zoradene prednasky

Friends

 

 

Správne právo I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Pojem verejnej správy 2171x 48 kB 2008
Pojem štátnej správy a samosprávy 2279x 43 kB 2008
Správne právo, pojem, systém a pramene SP 1980x 47 kB 2008
Administratívnoprávne normy a ich klasifikácia 2950x 46 kB 2008
Administratívnoprávne vzťahy a ich klasifikácia 4689x 44 kB 2008
Subjekty správneho práva 2577x 46 kB 2008
Orgány verejnej správy (pojem, systém, kompetencia a zásady ich výstavby) 2374x 45 kB 2008
Ministerstvá SR, organizácia, postavenie a pôsobnosť 3633x 72 kB 2008
Iné ústredné orgány štátnej správy, ich postavenie a pôsobnosť. 2827x 54 kB 2008
Miestne orgány štátnej správy 2711x 44 kB 2008
Samospráva obce, mesta. 1402x 76 kB 2008
Orgány obce, mesta 1483x 75 kB 2008
Orgány samosprávneho kraja 1507x 66 kB 2008
Správne akty 3160x 54 kB 2008
Formy činnosti verejnej správy 5339x 35 kB 2008
Verejnoprávne zmluvy (dohody) 1869x 28 kB 2008
Metódy vo verejnej správe 2140x 37 kB 2008
Kontrola vo verejnej správe 2092x 47 kB 2008
Dozor v štátnej správe 2367x 48 kB 2008
Priestupky – zákon 2653x 37 kB 2008
Priestupky 896x 48 kB 2008
Systém správnych deliktov 2929x 36 kB 2008
Správne právo ako súhrn teórií. 1119x 26 kB 2008
Teórie verejnej správy 1481x 30 kB 2008
Princípy správneho práva 1709x 29 kB 2008
Princípy práva EÚ 1770x 32 kB 2008
Špeciálne administratívne vedy. 1190x 29 kB 2008
Modernizmus a postmodernizmus vo verejnej správe 1201x 37 kB 2008
Súčasné svetové trendy vo verejnej správe 2232x 31 kB 2008
Samospráva vyšších územných celkov. 1222x 55 kB 2008
ŠTÁTNA A VEREJNÁ SLUŽBA 15623x 61 kB 2008
Ústava SR – k obciam a VÚC 2272x 30 kB 2008
SPRÁVA TECHNICKÉHO ROZVOJA. + B 27 TECHNICKÉ POŽIADAV-KY NA VÝROBKY A SPÔSOB ICH USTANOVENIA 2181x 64 kB 2008
SPRÁVA INVESTIčNEJ VÝSTAVBY. 3541x 73 kB 2008
Správa zamestnanosti 1366x 51 kB 2008
Správa životného prostredia 1597x 37 kB 2008
Správa priemyslu 1441x 37 kB 2008
Správa priemyslu 775x 112 kB 2008
Banská správa 2204x 54 kB 2008
Banská správa 2 1218x 76 kB 2008
Správa poľnohospodárstva 2750x 75 kB 2008
SPRÁVA PO¼NOHOSPODÁRSTVA 2 1650x 132 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 1748x 65 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 2 980x 76 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 1432x 39 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 2 665x 56 kB 2008
Poľovníctvo a rybárstvo 2979x 57 kB 2008
Správa dopravy 2751x 91 kB 2008
Správa školstva (základné a stredné) 1981x 76 kB 2008
SPRÁVA ZDRAVOTNÍCTVA 5269x 127 kB 2008
Správa zdravotníctva 2 1911x 55 kB 2008
Správa kultúry 1935x 89 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 15 484x 24 kB 2008
SPRÁVA VNÚTORNÝCH VECÍ 2203x 63 kB 2008
Správa štátnej štatistiky 1094x 40 kB 2008
SPRÁVA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY 2 1279x 57 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 1490x 40 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 2 1170x 66 kB 2008
SPRÁVA OBRANY KRAJINY 3086x 93 kB 2008
SPRÁVA GEODÉZIE a KARTOGRAFIE. 2628x 47 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 20 522x 36 kB 2008
