zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2296x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1369x 28 kB 2008
Stadionova ústava 636x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3543x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1517x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1841x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 864x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1874x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 796x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2108x 65 kB 2008
Donácia 713x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2422x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3160x 35 kB 2008
Manželské prekážky 834x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 853x 53 kB 2008
Druhy donácií 1097x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 822x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5155x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 729x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 705x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 551x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 673x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1074x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 640x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 763x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 596x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 759x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 663x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1048x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 740x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 634x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 554x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 493x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 586x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1206x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 700x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 700x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1406x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1129x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1502x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1570x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1705x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3367x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1880x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 832x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2439x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 492x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 869x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2207x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1311x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1462x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1150x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1208x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1250x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3642x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1745x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 651x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 699x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 501x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 633x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 640x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 625x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 887x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 702x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 684x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 622x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 658x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 604x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 855x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1059x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 623x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 532x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 619x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 729x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 812x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 844x 65 kB 2008
Donačná sústava 978x 52 kB 2008
Manželstvo 1115x 150 kB 2008
Náboženstvo 594x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1285x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 744x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2601x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1250x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 573x 125 kB 2008
po_1849.doc 4912x 58 kB 2008
vzor testu 828x 23 kB 2008
pramene 1027x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 802x 160 kB 2008
riman referat 1033x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2741x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9867x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1918x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 838x 168 kB 2017