zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2464x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1508x 28 kB 2008
Stadionova ústava 664x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3764x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1567x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1906x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 959x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 2095x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 815x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2392x 65 kB 2008
Donácia 733x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2633x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3455x 35 kB 2008
Manželské prekážky 860x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 883x 53 kB 2008
Druhy donácií 1116x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 841x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5430x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 743x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 740x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 571x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 709x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1117x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 653x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 780x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 612x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 778x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 677x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1084x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 759x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 657x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 569x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 502x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 608x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1243x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 738x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 734x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1460x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1152x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1722x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1768x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1916x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3585x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 2074x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 856x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2717x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 503x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 886x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2288x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1385x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1486x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1176x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1275x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1285x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3776x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1829x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 692x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 720x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 520x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 666x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 666x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 652x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 914x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 720x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 716x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 657x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 686x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 628x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 905x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1095x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 659x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 555x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 644x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 755x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 849x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 872x 65 kB 2008
Donačná sústava 998x 52 kB 2008
Manželstvo 1146x 150 kB 2008
Náboženstvo 651x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1310x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 764x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2710x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1343x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 590x 125 kB 2008
po_1849.doc 5143x 58 kB 2008
vzor testu 855x 23 kB 2008
pramene 1043x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 855x 160 kB 2008
riman referat 1050x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2794x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 10402x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1964x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 1117x 168 kB 2017