strana nezíska aspoň 2% hlasov
 3. kandidujú tým, že podávajú kandidátne listiny

 

kandidátna listina musí obsahovať:

 1. názov politickej strany alebo koalície
 2. identifikačné znaky kandidátov (meno, priezvisko, vek, povolanie, bydlisko)
 3. potvrdenie o uhradení volebnej kaucie
 4. podpis štatutárneho orgánu a razítko
 5. pripája s ak nej vyhlásenie kandidáta:
 1. že súhlasí s kandidatúrou
 2. že nekandiduje za inú stranu
 3. nie sú mu známe prekážky jeho voliteľnosti

-  kandidátne listiny sa predkladajú ústrednej volebnej komisii, kt. ich preskúma a rozhodne o ich registrácií alebo ju odmietne        jej rozhodnutie môže zmeniť Najvyšší súd na návrh politickej strany do 5 dní od okamihu čo návrh prijal

 

komunálne voľby

- starosta, predseda samosprávneho kraja

- kandidáti: navrhujú ich politické strany alebo kandidujú nezávislí kandidáti

 

 1. návrh kandidáta politickou stranou

- kandidátna listina:

 1. názov politickej strany
 2. identifikačné znaky kandidáta
 3. oprávnenie konať v mene politickej strany
 4. priloží sa k nej vyhlásenie kandidáta obdobne ako pri parlamentných voľbách

 

 1. nezávislí kandidáti

- kandidátna listina:

 1. identifikačné znaky kandidáta
 2. petícia podpísaná požadovaným množstvom voličov podporujúca daného kandidáta (záleží od toho za čo kandidujem- viď z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí al. do orgánov samosprávneho kraja)

- kandidátne listiny sa podávajú pri obecných voľbách miestnej volebnej komisií, kt. ich preskúma a rozhodne o registrácií alebo ju odmietne          jej rozhodnutie môže zmeniť príslušný okresný súd na návrh politickej strany alebo nezávislého kandidáta (rozhodne do 3 dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie- rozhodnutie je konečné)

- ak ide o voľby do orgánov samosprávy VÚC kandidátne listiny sa podávajú volebnej komisií samosprávneho kraja, kt. ich preskúma a rozhodne o ich registrácií alebo ju odmietne        zmeniť rozhodnutie môže okresný súd v sídle kraja na návrh politickej strany alebo nezávislého kandidáta (odo dňa keď som dostal rozhodnutie)

 

 

HLASOVACIE LISTINY

parlamentné voľby:

 1. zabezpečí ich ministerstvo vnútra
 2. náležitosti stanoví zákon
 3. musí na nich byť pečiatka ústrednej volebnej komisie a doručí ich primátorom/starostom obcí a oni ich v deň volieb doručia okrskovým volebným komisiám (najmenej 2 hodiny pred začiatkom volieby

 

VÚC:

 1. zabezpečí ich volebná komisia samosprávneho kraja v súčinnosti s obvodným úradom v sídle kraja

 

samospráva obcí:

 1. zabezpečí ich miestna volebná komisia v súčinnosti s volebným úradom

 

VOLEBNÁ KAMPAŇ

- obdobie pred voľbami aby sa ovplyvnili nerozhodní voliči

- nie je právne postihnuteľná (môžem rozprávať čo chcem)

- jej dĺžku upravujú volebné zákony, pri voľbách do NR SR bolo zrušené volebné moratórium (posledných 48 hodín pred začiatkom končí volebná kampaň= zrušené)

- jej obsah:

 1.  všetky politické strany majú rovnaký prístup k médiám verejným i súkromným aby propagovali svoj program
 2.  všetky politické strany majú rovnaký časový priestor
 3.  za obsah politických spotov zodpovedajú politické strany
 4.  pre jej účely nie je možné využívať reklamu

 

- na miestnej úrovni:

 1.  rovnaký prístup politických strán vylepovať plagáty (na vyhradených miestach) + je daná lehota do kedy ich treba odstrániť
 2.  miestny rozhlas možno využívať len na oznámenie podujatí, kt. organizuje politická strana

 

HLASOVANIE

- spoločné pre PV a KV:

 1. osobné hlasovanie (s výnimkou volieb do NR SR, kde možno hlasovať i poštou        hlasujú 2 skupiny voličov:
 1. tí, kt. sú zapísaní v osobitnom zozname voličov
 2. občania trvale žijúci na území SR, kt. sa v čase volieb nachádzajú v zahraničí (o hlasovanie poštou požiadajú svoj obecný úrad)
 1. preukázanie totožnosti (PV: len občiansky preukaz; KV: vodičský, pas, poznajú ma,...)
 2. možno použiť inú osobu pri úprave hlasovacieho lístka
 3. možnosť využiť prenosnú hlasovaciu schránku (pri závažných zdravotných dôvodoch- 2 členov komisie s ňou pošlú)

 

- rozdielne pre PV a KV:

 1. voličský preukaz (len PV)- pri KV ho nemožno vydať
 2. preferenčné hlasy (len PV)- NR SR- 4hlasy, Eu. parl.- 1hlas
 3. občan s pasom (len PV)- žijem v zahraničí, ale nie som v osobitnom zozname voličov a v čase volieb som v SR , pri KV nie pretože je viazané na trvalý pobyt
 4. technika úpravy hlasovacích lístkov (PV: výber politic. strany; KV: výber kandidáta)