zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2360x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1423x 28 kB 2008
Stadionova ústava 646x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3604x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1534x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1867x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 889x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1951x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 803x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2218x 65 kB 2008
Donácia 725x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2504x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3277x 35 kB 2008
Manželské prekážky 847x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 872x 53 kB 2008
Druhy donácií 1104x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 831x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5257x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 735x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 726x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 561x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 691x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1086x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 647x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 771x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 600x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 768x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 670x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1058x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 746x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 643x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 565x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 499x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 593x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1216x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 716x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 711x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1431x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1144x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1586x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1649x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1783x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3442x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1954x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 840x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2565x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 496x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 876x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2242x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1344x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1472x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1160x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1237x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1265x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3684x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1782x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 670x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 710x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 511x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 650x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 654x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 640x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 898x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 707x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 698x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 637x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 673x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 613x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 870x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1077x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 636x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 543x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 634x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 737x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 825x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 851x 65 kB 2008
Donačná sústava 986x 52 kB 2008
Manželstvo 1127x 150 kB 2008
Náboženstvo 627x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1293x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 749x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2634x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1286x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 582x 125 kB 2008
po_1849.doc 5015x 58 kB 2008
vzor testu 837x 23 kB 2008
pramene 1031x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 827x 160 kB 2008
riman referat 1040x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2759x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 10045x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1940x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 939x 168 kB 2017