zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2147x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1249x 28 kB 2008
Stadionova ústava 614x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3312x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1477x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1766x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 815x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1668x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 775x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1855x 65 kB 2008
Donácia 687x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2213x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2853x 35 kB 2008
Manželské prekážky 812x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 822x 53 kB 2008
Druhy donácií 1075x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 801x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4920x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 701x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 674x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 533x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 631x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1046x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 617x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 742x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 567x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 727x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 636x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1019x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 709x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 608x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 526x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 470x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 566x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1176x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 679x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 671x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1375x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1107x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1307x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1402x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1515x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3192x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1686x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 811x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2182x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 478x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 849x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2135x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1244x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1443x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1114x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1152x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1209x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3562x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1689x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 601x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 675x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 479x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 616x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 621x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 603x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 866x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 670x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 661x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 601x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 629x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 588x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 834x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1029x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 607x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 514x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 591x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 709x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 788x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 817x 65 kB 2008
Donačná sústava 957x 52 kB 2008
Manželstvo 1088x 150 kB 2008
Náboženstvo 570x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1266x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 721x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2456x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1175x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 547x 125 kB 2008
po_1849.doc 4764x 58 kB 2008
vzor testu 798x 23 kB 2008
pramene 1002x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 737x 160 kB 2008
riman referat 1017x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2628x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9471x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1854x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 583x 168 kB 2017