zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2270x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1342x 28 kB 2008
Stadionova ústava 633x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3462x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1510x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1810x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 850x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1838x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 792x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2049x 65 kB 2008
Donácia 711x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2383x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3079x 35 kB 2008
Manželské prekážky 830x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 848x 53 kB 2008
Druhy donácií 1093x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 817x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5104x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 726x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 702x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 545x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 666x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1065x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 637x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 758x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 593x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 753x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 660x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1042x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 737x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 631x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 548x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 488x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 581x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1198x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 695x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 694x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1401x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1123x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1463x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1535x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1661x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3329x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1840x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 827x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2381x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 489x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 865x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2176x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1293x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1458x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1145x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1196x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1246x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3623x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1730x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 631x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 695x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 497x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 628x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 634x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 619x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 883x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 695x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 678x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 618x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 653x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 600x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 849x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1055x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 620x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 529x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 611x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 726x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 806x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 839x 65 kB 2008
Donačná sústava 976x 52 kB 2008
Manželstvo 1113x 150 kB 2008
Náboženstvo 581x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1282x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 740x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2569x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1235x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 567x 125 kB 2008
po_1849.doc 4855x 58 kB 2008
vzor testu 824x 23 kB 2008
pramene 1021x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 791x 160 kB 2008
riman referat 1029x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2718x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9796x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1903x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 789x 168 kB 2017