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 3562x 60 kB 2008
SPRÁVA ZAHRANIčNÝCH VECÍ 4317x 70 kB 2008
SPRÁVA JUSTÍCIE 3409x 67 kB 2008
Policajná správa 3427x 68 kB 2008
Správa vysokého školstva 1640x 100 kB 2008
SPRÁVA VEDY 1231x 50 kB 2008
Pojem, povaha a charakteristické črty správneho konania 2316x 33 kB 2008
Subjekty správneho konania 2962x 47 kB 2008
Prerušenie, zastavenie správneho konania, doručovanie v správnom konaní 2545x 47 kB 2008
Dokazovanie v správnom konaní 1762x 33 kB 2008
Svedecká výpoveď a znalecký posudok. 3001x 43 kB 2008
Listiny, ohliadka a čestné vyhlásenie 2520x 40 kB 2008
Prostriedky na zabezpečenie priebehu a účelu konania 2109x 36 kB 2008
Rozhodnutie v správnom konaní, Zmier v správnom konaní 2323x 40 kB 2008
Odvolanie a rozklad v správnom konaní 2440x 41 kB 2008
Obnova konania 674x 31 kB 2008
Preskúmavanie rozhodnutí mimo odvolacie konanie. 2204x 30 kB 2008
Protest prokurátora 1966x 74 kB 2008
Správne súdnictvo. 2693x 86 kB 2008
Výkon rozhodnutia v správnom konaní 1941x 38 kB 2008
Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti. 2823x 38 kB 2008
Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov 2106x 45 kB 2008
ÚZEMNÉ KONANIE 4454x 68 kB 2008
Stavebné konanie 6347x 55 kB 2008
Kolaudačné konanie 3122x 52 kB 2008
Priestupkové konanie 3426x 92 kB 2008
Živnostenské konanie 2333x 36 kB 2008
Vybavovanie sťažností 2379x 70 kB 2008
Správna úvaha a jej uplatòovanie v správnom konaní. 4811x 39 kB 2008
Konanie o akreditácii. 1720x 52 kB 2008
Zákon o obecnom zriadení 456x 178 kB 2008
Výcuc 1441x 977 kB 2008
Otázky 2006/2007 2180x 32 kB 2008
2 prednášky (24.09.2007 , 1.10.2007) 1778x 75 kB 2008
Prehľa predpisov na správne právo 1983x 108 kB 2008
Prehľad predpisov na správne právo 1343x 108 kB 2008
prednáška 1.10.2007 1575x 52 kB 2008
ťahák na správko 2103x 175 kB 2008
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 585x 124 kB 2008
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 458x 217 kB 2008
Záakon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 494x 284 kB 2008
poznámky z prednášky 27.2.2008 aaa 1271x 41 kB 2008
Zákon č. 142/2000 Z. z. zo 17. marca 2000. o metrológii 427x 112 kB 2008
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 918x 336 kB 2008
Stavebný zákon (posledná novela 2007) 562x 480 kB 2008
Zákon o vodách (vodný zákon) 668x 371 kB 2008
Zákon o lesoch 498x 628 kB 2008
Zákon o lesnom reprodukčon materiály 1137x 260 kB 2008
PzP 5 - Nerastné bohatstvo, banský zákon 1003x 41 kB 2008
PzP 6 - správa poľnohospdárstva 639x 41 kB 2008
PzP 7 - Správa zdravotníctva 822x 48 kB 2008
Zákon č. 1312002 Z.z. o vysokých školách vol. II / referát 650x 171 kB 2008
pohrebnictvo.docx 1286x 24 kB 2008
Výcuc (*.txt) - všobecná časť 1205x 84 kB 2008
Výcuc (*.txt) - osobitná časť 993x 37 kB 2008
Zrusenie krajskych uradov 954x 15 kB 2008
uzemno-spravne clenenie SR 622x 12 kB 2008
Mini výcuc z osobitnej časti 2072x 232 kB 2008
Všeobecná časť - komplet výcuc 59 stranový 3371x 514 kB 2008
Správne právo I. [3.10._6.10._13.10.] ----- F 5596x 563 kB 2008
Zák. č. 575/2001 - "veľký kompetenčný zákon" 1240x 103 kB 2008