zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) (8.doc)

Otázka z DŠaP (II) č.8: Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA )

 

Otázka z DŠaP (II) č.8:

Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA )

 

 

 1. ideovým základom opory nového režimu bola katolícka cirkev ( KC )
 2. likvidovali sa všetky nové vzťahy medzi štátom a cirkvou
 3. dochádza k spätnému kroku – vytváral sa opäť taký vzťah medzi štátom a cirkvou, aký existoval do reforiem Márie Terézie Jozefa II.
 4. 1851 cisár zrušil PLACENTUM REGIUM Jozefa II.
 5. štát sa vzdal právomoci zasahovať do cirkevných záležitostí – hlavne práva povinného odsúhlasovania pápežských búl pred ich vyhlásením v kostoloch
 6. štát prestal kontrolovať styk cirkevných organizácií s Rímom
 7. cirkev sa opäť stáva autonómnou silou v štáte
 8. 1855 štát uzavrel s pápežskou kúriou KONKORDÁT – o tom, že čo sa týka napríklad zákonodarstva, štát priznal, že základom pre zákony, ktoré štát vydá v oblasti hlavne manželského práva, bude kanonické právo – hoci naďalej platil všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 ( na našom území vydržal v platnosti až do roku 1950 )
 9. podľa konkordátu ustanovenia manželského práva ( 1811 ) pre katolíkov neplatili – pre nich platilo v tejto oblasti KP
 10. ako jediná forma manželstva bol presadený cirkevný sobáš
 11. cirkevné súdy rozhodovali o všetkom, čo sa týkalo manželského práva
 12. biskupi mali právo vykonávať cenzúru
 13. mohli slobodne zakladať cirkevné spolky
 14. majetok, ktorý bol cirkvi odobraný za Márie Terézie sa cirkvi vrátil
 15. konkordátom bola KC uznaná za jedinú štátnu cirkev
 16. katolícke duchovenstvo sa stáva privilegovanou vrstvou spoločnosti
 17. prejavuje sa zlý postoj k nekatolíkom  
 18. nemohli zastávať vyššie úrady štátnej správy, nemohli pracovať v školstve…

4