zoradene prednasky

Friends

 

 

Správne právo I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Pojem verejnej správy 2107x 48 kB 2008
Pojem štátnej správy a samosprávy 2220x 43 kB 2008
Správne právo, pojem, systém a pramene SP 1929x 47 kB 2008
Administratívnoprávne normy a ich klasifikácia 2892x 46 kB 2008
Administratívnoprávne vzťahy a ich klasifikácia 4560x 44 kB 2008
Subjekty správneho práva 2527x 46 kB 2008
Orgány verejnej správy (pojem, systém, kompetencia a zásady ich výstavby) 2346x 45 kB 2008
Ministerstvá SR, organizácia, postavenie a pôsobnosť 3543x 72 kB 2008
Iné ústredné orgány štátnej správy, ich postavenie a pôsobnosť. 2734x 54 kB 2008
Miestne orgány štátnej správy 2669x 44 kB 2008
Samospráva obce, mesta. 1318x 76 kB 2008
Orgány obce, mesta 1395x 75 kB 2008
Orgány samosprávneho kraja 1416x 66 kB 2008
Správne akty 3072x 54 kB 2008
Formy činnosti verejnej správy 5103x 35 kB 2008
Verejnoprávne zmluvy (dohody) 1806x 28 kB 2008
Metódy vo verejnej správe 2082x 37 kB 2008
Kontrola vo verejnej správe 2026x 47 kB 2008
Dozor v štátnej správe 2308x 48 kB 2008
Priestupky – zákon 2587x 37 kB 2008
Priestupky 871x 48 kB 2008
Systém správnych deliktov 2870x 36 kB 2008
Správne právo ako súhrn teórií. 1066x 26 kB 2008
Teórie verejnej správy 1418x 30 kB 2008
Princípy správneho práva 1644x 29 kB 2008
Princípy práva EÚ 1701x 32 kB 2008
Špeciálne administratívne vedy. 1124x 29 kB 2008
Modernizmus a postmodernizmus vo verejnej správe 1136x 37 kB 2008
Súčasné svetové trendy vo verejnej správe 2098x 31 kB 2008
Samospráva vyšších územných celkov. 1175x 55 kB 2008
ŠTÁTNA A VEREJNÁ SLUŽBA 15483x 61 kB 2008
Ústava SR – k obciam a VÚC 2216x 30 kB 2008
SPRÁVA TECHNICKÉHO ROZVOJA. + B 27 TECHNICKÉ POŽIADAV-KY NA VÝROBKY A SPÔSOB ICH USTANOVENIA 2082x 64 kB 2008
SPRÁVA INVESTIčNEJ VÝSTAVBY. 3427x 73 kB 2008
Správa zamestnanosti 1307x 51 kB 2008
Správa životného prostredia 1540x 37 kB 2008
Správa priemyslu 1375x 37 kB 2008
Správa priemyslu 748x 112 kB 2008
Banská správa 2125x 54 kB 2008
Banská správa 2 1194x 76 kB 2008
Správa poľnohospodárstva 2597x 75 kB 2008
SPRÁVA PO¼NOHOSPODÁRSTVA 2 1618x 132 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 1667x 65 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 2 948x 76 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 1382x 39 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 2 633x 56 kB 2008
Poľovníctvo a rybárstvo 2819x 57 kB 2008
Správa dopravy 2684x 91 kB 2008
Správa školstva (základné a stredné) 1908x 76 kB 2008
SPRÁVA ZDRAVOTNÍCTVA 5156x 127 kB 2008
Správa zdravotníctva 2 1865x 55 kB 2008
Správa kultúry 1851x 89 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 15 463x 24 kB 2008
SPRÁVA VNÚTORNÝCH VECÍ 2148x 63 kB 2008
Správa štátnej štatistiky 1028x 40 kB 2008
SPRÁVA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY 2 1241x 57 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 1424x 40 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 2 1156x 66 kB 2008
SPRÁVA OBRANY KRAJINY 2969x 93 kB 2008
SPRÁVA GEODÉZIE a KARTOGRAFIE. 2548x 47 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 20 494x 36 kB 2008
