zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu (1._cast_(6)u.doc)

DŠaP: 6. Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu

Otázka č. 6:

Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu

 

 

894 – zomiera Svätopluk ( najvýznamnejší panovník Veľkomoravskej ríše )

 1. nástupcovia:
 1. Mojmír II. Svätopluk II.
 1. české kmene – vojensky podrobené slovienmi – akonáhle moc veľkomoravských panovníkov upadla využívajú situáciu – rozkol v mojmírovskej dynastii a v roku

895 sa osamostatňujú

896 – obsadzujú územie Potisia staromaďarské kmene ( pôvodne sídlili za Uralom a Volgou – tieto už v

1. pol. 10. stor. opustili svoje územia a presťahovali sa do oblastí medzi UralomVolgou – odtiaľ sa presúvali na západ

 1. vyhľadávali kvalitnú pastvu, chovali kone, kravy, ovce
 2. ich pôvodné náboženstvo – ešte pred prijatím kresťanstva – bolo pod vplyvom judaizmu a islamu
 3. podľa uhorských kronikárov  stál na čele týchto kmeňov

ARPÁD

 1. mal titul: vodca kmeňového zväzu
 2. bol vodcom týchto 7. kmeňov:
 1. megyer
 2. nyek
 3. kurt – gyarmat
 4. turjan
 5. keszi
 6. kér
 7. jeno
 1. Arpád bol za vodcu zvolený symbolicky, a to tak, že vodcovia týchto kmeňov nechali natiecť do posvätného pohára krv, premiešali ju a Arpád túto krv vypil

 

892 – 894 staromaďarské kmene, ako spojenci Franskej ríše útočili na Veľkú Moravu

( bolo to v období, keď ešte žil Svätopluk )

 1. nájazdy boli neúspešné
 2. niekoľko mesiacov po Svätoplukovej smrti už boli Maďari natoľko úspešní, že ich nájazdy determinovali Veľkú Moravu

 

896Maďari definitívne prekonali Karpaty, ale v tom čase už  nešlo o prirodzené sťahovanie, ale o úniky Maďarov pre kmeňmi Pečehenov ( kočovný turecký ľud, ktorý bol usadený v okolí Čierneho mora – dosť expanzívny, vytláčal domáce obyvateľstvo – aj maďarské kmene )

Maďari boli v obsadzovaní územia veľkej Moravy úspešní:

 1. upadajúca vládna moc na Veľkej Morave
 2. kríza po Svätoplukovej smrti
 3. ich dobrá bojová taktika, charakteristická tým, že npádali nepriateľa vždy z inej strany ( rýchle presuny útočiacich )

 

902 – Moravania porazili tieto kmene ( len čiastkový úspech )

906 – v niekoľkých bitkách porazili Maďari Bavorov ( predpokladáme, že vtedy zahynul aj Mojmír II. )

4. júla 907bitka pri Bratislave – medzi BavormiMaďarmiMaďari na hlavu porazili Bavorov

 1. otázka – kde v tom čase boli Slovieni ( pravdepodobne vtedy už Veľkomoravská štátnosť neexistovala )
 2. tento dátum sa formálne považuje za zánik Veľkomoravskej ríše

Dochádza k zmenám v spoločenských pomeroch Podunajskej nížiny. Moravania a Bavori stratili svoj rozhodujúci vplyv a na ich miesto nastupujú MAĎARI

cca 907 – v tomto roku zomiera Arpád

od r. 920územie Slovenska je pod nadvládou maďarských kmeňových zväzov – ich neustále nájazdy

 1. územná samospráva ešte nebola zavedená
 2. prví Maďari – ako dobyvatelia – vytláčali pôvodné obyvateľstvo
 3. nestavali si pevné a trvalé osady

 

935 – 950 – niektoré z týchto kmeňov sa začínajú usadzovať v blízkosti slovienských sídlisk

 1. ostatné – vedú nomácky spôsob života a podnikajú naďalej nájazdy do Európy

 

