zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu (38.doc)

Otázka č. 38:

Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu

 

 

Pramene práva

Podobne ako v iných krajinách aj v ranofeudálnom Uhorskom štáte sa počiatky práva spájajú s obyčajovým právom.

K základným pramenňom práva patria

 1. Legendy o kráľoch
 2. Zákony prvých Arpádovcov

 

LEGENDY O KRÁĽOCH

 1. z nich sa dozvedáme o tomto období najviac

K najznámejším patria:

 1. Legendy o svätom Štefanovi
 2. Legendy o svätom Imrichovi
 3. Legendy o svätom Ladislavovi

 

LEGENDY O SVäTOM ŠTEFANOVI

 1. Legenda maior
 2. Legendy Horvíkova
 3. Legenda minor
 4. Druhá legenda Horvíkova

 

LEGENDA MAIOR

 1. je najstaršou
 2. vznikla koncom 11. stor.
 3. autor: neznámy duchovný
 4. má najväčší význam

 

LEGENDA HORVÍKOVA

 1. vznik zač. 12. stor.
 2. je prepracovaním Legendy maior

 

LEGENDA MINOR

 1. vznik koniec 12. stor.
 2. je prepracovaním prvých dvoch

 

DRUHÁ LEGENDA HORVÍKOVA

 1. je prepracovaním prvej Horvíkovej legendy

 

 

LEGENDY O SVäTOM IMRICHOVI

 1. vznik koncom 11. stor.
 2. je hodnovernejšia ako predchádzajúce
 3. má menší význam

 

LEGENDY O SVäTOM LADISLAVOVI

 1. zachovala sa len nepriamo ( len prepracovanie v iných legendách )

 

ZÁKONY PRVÝCH ARPÁDOVCOV

 1. nezachovali sa v pôvodnom znení ( poznáme len opisy )
 2. nie sú veľmi hodnoverné
 1. Zákony svätého Štefana
 2. Zákony svätého Ladislava
 3. Zákony Kolomana

 

ZÁKONY SVäTÉHO ŠTEFANA

 1. Codex admontensis ( názov podľa miesta nájdenia – Admontský kláštor v Štajersku )
 1. pochádza z 12. stor.
 2. najstarší svätoštefánsky zákon ( najvieryhodnejší )
 1. Codex Thuroczianus
 2. Codex kolarianus ( 15. stor. )
 3. Ilšovajov kódex ( 16. stor. )

Rozdiel medzi 1. a posledným: Ilošvajovský rukopis člení zákony sv. Štefana na dve knihy:

 1. 1. kniha: Napomenutia s. Štefana Imrichovi
 2. 2.kniha: Vlastný dekrét
 1. v Admonskom rukopise nám toto ponaučenie chýba

 

Počas celého Uhorského štátu maďari používali CORPUS IURIS HUNGARICI ( ich zbierka zákonov ) – základom CIH bol práve Ilošvajov kódex

Napomenutie – základom bolo napomenutie byzanského cisára bBasilia Maceda ( iné pramene )

 

ZÁKONY SVäTÉHO LADISLAVA

 1. známe sú 3 knihy:
 1. Uznesenie tzv. Svätej Saboločskej synody
 2. Uznesenia snemu konanému na Panónskej hore
 3. ( neznáme miesto a rok ) – obsahuje trestnoprávne i verejné inštitúty
 1. 1. a 3. nie sú pôvodné!!!

 

ZÁKONY KOLOMANA

 1. obsahujú 2. knihy

( dokončenie na seminári )

 

 

 1.  

2

 

2