zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

Donačná sústava – podstata, druhy donácií (1._cst_(11).doc)

Otázka č. 11:

Donačná sústava – podstata, druhy donácií

 

Donačná sústava

Podľa feudálneho uhorského práva ňou rozumieme  súhrn predpisov a právnych vzťahov, ktoré sa vzťahovali na donačné majetky udelené za zásluhy na základe donačného privilégia.

Udeľovali  ich panovník a čiastočne aj palatín

Panovník

 1. udeľoval titul šľachtica a majetky v neobmedzenom množstve.
 2. aj jednej osobe viackrát;
 3. mohol udeľovať aj zmiešanú donáciu

 

Palatín

 1. mohol udeliť len majetky, a to v obmedzenom množstve ( 32 jabagiónskych sesií )
 2. tej istej osobe len raz;
 3. nemohol udeľovať zmiešanú donáciu

patrimónny štát – vlastnícky štát – panovník rozdáva vlastný majetok

 

Predmety donačnej sústavy:

 1. nehnuteľnosti ( pôda, stavby, celé dediny )
 2. menšie regálne práva ( keď už nebola pôda )

 

Formy:

 1. privilégium, bula
 1. museli obsahovať formálne náležitosti ( napr. bula s pečaťou )
 2. musela mať obsahové náležitosti
 3. individuálne zmeny u každého panovníka
 4. musela byť podaná písomná žiadosť, v ktorej žiadateľ označil predmetu žiadosti –

o aký majetok ide, kde sa nachádza, či je voľný; od tripartita musela obsahovať aj doložku pravdy ( iba za predpokladu, že všetky uvedené údaje sú pravdivé ); miestne pomenovanie majetku, rozloha a poľnohospodárska kultúra

 1. mal uviesť aj zásluhy, za ktoré majetok žiada
 2. ak sa dodatočne zistilo, že zásluhy neboli dostatočne významné nastupoval proces odobratia donačného majetku

 

 1. donácia mixta
 1. donačný majetok nemusel byť udelený len za zásluhy – žiadateľ mohol poskytnúť aj peňažné protiplnenie a čiastočné zásluhy
 2. udeľovaný majetok mohol byť iba kráľovský
 3. donačným majetkom mohol voľne disponovať

 

 1. dedičská doložka
 1. hovorila o tom, komu sa majetok udeľuje a na koho prejdú dispozičné práva v prípade smrti žiadateľa
 2. ak obsahovala len meno žiadateľa, automaticky práva prechádzali na mužského potomka
 3. alebo uvádzala meno a meno mužské potomka
 4. alebo meno a jeho mužského i ženského potomka
 5. v prípade smrti žiadateľa, len vymretím mužských potomkov prechádzali donačné práva na ženy
 6. ak neexistoval závet, donačný majetok sa vracal späť panovníkovi, ktorý s ním mohol opäť neobmedzene disponovať.

 

Odovzdanie donačného majetku sa muselo zrealizovať do jedného roka. Odovzdával ho sám panovník, resp. príslušný župan – symbolicky predali do rúk žiadateľa kúsok zeme.

 

 

DONÁTAR

 

DONÁTOR

( panovník; palatín )

 

 

 

 

 

Druhy donácie

Rozlišujeme podľa udeleného majetku:

 1. donácia z kráľovských rúk donatia purta ( čistá )
 1. vydanie donačného privilégia a uznanie stavu

 

 1. donácia sporná
 1. boli splnené formálne náležitosti, ale majetok nebol j dispozícii panovníkovi
 2. obdarovaný musel majetok vymôcť od používateľa
 3. možnosť pokonať sa mimo súdu

( príklad: na majetku zostali len ženy, ktoré majetok fakticky obhospodarujú a príde nový donátor )

 

 1. donácia nová
 1. ak sa dodatočne zistilo, že donácia neobsahovala všetky náležitosti a začali spory, obdarovaný mohol požiadať panovníka, aby vydal novú donáciu, ktorá sa týkala toho istého nehnuteľného majetku  ( napr. aj pri strate listiny )

 

 1. donácia ženským pokoleniam
 1. zrovnoprávnila postavenie žien a mužov
 2. ak ostala po otcovi len dcéra ( synovia pomreli ), mohla žiadať o donačné privilégium

(ale po jej smrti prechádzal donačný majetok len na synov, pričom posledný potomok musel o to požiadať )

 

 1. schvaľovacia donácia
 1. obdarovaný získal majetok
 2. mohol ním voľne disponovať
 3. mohol ho predať, ale kupec ho po smrti obdarovaného musel vrátiť panovníkovi, alebo požiadať o schvaľovaciu donáciu, ktorou by mu tento majetok panovník udelil, alebo v prípade, že mu ju panovník neudelil, aj napriek tomu, že zaplatil, bol povinný majetok vrátiť.

 

1

 

2