zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Správne právo I.

 

Obnova konania (c11_obnova_konania.doc)

C11. Obnova konania

 

Obnova konania  § 62

   (1) Konanie pred správnym  orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak

a) vyšli najavo  nové skutočnosti alebo  dôkazy, ktoré mohli  mať podstatný vplyv na rozhodnutie a  nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania;

b) rozhodnutie záviselo od posúdenia  predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak;

c) nesprávnym  postupom správneho  orgánu sa  účastníkovi konania odňala  možnosť  zúčastniť  sa  na  konaní,  ak  to  mohlo mať  podstatný vplyv na rozhodnutie a  ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;

d) rozhodnutie vydal vylúčený  orgán (§ 9 a 13), ak  to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a  ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;

e) rozhodnutie  sa   opiera  o  dôkazy,  ktoré   sa  ukázali  ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

 

   (2) Správny orgán  nariadi obnovu konania  z dôvodov uvedených v odseku 1, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem.

   (3) Obnova  konania  nie  je  prípustná,  ak  bol  rozhodnutím účastníkovi  konania  udelený   súhlas  na  občianskoprávne  alebo pracovnoprávne  konanie, alebo  ak  sa  rozhodlo vo  veci osobného stavu a účastník konania nadobudol práva dobromyseľne.

 

§ 63

   (1) Obnovu  konania povolí  na návrh  účastníka konania  alebo nariadi správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni.

   (2) V  návrhu na  obnovu  konania  treba uviesť  dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas.

   (3) Návrh  sa podáva  na správnom  orgáne uvedenom  v odseku 1 v lehote 3 mesiacov  odo dňa, keď sa účastník  dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr  však do 3 rokov  od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej  lehote  môže  správny  orgán  obnovu konania nariadiť.

Zmeškanie lehoty (§ 28) nemožno odpustiť.

   (4) Po  uplynutí  troch  rokov  od  právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu  konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom.

   (5) Proti rozhodnutiu  o obnove konania  možno podať odvolanie (rozklad).  Rozhodnutie  o  povolení  alebo  nariadení  obnovy  má odkladný účinok, pokiaľ sa napadnuté rozhodnutie ešte nevykonalo.

 

§ 64

   (1) Nové  konanie  vo  veci  uskutoční  správny orgán, ktorého rozhodnutia  sa  dôvod  obnovy  konania  týka;  ak sa dôvod obnovy konania  týka  rozhodnutia  správnych  orgánov  prvého  i druhého stupňa, nové konanie uskutoční správny orgán prvého stupňa.

   (2) Pokiaľ  sa  dôvod  obnovy  konania  týka  iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie o  obnove konanianovým rozhodnutím vo veci.

   (3) Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

   (4) Proti novému  rozhodnutiu vo veci sa  možno odvolať (podať rozklad).

 

 

Zásada nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí nemôže  platiť bezvýhradne ani v oblasti individuálnej rozhodovacej  činnosti správnych orgánov. Za určitých okolností je nevyhnutné  aj v správnom konaní preskúmanie rozhodnutí a umožniť ich zmenu  alebo zrušenie vtedy, keď vydané právoplatné rozhodnutie vážne  narušuje subjektívne práva účastníkov konania, resp. je v  rozpore s platným právom. Jedným zo spôsobov preskúmavania  právoplatných rozhodnutí je preskúmavanie v rámci obnovy  konania, ku ktorému môže dôjsť len pri splnení zákonom  predpísaných predpokladov. Možno obnoviť konanie pred správnymi  orgánmi zakončené rozhodnutím, ktoré je:

  1. právoplatné - §62
  2. možno ho obnoviť len v zákonom stanovených lehotách - § 63 ods. 3 a 4
  3. len z dôvodov stanovených v zákone - §62

 

Pri konaní o obnove konania treba rozlišovať 2 štádia:

  1. konanie o povolanie resp. nariadenie obnovy konania
  2. nové konanie vo veci

 

 

 

 

 

2