zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Filozofická fakulta / Britské a americké štúdiá

 

Teoria translatologie a terminologie - Material na zapocet/skusku (TTT.doc)

 1. termín – pomenovanie pojmu v sústave pojmov vedného odboru; znak, prvok v systéme, je definovaný a patrí do určitej oblasti

 

 1. terminológia – súhrn termínov; náuka o povahe a používaní termínov
 1. užší pojem – nomenklatúra (názvoslovie) – príklad: T – nerv, sval, N – trojklanný nerv, najširší sval chrbta
 2. delenie: 1) všeobecná T (všetky jazyky, spoločné vlastnosti), 2) špeciálna (1 jazyk)
 3. prístup: 1) synchrónny (súčasný stav), 2) diachrónny (časový vývoj)
 4. T – interdisciplinárna veda – hraničí s lingvistikou (lexikológia, derivatológia, lexikografia), logikou, kognitívnou vedou, teóriou komunikácie, informatikoudokumentáciou
 5. metódy T – práca s korpusom, vedeckými jazykovými prostriedkami, systémovo podmienenými vzťahmi, synchrónnou a diachrónnou analýzou
 6. smery – Viedenská škola (zameraná najmä na vedecko-technické disciplíny), Sovietska škola (filozofický aspekt, kategorizácia), Pražská lingvistická škola (lingivistika)

 

 1. odborný jazyk – súhrn jaz. prostriedkov používaných v určitej oblasti a s určitým štýlom

 

 1. pojem – kognitívny významový útvar (alebo výz. dianie), kt. je výsledkom poznania vlastností alebo entít a je súčasťou súdov
 1. rozsah pojmu = významový konštituent – týka sa všetkých prvkov určitej množiny
 2. obsah pojmu = zahŕňa výsledok podstatných spoločných vlastností prvkov danej množiny
 3. procedúry: intenzia = od všeobecného k zvláštnemu; extenzia = všetky množiny a druhy
 4. 4 zložky: pojmová, sémantická, onomaziologická (motivácia), onomatologická (proces pomenovania)
 5. vzťah medzi termínom a pojmom je označovací
 6. dialektický vzťah = termín prijme aj modifikovaný alebo zmenený obsah (napr. atóm, hystéria)

 

 1. motivácia – synchrónne uvedomovaný obsahovo-formálny vzťah medzi 2 slovami = motivant => motivát (škola => školník)
 1. motivácia z hľadiska terminológie:
 1. slovotvorná (pravidelná = počítač, nepravidelná = tenisový lakeť)
 1. syntaktická (žila – skrytá žila – veľká skrytá žila, malá skrytá žila)
 2. sémantická (prenos významu – lopatka (kosť))
 3. nemotivované termíny, aj prevzaté slová
 1. motivácia z hľadiska jazykovedy = foneticko-fonologicka (citoslovcia), morfologická (pravidelná, nepravidelná), sémantická (metafora, metonymia)
 2. demotivácia – strata formálnej a sémantickej súvzťažnosti medzi motivantom a motivátom – strata etymologickej súvislosti (stôl – stlať, otázka – tázat se)

 

 1. kritériá termínov:
 1.  systémovosť – opakovanie koncoviek (pomôcky: -dlo, profesie: -teľ...)
 2.  ustálenosť – dôvody – spisovnosť, motivovanosť, estetika...
 3.  jednoznačnosť, presnosť – 1 termín sa môže používať vo viacerých odboroch (viac významov)
 4.  derivatívnosť – schopnosť byť odvodzovacím základom
 5.  krátkosť
 6.  preložiteľnosť – internacionalizácia, množstvo lat. a gr. termínov
 7.  ústrojnosť – spisovnosť

 

 1. polysémia – termín často vyžaduje kontext na pochopenie (napr. termín právo = viac významov)

 

 1. synonymia – príčiny = komunikačno-technické (peňažný kapitál = peňažná forma kapitálu)

                                   = preberanie cudzích termínov (zápal pľúc = pneumónia)

                                   = preberanie odborných výrazov do bežného jazyka (apoplexia = mŕtvica)

 1. druhy synoným:
 1. dubletá – lingvistika = jazykoveda
 2. odlišnosť tvarov na základe slovotvorného postupu:
 1. univerbizácia – substantivizácia (hádzaná) a derivácia (rozmnožovačka)
 2. multiverbizácia (kontrolovať – previesť kontrolu)
 3. abreviácia (s.r.o.)
 4. odlíšenie iba jazykovou formou – vyjadrenie prívlastku (žily na krku – krčné žily)

