zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2326x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1397x 28 kB 2008
Stadionova ústava 641x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3583x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1526x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1855x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 877x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1910x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 800x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2172x 65 kB 2008
Donácia 720x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2463x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3225x 35 kB 2008
Manželské prekážky 840x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 863x 53 kB 2008
Druhy donácií 1100x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 827x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5205x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 733x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 714x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 557x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 680x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1081x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 645x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 769x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 600x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 762x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 666x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1054x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 745x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 641x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 562x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 499x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 591x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1212x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 707x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 706x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1417x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1140x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1541x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1608x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1742x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3405x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1915x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 836x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2493x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 495x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 872x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2222x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1328x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1465x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1155x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1218x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1259x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3662x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1766x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 661x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 704x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 510x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 640x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 647x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 634x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 894x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 706x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 694x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 632x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 668x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 610x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 864x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1071x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 633x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 538x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 628x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 734x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 820x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 847x 65 kB 2008
Donačná sústava 982x 52 kB 2008
Manželstvo 1119x 150 kB 2008
Náboženstvo 613x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1291x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 747x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2618x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1266x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 580x 125 kB 2008
po_1849.doc 4968x 58 kB 2008
vzor testu 832x 23 kB 2008
pramene 1030x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 816x 160 kB 2008
riman referat 1035x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2747x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9960x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1931x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 890x 168 kB 2017