zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2002x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1132x 28 kB 2008
Stadionova ústava 581x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2941x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1413x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1637x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 763x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1467x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 751x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1652x 65 kB 2008
Donácia 648x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2030x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2581x 35 kB 2008
Manželské prekážky 785x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 781x 53 kB 2008
Druhy donácií 1046x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 762x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4666x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 675x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 641x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 506x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 601x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1014x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 575x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 711x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 523x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 693x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 603x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 978x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 683x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 575x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 489x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 445x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 543x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1134x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 651x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 635x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1336x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1072x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1141x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1218x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1368x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3008x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1498x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 783x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2008x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 458x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 814x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2058x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1179x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1407x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1073x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1098x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1153x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3496x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1635x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 557x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 639x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 437x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 597x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 588x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 570x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 837x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 633x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 629x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 569x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 590x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 563x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 804x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 990x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 583x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 493x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 554x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 681x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 749x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 778x 65 kB 2008
Donačná sústava 916x 52 kB 2008
Manželstvo 1042x 150 kB 2008
Náboženstvo 539x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1235x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 687x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2402x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1097x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 519x 125 kB 2008
po_1849.doc 4717x 58 kB 2008
vzor testu 760x 23 kB 2008
pramene 958x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 702x 160 kB 2008
riman referat 976x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2550x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9212x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1740x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 394x 168 kB 2017