zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) (7.doc)

Otázka z DŠaP (II) č.7: Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA )

 

Otázka z DŠaP (II) č.7:

Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA )

 

 

Toto obdobie označujeme aj ako neoabsolutizmus. Bachov režim sa v habsburgskom cisárstve začína uplatňovať z dôvodu likvidácie revolučného pohybu. Likviduje sa aj národnostné hnutie.

August 1849Világošská bitka – upevňujú si postavenie konzervatívne sily v štáte. Tento režim odmietal ústavnosť a nakoniec Stadionova ústava bola zrušená !

Nositeľom režimu bol Alexander BACHminister vnútra ( obdobie, keď Rakúske cisárstvo nemalo predsedu vlády. Na čele Rakúskeho cisárstva bol v tom čase František Jozef I.. Hlavnými oporami režimu boli konzervatívne vrstvy spoločnosti (pozostatky veľkostatkárskej šľachty, vlastníci rozsiahlych poľnohospodárskych majetkov, cirkev, obchodníci, peňažníci ). Režim sa orientoval proti stredným vrstvámmaloburžoázii, roľníkom ale aj proti robotníctvu ( nová vrstva, vznikajúca v manufaktúrach ).

Hlavným cieľom bolo: potlačiť zbytky revolučného hnutia, ktorého základ spočíval v

 1. presadzovaní demokratizácie v monarchii.
 2. likvidácii poddanstva za náhradu (režim BA sa usiloval realizovať toto zrušenie v prospech novej spoločenskej skupiny – veľkostatkárov)

BA ďalej

 1. posilňoval postavenie byrokracie – štátnych úradníkov
 2. vybudoval sa systém buržoázneho štátneho aparátu ( profesionalizácia štátnej správy )
 3. snahy o centralizáciu
 4. likvidácia odstredivých štátoprávnych prvkov
 5. upevňovanie centrálnej moci z Viedne
 6. oporou režimu je polícia četníctvo
 7. zavádza sa systém udavačstva ( platené služby )
 8. rozsiahla štátna mašinéria si vyžadovala vysoké náklady
 9. nedostatok peňazí = krach režimu
 10. rakúsky politik Fishoff sa vyjadril, že: „Bachov režim – to bolo stojacie vojsko vojakov, sediace vojsko úradníkov, kľačiacie vojsko kňazov a plaziace sa vojsko udavačov.“

Likvidácia národných hnutí

 1. Maďarom zrušili Bratislavskú marcovú ústavu
 2. utrpeli Világošskú porážku

Iné národy:

 1. viedenské centrálne orgány sa snažili zabudnúť na svojich bývalých spojencov
 2. nerobili rozdiel medzi nikým – vedúci predstavitelia národných hnutí boli daní pod policajný dozor
 3. likvidovali sa všetky výdobytky z minulosti
 4. postavenie spisovnej slovenčiny – zmena – zavádza sa okrem nemčiny aj staroslovienčina ( praktické dôvody lepšieho dorozumenia )

4