zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Učiteľská psychológia

 

metody vyskumu (metody_vyskumu.doc)

 

Experiment

 

 1. výskumná metóda, zameraná na zisťovanie príčinných vzťahov medzi javmi
 2. základný znak – kontrola premenných, zámerné a plánovité navodenie očakávaného javu

 

Premennénezávislé (kontrolované experimentátorom)

                    - závislé (bývajú merateľným prejavom správania,  

        závisia na nezávisle premennej)

 

Výber výskumnej vzorky

                  - náhodný = každý člen populácie má rovnakú pravdepodobnosť dostať sa do výberu (losovanie, Gemer. náhodných čísiel)

             - v niektorých prípadoch výber stratifikovaný, zámerný, mechanický...

              → experimentálna a kontrolná skupina

 

Schéma priebehu experimentu

 

Celková populácia

→Náhodný výber skupín

→Vstupné vyšetrenie (pretest)

→ Experi- mentálne ovplyvnenie

→ Výstup- né vyšetre-nie

→ Vyhod- notenie

 

 

Ďalšie typy priebehu experimentu

a)

Skupiny

Pretest

Pôsobenie

Postest

A

B

áno

áno

P1

P2

áno

áno

 

b)

Skupiny

Pretest

Pôsobenie

Postest

A

B

-

-

P1

P2

áno

áno

 

 

 

c) Solomonov experimentálny plán (kontrola, či pretest neovplyvní

    výsledky)

 

Skupiny

Pretest

Pôsobenie

Postest

A

B

C

D

áno

áno

-

-

P1

P2

P1

P2

áno

áno

áno

áno

 

Druhy experimentov

 

 1. Laboratorné – umelé podmienky, vysoká kontrola faktorov

     → vysoká interná validita, nízka externá validita

 1. Terénne experimenty so znáhodňovaním – prirodzené podmienky, sťažená kontrola intervenujúcich faktorov

→ vysoká externá a nízka interná validita

 

 1. Jednoprípadové experimenty – práca s 1  skupinou alebo jednotlivom

 

 1. Multivariačné experimenty – súčasne ovplyvňujeme viacero premenných

 

 

Korelačný výskum

 

Korelácie – určujú vzájomný vzťah náhodných veličín alebo znakov kvantitatívnych premenných

 

   Korelačný koeficient ( r ) - vyjadruje mieru tesnosti skúmaného vzťahu medzi       náhodnými premennými

   -  nadobúda hodnoty od -1  - 0  -  +1 (0 = žiadny vzťah, -1, +1 – úplná    závislosť, r ≤ 0,3 – nízky stupeň tesnosti vzťahu,  0,3 ≤ r ≤ 0,5 – mierny stupeň tesnosti vzťahu, 0,5≤  r ≤ 0,7 – význačná tesnosť vzťahu)

  !!! korelačný koeficient je len indexom vzťahu, nie je dôkazom kauzálnej viazanosti  

 

Výhody korelačného výskumu

– nie je potrebné vytvárať umelé situácie

- možno súčasne skúmať vzťahy medzi viacerými premennými

 

 

Deskriptívny výskum

 

 

 

METÓDY VÝSKUMU V PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGII

 

 1. Objavovacie, odhalovacie metódy

(metódy zisťovania faktov, ich vlastností)

 1. Pozorovanie
 2. Experiment
 3. Rozhovor
 4. Dotazník, anketa
 5. Psychologické testy
 6. Sociometrická metóda
 7. Analýza produktov činnosti

 

 1. Metódy spracovania získaných údajov
 1. Kvalitatívne hodnotenie údajov
 2. Kvantitatívne hodnotenie údajov

 

 

 

 

 1. Objavovacie, odhaľovacie metódy

 

 

Pozorovanie – sledovanie činnosti ľudí, záznam alebo popis

                        tejto činnosti a jej hodnotenie

 

Druhy pozorovania:

 

1) Podľa objektu   pozorovania:

 1. Intorspekcia (predmetom pozorovania sú vlastné psychické procesy, zážitky...)
 2. Extraspekcia (na základe vonkajších prejavov ľudí možno usudzovať o ich psychickom živote, úrovni psychických procesov, stavov, vlastností...)

