zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2504x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1546x 28 kB 2008
Stadionova ústava 674x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3784x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1586x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1913x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 966x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 2164x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 820x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 2462x 65 kB 2008
Donácia 742x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2698x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 3537x 35 kB 2008
Manželské prekážky 868x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 894x 53 kB 2008
Druhy donácií 1125x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 852x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 5497x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 751x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 750x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 584x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 721x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1128x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 663x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 788x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 622x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 787x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 684x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 1100x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 773x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 665x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 577x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 506x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 620x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1251x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 743x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 744x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1474x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1162x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1785x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1830x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1983x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3640x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 2133x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 863x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2783x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 511x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 892x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2310x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1403x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1505x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1182x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1292x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1290x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3804x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1853x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 705x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 728x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 528x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 676x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 676x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 659x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 917x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 726x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 721x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 665x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 693x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 642x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 914x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1106x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 665x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 564x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 655x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 765x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 855x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 875x 65 kB 2008
Donačná sústava 1003x 52 kB 2008
Manželstvo 1156x 150 kB 2008
Náboženstvo 660x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1320x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 772x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2724x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1361x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 603x 125 kB 2008
po_1849.doc 5161x 58 kB 2008
vzor testu 865x 23 kB 2008
pramene 1048x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 866x 160 kB 2008
riman referat 1060x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2810x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 10460x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1968x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 1185x 168 kB 2017