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 3478x 60 kB 2008
SPRÁVA ZAHRANIčNÝCH VECÍ 4136x 70 kB 2008
SPRÁVA JUSTÍCIE 3320x 67 kB 2008
Policajná správa 3335x 68 kB 2008
Správa vysokého školstva 1541x 100 kB 2008
SPRÁVA VEDY 1174x 50 kB 2008
Pojem, povaha a charakteristické črty správneho konania 2255x 33 kB 2008
Subjekty správneho konania 2881x 47 kB 2008
Prerušenie, zastavenie správneho konania, doručovanie v správnom konaní 2474x 47 kB 2008
Dokazovanie v správnom konaní 1706x 33 kB 2008
Svedecká výpoveď a znalecký posudok. 2874x 43 kB 2008
Listiny, ohliadka a čestné vyhlásenie 2482x 40 kB 2008
Prostriedky na zabezpečenie priebehu a účelu konania 2072x 36 kB 2008
Rozhodnutie v správnom konaní, Zmier v správnom konaní 2302x 40 kB 2008
Odvolanie a rozklad v správnom konaní 2421x 41 kB 2008
Obnova konania 640x 31 kB 2008
Preskúmavanie rozhodnutí mimo odvolacie konanie. 2175x 30 kB 2008
Protest prokurátora 1941x 74 kB 2008
Správne súdnictvo. 2657x 86 kB 2008
Výkon rozhodnutia v správnom konaní 1922x 38 kB 2008
Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti. 2773x 38 kB 2008
Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov 2043x 45 kB 2008
ÚZEMNÉ KONANIE 4417x 68 kB 2008
Stavebné konanie 6315x 55 kB 2008
Kolaudačné konanie 3071x 52 kB 2008
Priestupkové konanie 3399x 92 kB 2008
Živnostenské konanie 2302x 36 kB 2008
Vybavovanie sťažností 2324x 70 kB 2008
Správna úvaha a jej uplatòovanie v správnom konaní. 4748x 39 kB 2008
Konanie o akreditácii. 1688x 52 kB 2008
Zákon o obecnom zriadení 434x 178 kB 2008
Výcuc 1393x 977 kB 2008
Otázky 2006/2007 2132x 32 kB 2008
2 prednášky (24.09.2007 , 1.10.2007) 1726x 75 kB 2008
Prehľa predpisov na správne právo 1919x 108 kB 2008
Prehľad predpisov na správne právo 1272x 108 kB 2008
prednáška 1.10.2007 1520x 52 kB 2008
ťahák na správko 2073x 175 kB 2008
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 573x 124 kB 2008
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 438x 217 kB 2008
Záakon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 480x 284 kB 2008
poznámky z prednášky 27.2.2008 aaa 1258x 41 kB 2008
Zákon č. 142/2000 Z. z. zo 17. marca 2000. o metrológii 411x 112 kB 2008
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 893x 336 kB 2008
Stavebný zákon (posledná novela 2007) 549x 480 kB 2008
Zákon o vodách (vodný zákon) 633x 371 kB 2008
Zákon o lesoch 466x 628 kB 2008
Zákon o lesnom reprodukčon materiály 1121x 260 kB 2008
PzP 5 - Nerastné bohatstvo, banský zákon 984x 41 kB 2008
PzP 6 - správa poľnohospdárstva 623x 41 kB 2008
PzP 7 - Správa zdravotníctva 803x 48 kB 2008
Zákon č. 1312002 Z.z. o vysokých školách vol. II / referát 629x 171 kB 2008
pohrebnictvo.docx 1255x 24 kB 2008
Výcuc (*.txt) - všobecná časť 1195x 84 kB 2008
Výcuc (*.txt) - osobitná časť 978x 37 kB 2008
Zrusenie krajskych uradov 926x 15 kB 2008
uzemno-spravne clenenie SR 608x 12 kB 2008
Mini výcuc z osobitnej časti 2035x 232 kB 2008
Všeobecná časť - komplet výcuc 59 stranový 3307x 514 kB 2008
Správne právo I. [3.10._6.10._13.10.] ----- F 5478x 563 kB 2008
Zák. č. 575/2001 - "veľký kompetenčný zákon" 1167x 103 kB 2008