zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 1861x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1009x 28 kB 2008
Stadionova ústava 547x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 2749x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1387x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1546x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 738x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1295x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 728x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1475x 65 kB 2008
Donácia 633x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 1847x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2415x 35 kB 2008
Manželské prekážky 763x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 744x 53 kB 2008
Druhy donácií 1010x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 722x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4421x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 655x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 588x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 486x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 555x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 985x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 544x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 690x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 495x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 629x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 577x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 943x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 642x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 544x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 447x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 423x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 491x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1059x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 626x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 612x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1277x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 920x 162 kB 2008
Urbárska sústava 988x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1074x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1203x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 2839x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1355x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 743x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 1800x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 431x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 780x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 1972x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1066x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1359x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1013x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1030x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1095x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3374x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1550x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 478x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 576x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 392x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 531x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 537x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 529x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 767x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 583x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 553x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 523x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 561x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 530x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 769x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 928x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 547x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 470x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 526x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 638x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 706x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 758x 65 kB 2008
Donačná sústava 882x 52 kB 2008
Manželstvo 996x 150 kB 2008
Náboženstvo 499x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1173x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 651x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2323x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1037x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 483x 125 kB 2008
po_1849.doc 4551x 58 kB 2008
vzor testu 740x 23 kB 2008
pramene 919x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 667x 160 kB 2008
riman referat 859x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2392x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 8773x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1598x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 288x 168 kB 2017