zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

 

alternativne_skoly.doc (alternativne_skoly.doc)

Ja vám teraz  priblížim jeden druh alternatívnej školy ide o alternatívnu školu prvej polovice 20.storočia. Ide o Waldorfskú školu.

Táto škola je jedna z najznámejších a najrozšírenejších alternatívnych škôl. Názov vychádza z toho, že v obci Waldorf bola v roku 1919 zriadená prvá škola tohto druhu. Táto škola sa stala inšpiráciou pre založenie podobných škôl. Zakladateľ bol Rudolf Steiner a pôsobenie na rozvoj dieťaťa  rozdelil na tri etapy:

1.etapa- je to etapa rozvoja do 7 rokov, v tejto etape sa dieťa učí najmä napodobovaním a vychovávateľ sa má starať o správne, zdravé prostredie

2.etapa- je od siedmeho roku života do pohlavnej zrelosti. V tejto etape na miesto napodobňovanie vzorov nastupuje autorita a jej nasledovanie.

3.etapa- po dosiahnutí pohlavnej zrelosti vychovávateľ má viesť dieťa k vlastnému názoru, podporuje samostatnosť, učiteľ sa vzdáva svojej autority a stáva sa poradcom žiaka, študenta.

Jedna z podstatných myšlienok R.Steinera je myšlienka metamorfózy, t.j. premeny síl a procesov, ktoré sa menia vplyvom veku . V prvých siedmich rokoch je to formovanie vnútorných orgánov, potom dochádza k metamorfóze a mení sa vonkajšia, telesná pohyblivosť získaná dozrievaním orgánov na aktivitu vnútornú, myšlienkovú, pocitovú a citovú a to na druhom stupni základnej školy.

Preto na Waldorfských školách sa veľa pracuje s pohybom, najmä na 1. stupni. Deň v škole sa začína rytmickou časťou, čo je blok rytmického pohybu, básničiek, pesničiek a tvorí každodenný rituál.

V tejto škole sa známkovanie nepoužíva.

Hlavné myšlienky a princípy waldorfskej školy:

- kladie sa dôraz na umeleckú výchovu a to umením, krásnom a prírodou

- dôraz na prežívanie, city, dôraz na tvorivosť a vlastnú tvorbu

- dôraz na zvláštne prispôsobenie prostredia pre výchovu

- sústredenosť na žiaka, jeho osobnosť, skúsenosť, tvorivosť, potreby a záujmy

- na prvom stupni je výchova zameraná na prežívanie, na druhom stupni vývoja sa kladie dôraz na umeleckú výchovu a až v tretej etape sa zdôrazňuje rozum a samostatnosť

- nemajú tu stály rozvrh, osnovy a vyučovacie postupy

- podporuje sa vlastná skúsenosť, procesy vnímania a tvorenia

- waldorfské školy zahŕňajú materské školy, slobodné dvanásťročné školy s prípravou na maturitu v 13. ročníku

- prvé dve hodiny dňa počas 3-4 týždňov sa žiaci zaoberajú tým istým učivom, aby sa doňho mohli vžiť

- učia sa cudzie jazyky, hudobné a praktické odbory

- organizácia vyučovania prebieha formou projektov

- na týchto školách nie je riaditeľ ale len samospráva a týzdenne sa stretáva aby posúdila najdôležitejšie veci, v samospráve sú aj rodičia a učitelia nemajú platové rozdiely

- do práce školy sú vťahovaný aj rodičia – ich prítomnosť je na poradaách o školských výletoch, osalvách, slávnostiach

- veľký dôraz sa kladie na vzdelávanie učiteľov

Učitelia tu nie sú prísne viazaný osnovami, obsah učiva plánujú spolu so žiakmi, čiastočne aj z rodičmi .

Predmety majú rozdelené na hlavné a vedľajšie:

Hlavné predmety- materinský jazyk, matematika, výtvarná výchova, vecné učivo, vo vyšších ročníkoch biológia, zemepis, dejepis, fyzika, chémia

Vedľajšie predmety- cudzie jazyky, kreslenie, náboženská výchova, hudobná výchova, telesná výchova, ručné práce, práca v záhrade, remeslá

Priebeh vyučovania:

1. učiteľ privíta dieťa- pozdrav, podanie ruky

2. ranný verš- úlohou je navodiť priaznivú atmosféru, upokojenie, náladu

3. hlavné vyučovanie- trvá 105 minút a má 3 časti

A, rytmická časť- uvoľnenie zmyslov a tela – 10 – 15 minút

B, hlavná, poznávacia časť- výklad učiva, rozhovory, opakovanielátky, individuálna práca detí, písanie, kreslenie

C, záverečná časť- uvoľnenia dieťaťa, čítanie textov

 

Výučba predmetov sa vo vyšších ročníkoch robí v 45- minútových hodinách, kde sa neustále zdôrazňuje opakovanie látky, učí sa pomocou hry, spevu, hudby.

Popoludňajšie vyučovanie obsahuje predmety pracovného charakteru, uýmeleckého poznávania a tvorby, telesnú výchovu a mimovyučovacie aktivity.

OD PRVEJ TRIEDY SA VYUčUJú DVA CUDZIE JAZYKY KOMUNIKATíVNOU FORMOU GRAMATIKA JE ZARADENá Až OD 4. ROčNíKA.

Všetky deti hrajú na hudobný nástroj podľa vlastného výberu.

Waldorfské školy bývajú väčšinou súkromné časť nákladov hradia rodičia časť štát alebo iné zdroje. V týchto školách sú ľudskejšie vzťahy medzi učitelmi a žiakmi a je to dané tým, že je tu umelecká výchova.

Táto Steinerova pedagogika vychádza z toho, že je teeba dobre poznať psychiku dieťaťa, jeho vnútro a zákonitosti psychického a fyzického vývinu..

Táketo školy môžeme nájsť aj na Slovensku / Košice, Martin, Poprad, B.Bystrica, Brezno, Bratislava, Trnava, Nitra, Žiar nad hronom.

V prvej polovici 20. storočia existovali okrem Waldorfskej školy a iné školy ako pedagogika M. Montessoriovej, Alternatívna škola C. Freineta a Jenská škola.

Tieto školy aj keď sú alternatívne od seba sa odlišujú. Môžem uviesť zopár odlišností, napríklad v pedagogike M. Montessoriovej je hlavná myšlienka, že dieťa má urobiť len to čo urobí samo z vlastných síl, podporujú tu samostatnosť a sústredenosť na dieťa a ich individualizácia.

Alternatívna škola C. Freineta sa zaoberá hlavne prácou preto to je skôr pracovná škola. Práca je prostriedkom rozvoja a vyjadrenia dieťaťa, dieťa uskutočňuje a hodnotí činnosť na vyučovaní narozdiel od Janskej školy kde ide hlavne o to aby sa žiaci učili styku s ľudmi. Tu je základom výchovy činnosť, konanie, v ktorom si človek uvedomuje sám seba, svoje vzťahy k iným, uvedomuje si existenciu a práva iných.

 

 

Otázky: 1. Viete či na Slovensku existuje Waldorfská škola

2. Myslíte si že všetky alternatívne školy sú rovnaké alebo sa niečím existujú.