zoradene prednasky

Friends

 

 

Dejiny štátu a práva na Slovensku

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Prednáška 2068x 36 kB 2008
Manifest slovenského národa 1183x 28 kB 2008
Stadionova ústava 593x 125 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.1 3020x 1,960 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.2 1427x 2,033 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.3 1673x 1,874 kB 2008
Žiadosti slovenského národa č.4 785x 1,713 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutizmu 1551x 117 kB 2008
Obvenenie, otcovská moc 760x 57 kB 2008
Uhorské feudálne rodinné právo 1738x 65 kB 2008
Donácia 659x 28 kB 2008
Inštitúty feudálneho práva 2106x 104 kB 2008
orgány za feudalizmu 2688x 35 kB 2008
Manželské prekážky 794x 45 kB 2008
Poručníctvo, Fideikomis 798x 53 kB 2008
Druhy donácií 1058x 35 kB 2008
Veľká morava dejiny štátu 779x 34 kB 2008
Poznámky k skúšobným otázkam z predmetu Dejiny štátu a práva na Slovensku 4773x 569 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 687x 94 kB 2008
Vznik ranofeudálneho Uhorského štátu 649x 93 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 516x 33 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 611x 132 kB 2008
Vznik Veľkej Moravy, jej sociálna štruktúra a zahraničné vzťahy 1025x 129 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 587x 93 kB 2008
Štátna organizácia a súdnictvo na Veľkej Morave 720x 93 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 534x 140 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 706x 149 kB 2008
Donačná sústava – podstata, druhy donácií 613x 143 kB 2008
Všeobecná charakteristika obdobia feudálnej rozdrobenosti v Uhorsku 993x 83 kB 2008
Menšie regálne práva 697x 135 kB 2008
Ústredné orgány Uhorska v období feudálnej rozdrobenosti 586x 79 kB 2008
Spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa uhorského feudálneho práva 500x 78 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 456x 82 kB 2008
Spôsobilosť na právne úkony podľa uhorského feudálneho práva 551x 135 kB 2008
Všeobecná charkteristika stavovskej monarchie v Uhorsku 1146x 86 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 660x 88 kB 2008
Miestna správa Uhorska v období stavovskej monarchie 645x 91 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky na Veľkej Morave 1350x 98 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 1082x 162 kB 2008
Urbárska sústava 1208x 196 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku v období rozdrobenosti 1290x 70 kB 2008
Vznik miest, ich druhy, feudálne uhorské mestské právo, mestské vlastníctvo 1427x 123 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 3095x 123 kB 2008
Rodinný nediel –zánik, majetok dedovizenský a nadobudnutý 1575x 135 kB 2008
Charakteristika ústredných štátnych orgánov Uhorska v období stavovskej monarchie 791x 101 kB 2008
Vzájomné vzťahy rodičov a nemanželské deti, adopčné vzťahy 2075x 32 kB 2008
Otcovská moc, opatrovníctvo 463x 23 kB 2008
Poručenstvo, fideikomis ( rodinné zverenstvo ) 824x 103 kB 2008
Miestna správa v Uhorsku za absolutistickej monarchie 2102x 138 kB 2008
Uhorské štátne orgány za absolutistickej monarchie 1215x 117 kB 2008
Právo a právne pamiatky ranofeudálneho uhorského štátu 1422x 70 kB 2008
Zlatá bula Ondreja II. – obsah a význam 1086x 81 kB 2008
Charakter práva a právne pamiatky v Uhorsku v období feudálnej rozdrobenosti 1122x 78 kB 2008
Tripartitum – obsah a význam 1174x 104 kB 2008
Právo a právne pamiatky v Uhorsku v období absolutistickej monarchie 3527x 145 kB 2008
Bachov absolutizmus ( BA ) 1657x 129 kB 2008
Riešenie národnostnej otázky v uhorsku v rokoch 1848/1849 572x 162 kB 2008
Charakteristika obdobia Bachovho absolutizmu ( BA ) 656x 105 kB 2008
Pomer štátu a cirkvi v období Bachovho absolutizmu ( BA ) 444x 103 kB 2008
Návrh Slovenského vojvodstva z roku 1849 606x 104 kB 2008
Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 593x 105 kB 2008
Uhorský právny poriadok v období Bachovho absolutizmu 582x 104 kB 2008
Judexkuriálna konferencia 846x 111 kB 2008
Februárová ústava z roku 1861 645x 113 kB 2008
Martinské memorandum z roku 1861 643x 111 kB 2008
Viedenské memorandum z roku 1861 581x 117 kB 2008
Rakúsko – Uhorské vyrovnanie a jeho obsah 603x 114 kB 2008
Slovenské národnopolitické hnutie v období Bachovho absolutizmu 570x 43 kB 2008
Pád Bachovho absolutizmu a Októbrový diplom 813x 33 kB 2008
Právny poriadok v Uhorsku po roku 1867 1004x 60 kB 2008
Systém najvyšších orgánov v Uhorsku po roku 1867 591x 43 kB 2008
Slovanský zjazd a júnové povstanie v Prahe 504x 24 kB 2008
Slovenská národná rada a slovenské výpravy 567x 33 kB 2008
Kuriálne rozhodnutia a súdnictvo v Uhorsku v období dualizmu 692x 37 kB 2008
Reforma župnej a mestskej správy v období dualizmu 765x 41 kB 2008
Od konca 13. Storočia – 1848 790x 65 kB 2008
Donačná sústava 925x 52 kB 2008
Manželstvo 1065x 150 kB 2008
Náboženstvo 550x 60 kB 2008
Vzájomné vzťahy a pomery medzi rodičmi a deťmi 1248x 150 kB 2008
Feudálne právo rodinné 700x 47 kB 2008
PRED ŠTÁTOM 2426x 184 kB 2008
Feudálne právo a vybrané inštitúty feudálneho práva 1137x 41 kB 2008
stadionova_ustava.doc 528x 125 kB 2008
po_1849.doc 4748x 58 kB 2008
vzor testu 773x 23 kB 2008
pramene 977x 30 kB 2008
riman vzory otazok 2006/2007 716x 160 kB 2008
riman referat 994x 50 kB 2008
Dejiny štátu a práva - Zimný semester 2590x 206 kB 2008
Obdobie kapitalistického štátu 1848-1918 (celé učivo) ----- F 9296x 1,105 kB 2008
Základy feudálneho práva v Uhorsku (prednášky zo zimy) ----- F 1799x 661 kB 2008
Dejiny štátu a práva na Slovnensku I, zimný semester 463x 168 kB 2017