zoradene prednasky

Friends

 

 

Správne právo I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Pojem verejnej správy 2087x 48 kB 2008
Pojem štátnej správy a samosprávy 2199x 43 kB 2008
Správne právo, pojem, systém a pramene SP 1904x 47 kB 2008
Administratívnoprávne normy a ich klasifikácia 2865x 46 kB 2008
Administratívnoprávne vzťahy a ich klasifikácia 4526x 44 kB 2008
Subjekty správneho práva 2481x 46 kB 2008
Orgány verejnej správy (pojem, systém, kompetencia a zásady ich výstavby) 2335x 45 kB 2008
Ministerstvá SR, organizácia, postavenie a pôsobnosť 3505x 72 kB 2008
Iné ústredné orgány štátnej správy, ich postavenie a pôsobnosť. 2718x 54 kB 2008
Miestne orgány štátnej správy 2648x 44 kB 2008
Samospráva obce, mesta. 1291x 76 kB 2008
Orgány obce, mesta 1365x 75 kB 2008
Orgány samosprávneho kraja 1385x 66 kB 2008
Správne akty 3046x 54 kB 2008
Formy činnosti verejnej správy 5044x 35 kB 2008
Verejnoprávne zmluvy (dohody) 1791x 28 kB 2008
Metódy vo verejnej správe 2061x 37 kB 2008
Kontrola vo verejnej správe 2004x 47 kB 2008
Dozor v štátnej správe 2287x 48 kB 2008
Priestupky – zákon 2569x 37 kB 2008
Priestupky 865x 48 kB 2008
Systém správnych deliktov 2854x 36 kB 2008
Správne právo ako súhrn teórií. 1051x 26 kB 2008
Teórie verejnej správy 1397x 30 kB 2008
Princípy správneho práva 1621x 29 kB 2008
Princípy práva EÚ 1670x 32 kB 2008
Špeciálne administratívne vedy. 1106x 29 kB 2008
Modernizmus a postmodernizmus vo verejnej správe 1116x 37 kB 2008
Súčasné svetové trendy vo verejnej správe 2072x 31 kB 2008
Samospráva vyšších územných celkov. 1158x 55 kB 2008
ŠTÁTNA A VEREJNÁ SLUŽBA 15414x 61 kB 2008
Ústava SR – k obciam a VÚC 2192x 30 kB 2008
SPRÁVA TECHNICKÉHO ROZVOJA. + B 27 TECHNICKÉ POŽIADAV-KY NA VÝROBKY A SPÔSOB ICH USTANOVENIA 2047x 64 kB 2008
SPRÁVA INVESTIčNEJ VÝSTAVBY. 3402x 73 kB 2008
Správa zamestnanosti 1293x 51 kB 2008
Správa životného prostredia 1526x 37 kB 2008
Správa priemyslu 1355x 37 kB 2008
Správa priemyslu 741x 112 kB 2008
Banská správa 2097x 54 kB 2008
Banská správa 2 1190x 76 kB 2008
Správa poľnohospodárstva 2573x 75 kB 2008
SPRÁVA PO¼NOHOSPODÁRSTVA 2 1612x 132 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 1637x 65 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 2 942x 76 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 1368x 39 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 2 627x 56 kB 2008
Poľovníctvo a rybárstvo 2801x 57 kB 2008
Správa dopravy 2672x 91 kB 2008
Správa školstva (základné a stredné) 1894x 76 kB 2008
SPRÁVA ZDRAVOTNÍCTVA 5098x 127 kB 2008
Správa zdravotníctva 2 1846x 55 kB 2008
Správa kultúry 1838x 89 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 15 461x 24 kB 2008
SPRÁVA VNÚTORNÝCH VECÍ 2137x 63 kB 2008
Správa štátnej štatistiky 1014x 40 kB 2008
SPRÁVA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY 2 1237x 57 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 1410x 40 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 2 1153x 66 kB 2008
SPRÁVA OBRANY KRAJINY 2930x 93 kB 2008
SPRÁVA GEODÉZIE a KARTOGRAFIE. 2529x 47 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 20 489x 36 kB 2008
