zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2226x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1309x 28 kB 2008
Stadionova ústava 629x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3394x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1493x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1795x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 833x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1768x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 788x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1965x 65 kB 2008
Donácia 707x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2323x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2991x 35 kB 2008
Manželské prekážky 828x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 838x 53 kB 2008
Druhy donácií 1091x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 814x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5034x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 717x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 697x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 541x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 655x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1061x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 634x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 756x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 586x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 741x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 656x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1035x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 732x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 624x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 544x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 483x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 578x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1191x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 692x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 687x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1389x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1120x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1406x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1494x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1604x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3286x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1791x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 824x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2290x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 488x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 863x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2164x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1271x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1455x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1135x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1181x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1231x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3591x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1719x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 622x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 687x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 494x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 627x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 633x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 616x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 881x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 686x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 675x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 616x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 647x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 597x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 847x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1046x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 616x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 527x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 610x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 720x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 800x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 832x 65 kB 2008
Donačná sústava 974x 52 kB 2008
Manželstvo 1107x 150 kB 2008
Náboženstvo 580x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1280x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 736x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2495x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1210x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 565x 125 kB 2008
po_1849.doc 4792x 58 kB 2008
vzor testu 817x 23 kB 2008
pramene 1013x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 757x 160 kB 2008
riman referat 1028x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2678x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9628x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1886x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 703x 168 kB 2017