955 Maďari sú porazení – definitívne sa zastavujú ich koristnícke výpravy na západ a usadzujú sa

po r. 955 – Arpádovci použili pre správu svojho územia systém správy Nitrianskeho kniežatstva ( v tom období bol údelným kniežatstvom – t.j. nastávajúci panovníka sa pripravoval na výkon panovníckej moci – existovalo do roku ::…? – predstavoval 1/3 územia – mal všetko ako kráľovstvo, len v menšom rozsahu. ) – nevieme ako ho označovali Uhri, ale v latinčine sa označovalo ako DUX vodca; DUCATUSúzemie )

Systém správy v Nitriansku pochádzal ešte z čias Veľkej Moravy, a keďže Arpádovci si zobrali za vzor správy práve tento systém, možno povedať, že správa ranofeudálneho Uhorského štátu má svoje základy v správe veľkomoravskej

 

971 – Arpádov potomok – GEJZA sa stáva nástupcom Arpáda ( bol pokrstený v roku 973  )

 1. sídlo má Ostrihome
 2. s jeho menom sa spájajú začiatky budovania Uhorského štátu
 3. jeho syn VAJK ( od veku 5-tich rokov preňho prijali meno ŠTEFAN ) bol najprv údelným kniežaťom

Rozbitie rodovej aristokracie a založenie uhorského feudálneho štátu sa uskutočňovalo za vlády Gejzuz rodu Arpádovcov, ktorý pri budovaní nivého štátneho aparátu využil inštitúcie a organizačné formy nimi porobených Slovanov a sčasti požil aj franské a nemecké vzory.

Keď po odrazení lúpežných nájazdov vznikla potreba založiť štátnu organizáciu, prejavil sa rozpor medzi kmeňovými náčelníkmi. Kmeňový vodca Gejza za pomoci rímsko-nemeckého cisára a katolíckej cirkvi násilím zlomil odpor kmeňových náčelníkov a položil základy centralizovanej štátnej moci. Jeho nástupca Štefan toto dielo dokončil. Skonfiškoval majetok odporcov a takto získané staroslovanské komitáty a hrady včlenil do jednotnej štátnej organizácie.

 

Ranofeudálny uhorský štát v období vlády Štefana I ( 997 – 1038 ) je charakterizovaný úzkym spojením medzi kráľom a cirkvousilnou centralizovanou štátnou mocou. Kráľovská moc sa opierala o rozsiahle majetky, ktoré v komitátnej organizácii spravovali župani na základe poverenia kráľom. Župani sa starali o príjmy župy ( komitátu ), pričom 1/3 príjmov si ponechávali pre seba. Spolu s vojskom tvorili kráľovskú armádu.

 

977 – začína mocenský boj medzi Štefanom ( legitímnym nástupcom Gejzu ) a šomoďským veľmožom KOPÁŇOM

Štefan – presadzoval kristianizáciufeudalizáciu Uhorska

 Kopáň – považovaný za zlého – zastával pôvodný kočovný život kmeňa

( V tomto boji sa Štefan mocensky opieral o slovinské rody – HUNTOVCIPOZNANOVCI )

 1. došlo k povstaniu proti Štefanovi
 2. stiahol sa do svojho údelného kniežatstva v Nitrezačal sa pripravovať na boj

( vybudoval veľké opevnenie o rozlohe viac ako 100 ha; bolo vybudované v tvare prstencov – každý z nich bol cca 9m vysoký a 9m široký – podobne ako Galgameš )

 1. v súboji nakoniec zvíťazil Štefan – podľa legendy v priamom boji Štefan rozsekal Kopáňa a jeho telo nechal rozvešať po mestách

25. decembra 1000 – pápež Silvester II. v OSTRIHOME dal Štefanovi kráľovskú korunu a Štefan sa tak stal prvým uhorským kráľom

V Uhorsku bola oficiálnym jazykom latinčina ( maďarčina len cca posledných 200 rokov )

Svätoštefánska koruna

 1. vznikla až po jeho smrti, pôvodná sa nezachovala
 2. nazývame ju aj grécka, pretože ju daroval byzanský cisár Michal VII.
 3. bol to vlastne diadém, z ktorého vybiehali 4 výbežky v tvare ľalie

