zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2185x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1285x 28 kB 2008
Stadionova ústava 623x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3333x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1486x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1780x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 823x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1724x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 784x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1914x 65 kB 2008
Donácia 698x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2276x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2940x 35 kB 2008
Manželské prekážky 822x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 830x 53 kB 2008
Druhy donácií 1086x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 808x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4982x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 711x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 692x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 540x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 648x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1054x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 626x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 752x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 577x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 738x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 647x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1029x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 717x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 619x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 535x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 478x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 573x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1186x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 687x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 681x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1384x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1113x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1362x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1455x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1567x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3247x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1744x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 817x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2240x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 485x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 859x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2149x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1257x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1452x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1128x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1166x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1219x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3576x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1706x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 616x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 683x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 491x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 624x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 630x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 612x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 875x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 681x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 670x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 611x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 641x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 594x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 843x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1038x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 614x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 521x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 607x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 719x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 796x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 827x 65 kB 2008
Donačná sústava 965x 52 kB 2008
Manželstvo 1102x 150 kB 2008
Náboženstvo 579x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1277x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 732x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2471x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1185x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 559x 125 kB 2008
po_1849.doc 4772x 58 kB 2008
vzor testu 807x 23 kB 2008
pramene 1010x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 746x 160 kB 2008
riman referat 1026x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2638x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9521x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1867x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 635x 168 kB 2017