zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Ekonomická univerzita / Fakulta podnikového manažmentu / komparacia politickych systemov

 

Ruská federácia (komaparacia-rusko.doc)

Rusko

 1. federácia so silnou právnou podporou. Ruska federácia (ďalej len RF)
 2. stranícky systém, systém viacerých strán
 3. voľby do dumy = zmiešané politické systémy
 4. december 1991 na území ZSSR vzniká RF
 5. nastáva proces demokratických reforiem, konštituovanie nového straníckeho a politického systému
 6. prvý prezident RF – Boris Jelcin, „cár Boris“ hovoril že demokracia sa dá nastoliť
 7. konflikt Boris X parlament – október ´93
 8. nevysporiadané vzťahy Moskva X jednotlivé republiky

    X ostatné subjekty federácie

 1. Boris prikázal strieľať na zabarikádovaných členov parlamentu
 2. 12.06.´95 voľby do parlamentu, referendum o ústave- bola schválená
 3. Moc sa delí na zákonodarnú, výkonnú a súdnu
 4. Rusko je „laický štát“ => žiadne náboženstvo ani ideológia nemôžu byť štátnym náboženstvom/ideológiou
 5. Št. jazyk: ruský jazyk, jazyky národných republík
 6. 89 rovnoprávnych subjektov
 7. 21najv. republík, 6krajov, 2 mestá federálneho významu(Moskva, Petrohrad), 49 oblastí, 1 autonómna oblasť, 10 autonómnych okruhov
 8. Republiky majú svoje ústavy, ostatné svoje stanovy
 1. Federálne zhromaždenie:
 1. Parlament má zákonodarnú moc a delí sa na dve komory:
 2. Horná Komora(ďalej len HK)- rada federácie : vzniká delegovaním, zást. Jednotlivých subjektov federácie, na čele predseda, rieši otázky zosadenia prezidenta, schvaľuje federálne zákony, použitie ozbrojených síl mimo územia RF, návrhy z DK –> HK –>prezident (podpíše alebo vráti)
 3. Dolná komora ( DK)- štátna duma: 450členov, volení na 4 roky, systém pomerného zastúpenia(občan volí pol. Stranu) aj systém väčšinový(volí politika), prijíma zákony, schvaľuje kandidátov na post. Predsedu vlády, rozhod. O poskyt. Dôvere vlády
 4. Výbory a podvýbory, predseda a predsedníctvo

 

 1. Prezident:
 1. Volený vo všeobecných, priamych, riadnych, tajných voľbách na 4ročné funkčné obdobie, môže byť zvolený najviac 2x za sebou
 2. Musí byť občanom RF, žiť v RF aspoň 10 rokov a mať vek aspoň 35rokov
 3. Kandidáta navrhujú volebné skupiny, podmienkou na zaregistrovanie je, že volebné skupiny odovzdajú petíciu s 1miliónom podpisov
 4. Prvé kolo : kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu a účasť voličov musí byť aspoň 50%
 5. Hlava štátu, vrchný veliteľ ozbrojených síl
 6. zabezpečuje suverenitu, vzájomné vzťahy medzi orgánmi št. moci
 7. prezentuje štát navonok, menuje predsedu vlády až po schválení v DK
 8. prijíma demisiu vlády, vypisuje voľby do št. dumy, predkladá návrhy zákona DK
 9. podpisuje zákony, vydáva dekréty a výkonné príkazy, ktoré sú záväzné na celom území RF
 10. môže amnestovať určité tresty
 11. zbavený:- ak sám rezignuje(Jelcin), zdravotný stav, odvolanie z HK za vlastizradu
 1. Vláda:
 1. Kolektívny orgán, vznikol po parlamente vlády, Putin, zbor ministrov, kt. majú pridelené jednotlivé ministerstvá, zákonodarná iniciatíva- parl. N.z. aj expertný posudok
 1. Ústavný súd:
 1. Navrhuje p. kandidátov a menuje HK
 2. Dohliada, aby zákony v parlamente a dekréty a výnosy p.s.ú

Stranícky systém- viac pol. Strán:

Jednotné Rusko(víťaz):

 1. Pragmatickosť, z fed. Štátu(zosilnené právomoci fed. Vlády), reformy, snaha zjednotiť väčšinu obyvateľov okolo prezidenta, najviac členov v parlamente

Komunistická strana Ruska:

 1. Pokračovateľkou, soc.  a  komunisti,

Liberálno-demokratická strana Ruska ( žilinovského):

 1. Populizmus, šovinizmus, zrušenie doterajšieho členenia

Výsledky v. volieb: JR: 64,1%, KS: 11%, ŽL: 8,2%, SPRAVO: 7,8%