zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2037x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1159x 28 kB 2008
Stadionova ústava 589x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2965x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1419x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1648x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 772x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1505x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 755x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1687x 65 kB 2008
Donácia 653x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2068x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2634x 35 kB 2008
Manželské prekážky 790x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 789x 53 kB 2008
Druhy donácií 1053x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 770x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4715x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 681x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 645x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 511x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 606x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1019x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 583x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 715x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 532x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 703x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 606x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 986x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 690x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 582x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 495x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 450x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 545x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1139x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 654x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 639x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1344x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1078x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1176x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1254x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1402x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3059x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1538x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 788x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2041x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 460x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 819x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2076x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1193x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1411x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1083x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1106x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1164x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3510x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1643x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 565x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 647x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 438x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 601x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 590x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 576x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 841x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 642x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 640x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 575x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 598x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 567x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 810x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 999x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 588x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 500x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 563x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 686x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 754x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 782x 65 kB 2008
Donačná sústava 922x 52 kB 2008
Manželstvo 1052x 150 kB 2008
Náboženstvo 546x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1243x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 691x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2413x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1114x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 525x 125 kB 2008
po_1849.doc 4736x 58 kB 2008
vzor testu 768x 23 kB 2008
pramene 969x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 708x 160 kB 2008
riman referat 984x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2573x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9249x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1757x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 434x 168 kB 2017