2) Podľa počtu pozorovaných osôb

 1. Individuálne
 2. Skupinové

3)  Podľa počtu sledovaných javov

 1. Celostné (skúmanie viacerých psych. javov a ich súvislostí)
 2. Čiastkové (skúmanie 1 psychického javu

4) Podľa cieľavedomosti

 1. Náhodné, príležitostné, neštruktúrované (= východisko pre systemat. Pozorovanie, odhaľuje skryté javy)
 2. Zamerané, systematické, štruktúrované (rozčlenenie pozorovanej reality na vopred stanovené kategórie – využitie pozor. schém, kódovania, posudzovacích škál...)

5) Podľa prítomnosti pozorovateľa

 1. Nepozorované (využitie záznamovej techniky, jednosmerne priehľadného zrkadla...)
 2. Pozorované

6) Podľa zaujatosti pozorovateľa

 1. Indiferentné
 2. Zaujaté (pr. školská etnografia)

7) Podľa časového rozpätia

 1. Krátkodobé
 2. Dlhodobé

 

 

Rozhovor

 

 1. metóda bezprostredného styku výskumníka so skúmanou

   osobou

-    objektom skúmania sú názory, presvedčenia, záujmy, postoje,

    vedomosti, prežívanie, príčiny konania

Formy : Rozhovor

            Explorácia

            Klinická metóda

 

Druhy rozhovoru

1) Podľa počtu účastníkov

 1. Individuálny („medzi štyrmi očami“)
 2. Skupinový  (beseda)

2) Podľa miery voľnosti

 1. Riadený (štandardizovaný) – otázky sú formulované pred rozhovorom
 2. Voľný – stanovená je len téma, prípadne oporné body rozhovoru

 

 

 

 

 

Dotazník

– metóda určená na hromadné zisťovanie určitého javu (postojov,

  názorov, motívov, želaní...)

 

Typy otázok

1) Podľa zamerania

 1. Identifikačné (napr. pohlavie, bydlisko, počet rokov praxe...)
 2. Exploračné (napr. názory, postoje...)

 

 1. Priame
 2. Projektívne

2) Podľa typu odpovede

 1. Zatvorené (alternatívy odpovedí sú určené)
 2. Otvorené (skúmaná osoba formuluje odpoveď sama)
 3. Polootvorené

 

 

Psychologické testy – podstatný znak – štandardizácia (úlohy, spôsob ich    predkladania a spôsob spracovania a hodnotenia výsledkov presne určený, výsledky jednotlivca porovnávame s výsledkami druhých osôb, s normami

                           (= priemerný, typický výkon pre populáciu)

         - približujú sa experimentálnym metódam

Druhy testov

 

1) Podľa počtu testovaných osôb

 1. Individuálne
 2. Skupinové

2) Podľa funkcie

 1. Testy výkonnosti – inteligencie
 1. schopností
 2. vedomostí
 1. Testy osobnosti – dotazníky
 1. objektívne testy osobnosti
 2. projekčné techniky

3) Podľa formulácie úloh a odpovedí

 1. Verbálne testy
 2. Neverbálne testy

4) Podľa počtu zisťovaných znakov

 1. Jednorozmerné testy
 2. Viacrozmerné testy

 

Analýza produktov činnosti – každý produkt človeka je poznačený osobnosťou tvorcu → umožňuje skúmať jeho psychiku

 

Najčastejšie pramene: zošity žiakov, denníky, výkresy, chyby

                                    výkonoch,   verbálne prejavy  

 

 

 

Sociometrická metóda – autor – J. L. Moreno

 1. prostriedok na skúmanie sociálnych vzťahov a vnútornej štruktúry sociálnych skupín
 2. zisťovanie príťažlivosti a antipatie medzi osobami v rámci danej sociálnej skupiny
 3. výsledky sa vyjadrujú pomocou sociogramu, matríc

 

 

 

 1. Metódy spracovania údajov

 

1 ) Kvantitatívne spracovanie výsledkov

     - analytická metód. orientácia

     - vystihuje početnú stránku skúmaného javu – využitie matematicko – štatistických metód

     - umožňuje výklad príčin a predikciu následkov, overuje

     hypotézy

 

2 ) Kvalitatívne spracovanie výsledkov

     - syntetická metód. orientácia, holistický, komplexný prístup

     - zameranie skôr na opis jedinečnosti, interpretáciu

       a porozumenie

- využitie kauzálnej analýzy, vysvetľovanie súvislostí

  a vzťahov