                                            – kompozitá (artery of brain – brain artery)

 1. na základe jazykovo-formálnych vlastností rozlišujeme:
 1. terminus technicus (anaemia perniciosa)
 2. udomácnené termíny (pernicózna anémia)
 3. udomácnené krátke tvary (pernicóza)
 4. bežné pomenovania (zhubná málokrvnosť)

 

 1. antonymiapojmové antonymá (veľký/malý), jazykové antonymá (kovy/nekovy)

 

 1. terminografia – oblasť terminológie, kt. sa zaoberá opisom termínov a pojmov terminologických produktov (slovníkov, databáz...)

 

 1. terminologický register – slovník termínov pripojený ku konkrétnej publikácii

 

 1. terminologický glosár – malý slovník s aktuálnymi terminol. informáciami – pre určitú skupinu ľudí

 

 1. terminologický slovník – súbor terminolog. hesiel týkajúcich sa určitých oblastí

 

 1. terminologická databáza – obsahuje terminolog. údaje o termínoch v 1 al. viacerých jazykoch, je uložená v PC forme
 1. umožňuje aktualizovanie, modifikáciu atď. informácií a rôzne druhy výstupných informácií
 2. ciele: informačné = info o existencii termínu, jeho význame atd.

               normalizačné = kodifikuje význam a formu termínu

               harmonizačné = zjednocuje pojmy, termíny, ich štruktúru a definície

 1. výhody: centralizácia, flexibilita, efektivita, priestor na konsenzus, popularizácia

 

 1. etapy terminologickej práce:
 1. vytvorenie terminologického tímu
 2. stanovenie východísk a metód
 3. vymedzenie terminolog. oblasti
 4. excerpcia a identifikácia pojmov a termínov
 5. tvorba terminolog. záznamov, revízia, redakcia

 

16. tvorba terminologického záznamu

 1. údaje týkajúce sa formy termínu

        - termín v zákl. tvare, varianty

        - skratky, synonymá (formálno-obsahová kategória)

        - gramatické informácie

        - poznámky k forme termínu

 1. údaje týkajúce sa obsahu termínu

        - definícia

        - poznámky k obsahu termínu

        - kontext

 1. administratívne údaje

        - identifikátor pojmu

        - identifikátor tvorcu hesla

        - zdroj termínu a kontextu

        - dátum vytvorenia záznamu

 

 1. štruktúra terminol. záznamu:
 1. heslový termín
 2. lingvistická info. o termíne (skratky, varianty, prípadne aj morfolog. a syntakt. poznámky)
 3. sémantická a pojmová špecifikácia termínu (definícia, oblasť)
 4. pragmatická špecifikácia
 5. záznam o zdroji
 6. dátum zaradenia do databázy a autor
 7. ekvivalent v cudzom jazyku

 

 1. štandardizácia terminológie – proces ustaľovania termínu = ISO norma
 1. cieľom je normatívny slovník (terminologická norma, terminologický slovník)
 1. normalizácia = zjednotenie pojmov a systémov pojmov – výsledkom je definovanie pojmov, redukcia homoným a synoným a tvorba nových termínov
 2. štandardizácia = dosiahnutie všeobecnej dohody používania istého termínu v určitých situáciách
 3. harmonizácia = zjednotenie príbuzných pojmov a zosúladenie termínov vo viacerých jazykoch
 4. unifikácia = neutrálny, nie je definovaný (wtf?)
 5. koordinácia = všeobecný význam

 

 1. tvorba termínov:
 1. morfologicky = derivácia (afixy = prefixy, sufixy, cirkumfixy, transfixy)

                        = kompozícia (nepravé zlož. slová (zadosťučinenie), vlastné zlož. slová) – aj

                        univerbizácia, multiverbizácia, elipsa

                        = abreviácia (hláskové (akronymy), slabičné (tesil))

                        = symboly

 1. syntakticky – združené pomenovania (sova lesná)
 2. sémanticky = metafora, metonymia, synekdocha, terminologizácia
 3. preberaním cudzích slov

 

 1. eponymá – vlastné mená v termínoch (ementál, rontgen, achillova šľacha)
 2. determinologizácia – termín sa začne používať v bežnom jazyku (nihilitis = zápal ničoho)
 3. kalk – doslovný preklad (morfolog.: sky-scraper = mrako-drap; sémantic.: mouse = myš)

 

 

3