zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Ekonomická univerzita / Fakulta podnikového manažmentu / komparacia politickych systemov

 

USA (kps-_usa.doc)

Komparácia politických systémov

 

USA

 

  1. feder. únia, kt. tvorí 50  štátov + dištrikt Kolumbia
  2. prezidentský systém (model) štátu
  3. stranícky sys. – sys. 2 veľkých polit. strán – republik.

                                                                        - demokratic.

  1. voleb. sys. – väčšinový
  2. vznik – pol. 18. st. ―› 13 anglických kolónií – vých. časť S. Ameriky ―› vytv. Štát
  3. Bostonské pitie čaju
  4. 1. krok k osamostatneniu 13tich kolónií bolo založenie 1. kontinentálneho kongresu
  5. vojna za nezávislosť – 4. 7. 1776 – Jefferson- deklarácia o nezávislosti ―› angl. kolónie sa vyhlásili za slobodné a nezávislé štáty ―› Spojené štáty americké
  6. 1777 – vydali Články konfederácie a večnej únie ―› dokument, kt. spojil 13 kolónií
  7. 1787 – vo Philadelphii – stret. 12 kolónií a mali novelizovať Články konfed. a več. únie ―›vytv. nový dok. – Ústava spojených štátov amerických ―› od platnosti – 1789 – po ratifikácií 13 štátmi + 10 dodatkov ( Listiny práv )

Ústava sp. št. am. – veľká obsahom

            - predloha ústav ďalších štátov

                      - 4 časti – 1. a 3. č. – nemenné – preambula

                                                                     - články ústavy (7)

                                                                     - 7. článok – podpisy predstaviteľov štátov

                                    - 4. č. – mení sa – Dodatky k ústave (27)

                      - moderná ústava

                      - rozdelila št. moc – zákonodarná – kongres

                                                  - výkonná – prezident

                                                  - súdna – najvyš. súd

                      - súčasti sú samostatné

                      - stanovila, že stojí nad vš. ost. zákonmi krajiny

                      - stanovila rovnosť ľudí pred zákonmi a rovnoprávnosť vš. št. únie

                      - je zakotv., že právo meniť formu sv. vlády má jedine ľud USA ―› legál. prostriedkami zakotv. v ústave

- USA sú otvorené štáty (13) a môžu pristúpiť ďalšie štáty (dokopy 50)

- volebné právo – 18+

- pasívne vol. právo – 25+

- senát - +

Zákonodarná moc – KONGRES – snemovňa

                                              - senát

Výkonná moc – PREZIDENT – 4 roky – v párnom roku – 1. utor. po prvom pond. v novembri

- všeob. zložky št. moci – autonómne, vzáj. nezávislé, navz. sa kontrolujú

 

 

PREZIDENT – hlava štátu

                   - jediný predst. výkon. moci

                   - vrchný veliteľ ozbroj. síl

                   - Bush (44. od vzniku USA)

                   - množstvo práv – jeden z najsilnej. prezid., čo sa týka právomoci

                   - volený – 4 roč. funkč. obdobie a môže pôsobiť len 2 funkč. obdobia ―› primár. voľby

                   - volia občania USA v jednotliv. štátoch ―› musí získať väčšinu

                   - volitelia urč. št. musia dať hlas kandidátovi, kt. získa väčšinu

                   - inaugurácia – 20. 1. v nepár. roku

                                        - ceremónia na schodoch Kapitolu ―› prezident skladá sľub

                   - požiadavky -  rodený amer. občan, najmenej 35, 14 rokov trvalo žiť v USA

                   - hl. povinnosť – chrániť ústavu a zavádzať zákony

                   - navrhovať zákony

                   - zvolávať osobit. zasadanie Kongresu

                   - udáva Kongresu správy o činnosti

                   - vetovať návrhy zákonov

                   - menuje feder. sudcov, šéfov feder. ministerstiev, vládnych agentúr a hlavných federálnych úradníkov

                   - vedie oficiálne rokovania

                   - udeľuje milosť

                   - stojí na čele kabinetu

 

 

Hlavná úloha kongresu – vyd. zákony – pripr. sa vo výboroch ―› zákon vo forme návrhu ―› 1.čítanie, 2.čítanie ―› 3.čít. – schvál. zákon ―› dolná komora ―› horná komora ―› musia schváliť súčasne ―› návrh ide k prezidentovi

 

Kongres – schval. financie

            - funkčné obdobie – 3. 1. po novembrových  voľbách

 

Súdna moc – najvyš. súd – zákony schvál. v kongrese a dekréty a výnosy prezidenta boli v súlade s ústavou USA

                                    - 9 sudcov ―› 1 predseda

                                    - má právo prehlásiť zákon za neplatný, keď je v rozpore s Ústavou

 

Stranícky sys. – sys. 2 strán – demokratic. a republikánskej

 

Polit. strany – pracujú v určitom období ( vo voleb. roku)

                   - voľné združenie