zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2099x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1204x 28 kB 2008
Stadionova ústava 599x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3051x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1451x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1690x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 800x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1587x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 769x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1777x 65 kB 2008
Donácia 668x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2136x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2751x 35 kB 2008
Manželské prekážky 798x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 805x 53 kB 2008
Druhy donácií 1061x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 786x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4827x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 691x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 659x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 518x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 617x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1029x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 595x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 725x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 547x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 711x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 617x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1001x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 703x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 594x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 507x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 458x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 556x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1157x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 665x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 656x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1359x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1089x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1226x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1319x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1439x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3115x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1607x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 795x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2091x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 465x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 832x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2113x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1222x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1432x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1090x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1130x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1182x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3538x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1666x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 578x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 661x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 465x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 607x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 599x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 585x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 852x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 652x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 648x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 585x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 609x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 576x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 817x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1011x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 595x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 506x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 572x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 695x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 770x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 797x 65 kB 2008
Donačná sústava 935x 52 kB 2008
Manželstvo 1073x 150 kB 2008
Náboženstvo 555x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1252x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 704x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2439x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1158x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 533x 125 kB 2008
po_1849.doc 4753x 58 kB 2008
vzor testu 780x 23 kB 2008
pramene 990x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 722x 160 kB 2008
riman referat 1003x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2607x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9351x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1835x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 491x 168 kB 2017