Prvé zmienky o jej existencii sú z roku 1075. Skladala sa z viacerých častí, ktoré boli na ňu postupne „priliepané“. Po obvode sa striedajú drahokamy s obrázkami. Na čele sa nachádza vyobrazený Ježiš Kristus, oproti nemu zo zadnej strany zase byzanský cisár Michal VII. ako hlava svetskej a cirkevnej moci. Na vrchole sa nachádza kríž, ktorý je od roku 1440 zakrivený. Údajne sa tak stalo keď sa stavy rozhodli korunovať za uhorského kráľa Vladislava I. z rodu Jagelovcov, kráľovná Alžbeta – vdova po Albrechtovi Habsburskom a dcéra Žigmunda Luxemburgského – dala korunu ukradnúť pre svojho syna Ladislava Pohrobka- Práve pri tejto krádeži, ktorú údajne vykonala slúžka Alžbety, koruna spadla a od vtedy je kríž zakrivený.

 

Centralizácia štátu však netrvala dlho. Dovtedy slobodní roľníci bojovali proti násilnému znevoľňovaniu, pričom sa opierali o ideológiu pohanského náboženstva. Kráľovská moc sa upevnila až za vlády Ladislava I.

Ladislav I.

 1. ochraňoval súkromné vlastníctvo ako základ triedneho panstva drakonickými zákonmi

 

Koloman

 1. počas svojej vlády upevnil pozemkové vlastníctvo kráľovskej rodiny
 2. obmedzil dedičské práva vazalov k lénnym majetkom, aby sa darované majetky čo najskôr dostali späť do rúk panovníka

Pevnosť štátnej moci dokazuje aj to, že počet kráľovských žúp sa v 11. stor. zvýšil zo 45 na 70, a že sa začalo s dobyvačnými vojnami.

 

Územie Slovenska

 1. od čias Veľkej Moravy bolo nepretržite osídlené slovanským obyvateľstvom
 2. zač. 11. stor. sa z neho vytvorila akási pohraničná marka ( confinium ), ktorá bola vojensky chránená pred útokmi z vonku
 3. prírodné priechody obsadilo maďarské vojsko a vojaci príbuzných kmeňov: Sikulov, Pečenehov, Polovcov. Zostali po nich osady:
 1.  
 2. Uherce
 3. Stráže
 4. Sekule
 5. Šintava

 

 

 1. provincia Wag bola rozdelená na vojenské župy s hradmi
 2. na čele: župani ( comites confinorum )

 

 1. celé Považie tvorilo strategickú obrannú líniu s hradmi:
 1.  
 2. Bratislava
 3. Šintava
 4. Hlohovec
 5. Trenčín
 1.  

 

 1. na Záhorí:
 1. Stupava
 2. Šaštín
 3. Holíč

Administratívnym centrom celej oblasti bol kláštor na Zobore v Nitre.

 

Štátoprávne zjednotenie Slovenska s uhorským kráľovstvom sa uskutočnilo v 12. stor.

 1. Slovensko pritom zostalo naďalej samostatným geografickým útvarom, oddeleným ešte dlhý čas od ostatného územia prírodnými prekážkami ( lesy a vodné toky )
 2. na Spiši vznikla z prvých osád kolonistov Spišská župa
 3. na severe v rovnakom čase vznikla lesná Zvolenská župa hradná Šarišská župa ( aj v nich boli menšie osady kolonistov )
 4. rovnako aj Turčianska župaLiptovská župa, ktoré vznikli neskôr

 

Štátne zriadenie reorganizoval Belo III.

 1. založil nové úrady:
 1. kráľovskú kanceláriu
 2. úrad taverníka
 1. zaviedol písomnú formu žiadostí
 2. za jeho vlády sa zavŕšila centralizácia moci prvých Arpádovcov
 3. pritom sa však začala prehlbovať feudálna rozdrobenosť.

1

 

 

1/3