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 3457x 60 kB 2008
SPRÁVA ZAHRANIčNÝCH VECÍ 4104x 70 kB 2008
SPRÁVA JUSTÍCIE 3312x 67 kB 2008
Policajná správa 3318x 68 kB 2008
Správa vysokého školstva 1528x 100 kB 2008
SPRÁVA VEDY 1167x 50 kB 2008
Pojem, povaha a charakteristické črty správneho konania 2243x 33 kB 2008
Subjekty správneho konania 2854x 47 kB 2008
Prerušenie, zastavenie správneho konania, doručovanie v správnom konaní 2454x 47 kB 2008
Dokazovanie v správnom konaní 1692x 33 kB 2008
Svedecká výpoveď a znalecký posudok. 2860x 43 kB 2008
Listiny, ohliadka a čestné vyhlásenie 2478x 40 kB 2008
Prostriedky na zabezpečenie priebehu a účelu konania 2070x 36 kB 2008
Rozhodnutie v správnom konaní, Zmier v správnom konaní 2290x 40 kB 2008
Odvolanie a rozklad v správnom konaní 2407x 41 kB 2008
Obnova konania 636x 31 kB 2008
Preskúmavanie rozhodnutí mimo odvolacie konanie. 2144x 30 kB 2008
Protest prokurátora 1921x 74 kB 2008
Správne súdnictvo. 2619x 86 kB 2008
Výkon rozhodnutia v správnom konaní 1909x 38 kB 2008
Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti. 2757x 38 kB 2008
Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov 2029x 45 kB 2008
ÚZEMNÉ KONANIE 4404x 68 kB 2008
Stavebné konanie 6299x 55 kB 2008
Kolaudačné konanie 3067x 52 kB 2008
Priestupkové konanie 3380x 92 kB 2008
Živnostenské konanie 2289x 36 kB 2008
Vybavovanie sťažností 2316x 70 kB 2008
Správna úvaha a jej uplatòovanie v správnom konaní. 4723x 39 kB 2008
Konanie o akreditácii. 1668x 52 kB 2008
Zákon o obecnom zriadení 429x 178 kB 2008
Výcuc 1382x 977 kB 2008
Otázky 2006/2007 2111x 32 kB 2008
2 prednášky (24.09.2007 , 1.10.2007) 1717x 75 kB 2008
Prehľa predpisov na správne právo 1889x 108 kB 2008
Prehľad predpisov na správne právo 1252x 108 kB 2008
prednáška 1.10.2007 1507x 52 kB 2008
ťahák na správko 2069x 175 kB 2008
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 571x 124 kB 2008
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 432x 217 kB 2008
Záakon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 475x 284 kB 2008
poznámky z prednášky 27.2.2008 aaa 1253x 41 kB 2008
Zákon č. 142/2000 Z. z. zo 17. marca 2000. o metrológii 411x 112 kB 2008
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 887x 336 kB 2008
Stavebný zákon (posledná novela 2007) 547x 480 kB 2008
Zákon o vodách (vodný zákon) 626x 371 kB 2008
Zákon o lesoch 460x 628 kB 2008
Zákon o lesnom reprodukčon materiály 1118x 260 kB 2008
PzP 5 - Nerastné bohatstvo, banský zákon 980x 41 kB 2008
PzP 6 - správa poľnohospdárstva 622x 41 kB 2008
PzP 7 - Správa zdravotníctva 801x 48 kB 2008
Zákon č. 1312002 Z.z. o vysokých školách vol. II / referát 626x 171 kB 2008
pohrebnictvo.docx 1245x 24 kB 2008
Výcuc (*.txt) - všobecná časť 1192x 84 kB 2008
Výcuc (*.txt) - osobitná časť 978x 37 kB 2008
Zrusenie krajskych uradov 920x 15 kB 2008
uzemno-spravne clenenie SR 606x 12 kB 2008
Mini výcuc z osobitnej časti 2014x 232 kB 2008
Všeobecná časť - komplet výcuc 59 stranový 3277x 514 kB 2008
Správne právo I. [3.10._6.10._13.10.] ----- F 5446x 563 kB 2008
Zák. č. 575/2001 - "veľký kompetenčný zákon" 1157x 103 kB 2008