zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

 

organizacne_formy_vyucovania.doc (organizacne_formy_vyucovania.doc)

organizacne_formy_vyucovania-1283695524.doc

Organizačné formy vyučovania

 

Klasifikácia OF  

 

K najzákladnejším OF patrí vyučovacia hodina.

Vyučovacia hodina:

- z hľadiska metodického postupu- základná, hodina besedy, hodina práce s knihou ale aj                              

                                                        hodina- exkurzia, vychádzka

-                   funkcie v systéme vyučovania- hodiny úvodné, hodiny preberania nového učiva,  

                                                                      zhrňujúce, záverečné hodiny a výlety

-                   obsahu vyučovania- všetky hodiny podľa predmetov, ktoré obsahujú učebný plán  

                                                     /hodina matematiky, hudobnej výchovy... /

 

Formy skupinového vyučovania

 

A, hodina v menejtriednej škole

B, hodina s využitím princípov vnútornej difernciácie

C, hodina skupinového vyučovania

 

Formy individuálneho vyučovania

 

A, domáce úlohy

B, individuálna výučba v jazykovom laboratóriu

C, hodina samostatnej práce s učebnicou

D, hodina samoučenia pomocou techniky

E, hodina programového vyučovania

 

Formy mimoškolského vyučovania

 

A, hromadné

B, skupinové

C, individuálne

-realizujú sa na pracoviskách, kultúrnych zariadeniach ale aj v rodine

 

Vyučovacia hodina

- učiteľ pracuje v presne vymedzenom čase s triedou v učebni, podľa stabilného rozvrhu

hodín

- skladá sa z článkov- tie tvoria štruktúru vyučovacej hodiny

ŠVH- organizačná časť hodiny

 1. kontrola domácej úlohy
 2. opakovanie učiva
 3. vytváranie nových vedomostí
 4. opakovanie prebratého učiva
 5. uloženie domácej úlohy
 6. krátke zhodnotenie práce
 7. záver vyučovacej hodiny

 

Aby bola vyučovacia hodina efektívnou

 1. presne dodržiavať čas VU
 2. v komunikácii so žiakmi vylúčiť nadbytočné slová
 3. nerušený prechod z 1 časti hodiny do inej
 4. udržiavať aktivitu počas celej hodiny
 5. rešpektovať individuálne osobitosti žiakov

 

Domáca úloha

- možno ju skontrolovať klasicky / pozrieť, podpísať/

- alebo vzájomná kontrola úloh žiakmi

 

Skúšanie

- je zamerané na to, aby sa zistilo, čo žiak vie , čo sa naučil a čo nie

-                                                      prečo žiak učivo neovláda

 

 

Vychádzka- umožňuje žiakovi poznávať predmety a javy, kt. s úv blízkosti školy, je kratšia

Exkurzia- pripravovať ju treba s väčším časovým predstihom

 

Aby vych. a ex. splnili vých.- vzdelávacie ciele je potrebné:

 1. dôkladná príprava učiteľa
 2. dôkladná príprava žiakov
 3. využívať vhodné vysvetlenie, pôsobiť na žiakov výchovne, dbať na bezpenosť

 

Výlet- na konci školského roka