zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2115x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1221x 28 kB 2008
Stadionova ústava 605x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3120x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1461x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1710x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 804x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1618x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 772x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1807x 65 kB 2008
Donácia 673x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2165x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2793x 35 kB 2008
Manželské prekážky 803x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 812x 53 kB 2008
Druhy donácií 1066x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 791x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4861x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 692x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 662x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 523x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 622x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1033x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 600x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 732x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 549x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 713x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 622x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1003x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 706x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 598x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 517x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 459x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 557x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1160x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 668x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 659x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1365x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1091x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1254x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1350x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1469x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3143x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1638x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 800x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2128x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 466x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 835x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2122x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1232x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1436x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1098x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1138x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1194x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3547x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1675x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 586x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 664x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 469x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 610x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 605x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 590x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 854x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 658x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 653x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 590x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 616x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 580x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 824x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1016x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 598x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 507x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 578x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 700x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 773x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 801x 65 kB 2008
Donačná sústava 945x 52 kB 2008
Manželstvo 1076x 150 kB 2008
Náboženstvo 559x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1253x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 707x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2441x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1164x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 536x 125 kB 2008
po_1849.doc 4757x 58 kB 2008
vzor testu 784x 23 kB 2008
pramene 993x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 724x 160 kB 2008
riman referat 1007x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2611x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9402x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1844x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 519x 168 kB 2017