zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

 

4.priprava_ucitela_na_vyucovaci_proces.doc (4.priprava_ucitela_na_vyucovaci_proces.doc)

4.priprava_ucitela_na_vyucovaci_proces-1283695524.doc

PRÍPRAVA UČITEĽA NA VYUČOVACÍ PROCES

 

Vyučkovací proces je zámerné riadenie učebnej aktivity žiakov a cieľavedomý riadiaci proces učiteľa smerujúci k dosiahnutiu stanovených cieľov. Má tieto funkcie:

informatívnu – odovzdávanie informácií usporiadaných do učebných systémov

formatívna – formovanie postojov, záujmov a presvedčení žiakov, rozvoj osobnosti

syntetizujúca – syntetizácia poznatkov, ktoré žiak získava v škole a aj mimo nej

Cieľom vyučovania je nielen odovzdávať vedomosti žiakom, ale i rozvoj myslenia žiakov, ktorý sa uplatňuje používaním logických vyučovacích metód.

 

Vyučujúci proces prebieha v nasledovných etapách:

  1. začiatočná didaktická diagnóza žiakov ( preverovanie vedomostí, kontrola DÚ, klasifikovane vedomostí, opakovanie a precvičovnie učiva )
  2. didaktocká analýzy učiva spočíva v myšlienkovej činnosti učiteľa a aj pri kritickom hodnotení učebníc, učebných osnov a učebných plánov
  3. formulácia didaktických cieľov sa uplatňuje v konkrétnych podmienkach školy
  4.  

Regulácia učenia žiakov – teórie učenia rozlišujú učenie : - verbálne

                                                                                              - pojmové

                                                                                              - senzomotorické

                                                                                              - riešením problémov

                                                                                              - programové učenie

     4.        anylýza výsledkov - kvantitatívna – hodnotenie vedomostí žiaka ustálenou klasifikačnou škálou

                                          - kvalitatívna – výkon žiaka, ale aj učiteľa, hodnotenie celého vyučovacieho procesu

 

Vzťahy vznikajúce v priebehu vyučovacieho procesu

       a)         učiteľ                         žiak              pozitívne alebo negatívne

     

       b)          učiteľ                         žiak                                            prostredie

 

                                                                          c) učiteľ                                               žiak

                                   učivo

 

                                                                                                           učivo

 

 

Príprava učiteľa na vyučovanie

dlhodobá :  1. preštudovanie ,, Pedagogicko-organizačných pokynov“ na daný šk.

                    2. oboznámenie sa s hlavnými úlohami školy ( vypracúva ich vedenie školy s učiteľmi )

                    3. preštudovanie učebných osnov, učebníc a metodických príručiek

                    4. zistiť stav učebných pomôcok a didaktickej techniky, preskúmať, zabezpečiť...

                    5. štúduim dokumentácie o predchádzajúcom vyučovaní a žiakoch, ktorých bude vyučovať

                    6. zhromaždenie súborov obrázkov, literárnych úryvkov, citátov, fotografií, nahrávok a pod.

Štúdium týchto materiálov vyúsťuje do spracovania tematického plánu .

krátkodobá – bezprostredná, príprava na konkrétnu vyučovaciu hodinu, vychádzku alebo exkurziu, vychádza  

                       z tematického plánu

 

Klasická vyučovacie hodina:

  1. otvorenie hodiny, organizačné práce, zápis do triednej knihy ( 2 min )
  2. kontrola domácej úlohy  ( 5 min )
  3. opakovnie učiva z minulej hodiny, preskúšanie žiakov ( 8 min )
  4. oznámenie cieľa nového učiva, preberanie nového učiva ( 13 min )
  5. prvotné opakovanie a utvrdzovanie učiva ( 12 min )
  6. zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, zadanie domácej úlohy ( 5 min )