zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teoria a prax sekundarneho vzdelavania

 

vyucovacie_za_sady.doc (vyucovacie_za_sady.doc)

VYUČOVACIE ZÁSADY

 

Vyučovacie zásady =vyučovacie princípy = didaktické zásady = didaktické princípy

Ani jedna zásada nie je významnejšia ako druhá. Vo vyučovaní sa navzájom prelínajú a jedna druhú podporujú.

Definícia:

Vyučovacie zásady sú najvšeobecnejšie alebo najzákladnejšie požiadavky, ktoré v súlade s cieľmi výchovno vzdelávacieho procesu a jeho základnými zákonitosťami určujú jeho charakter.

 

  1. Zásada uvedomelosti a aktivity

 

Požiadavka: Žiak má k učebnej činnosti pristupovať uvedoemele a vlastnou aktívnou činnosťou získavať nové vedomosti, spôsobilosti , zručnosti a návyky.

 

  1. Zásada názornosti

 

Požiadavka: Žiak má získať nové vedomosti, spôsobilosti , zručnosti a návyky na zákalade konkrétneho zmyslového vnímania predmetov a javov.

Význam:  vyplýva z podsataty poznávania ako procesu.

Závisí od: veku žiakov, povahy učiva, fázy vyuč. procesu.

Funkciu názoru plnia: pozorovanie skutoč. predmetov  a javov, nepriamy názor, názorné prestavy, vzťahové prežívanie

Významným prostriedkom názoru na vyučovaní je krieda a tabuľa!

 

  1. Zásada primeranosti

 

Požiadavka: Obsah a rozsah učiva, ale i metúody jeho sprostredkovania majú byť žiakom primerané k ich biologicko-psychologickým schopnostiam.

 

  1. Zásada trvácnosti

 

Požiadavka:  Žiak si má učivo bezpečne zapamätať a v prípade potreby si ho má vedieť vybaviť  v pamäti a využiť v činnosti.

Nejde o zapamätanie si učiva, podstatnejšie je vedieť ho využívať.

 

  1. Zásada systematickosti (postupnosti)

 

Požiadavka: Logicky usporiadaný didaktický systém učiva so zreteľom na vekové osobitosti žiakov, ktorý si žiaci systematicky osvojujú pod vedením učiteľa.