zoradene prednasky

Friends

 

 

Správne právo I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Pojem verejnej správy 2142x 48 kB 2008
Pojem štátnej správy a samosprávy 2253x 43 kB 2008
Správne právo, pojem, systém a pramene SP 1958x 47 kB 2008
Administratívnoprávne normy a ich klasifikácia 2920x 46 kB 2008
Administratívnoprávne vzťahy a ich klasifikácia 4615x 44 kB 2008
Subjekty správneho práva 2553x 46 kB 2008
Orgány verejnej správy (pojem, systém, kompetencia a zásady ich výstavby) 2359x 45 kB 2008
Ministerstvá SR, organizácia, postavenie a pôsobnosť 3571x 72 kB 2008
Iné ústredné orgány štátnej správy, ich postavenie a pôsobnosť. 2756x 54 kB 2008
Miestne orgány štátnej správy 2692x 44 kB 2008
Samospráva obce, mesta. 1350x 76 kB 2008
Orgány obce, mesta 1428x 75 kB 2008
Orgány samosprávneho kraja 1452x 66 kB 2008
Správne akty 3112x 54 kB 2008
Formy činnosti verejnej správy 5194x 35 kB 2008
Verejnoprávne zmluvy (dohody) 1833x 28 kB 2008
Metódy vo verejnej správe 2110x 37 kB 2008
Kontrola vo verejnej správe 2058x 47 kB 2008
Dozor v štátnej správe 2336x 48 kB 2008
Priestupky – zákon 2619x 37 kB 2008
Priestupky 882x 48 kB 2008
Systém správnych deliktov 2894x 36 kB 2008
Správne právo ako súhrn teórií. 1088x 26 kB 2008
Teórie verejnej správy 1448x 30 kB 2008
Princípy správneho práva 1669x 29 kB 2008
Princípy práva EÚ 1730x 32 kB 2008
Špeciálne administratívne vedy. 1148x 29 kB 2008
Modernizmus a postmodernizmus vo verejnej správe 1158x 37 kB 2008
Súčasné svetové trendy vo verejnej správe 2141x 31 kB 2008
Samospráva vyšších územných celkov. 1201x 55 kB 2008
ŠTÁTNA A VEREJNÁ SLUŽBA 15577x 61 kB 2008
Ústava SR – k obciam a VÚC 2241x 30 kB 2008
SPRÁVA TECHNICKÉHO ROZVOJA. + B 27 TECHNICKÉ POŽIADAV-KY NA VÝROBKY A SPÔSOB ICH USTANOVENIA 2115x 64 kB 2008
SPRÁVA INVESTIčNEJ VÝSTAVBY. 3462x 73 kB 2008
Správa zamestnanosti 1332x 51 kB 2008
Správa životného prostredia 1563x 37 kB 2008
Správa priemyslu 1398x 37 kB 2008
Správa priemyslu 756x 112 kB 2008
Banská správa 2154x 54 kB 2008
Banská správa 2 1205x 76 kB 2008
Správa poľnohospodárstva 2626x 75 kB 2008
SPRÁVA PO¼NOHOSPODÁRSTVA 2 1630x 132 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 1692x 65 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 2 960x 76 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 1395x 39 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 2 641x 56 kB 2008
Poľovníctvo a rybárstvo 2845x 57 kB 2008
Správa dopravy 2706x 91 kB 2008
Správa školstva (základné a stredné) 1931x 76 kB 2008
SPRÁVA ZDRAVOTNÍCTVA 5213x 127 kB 2008
Správa zdravotníctva 2 1882x 55 kB 2008
Správa kultúry 1876x 89 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 15 471x 24 kB 2008
SPRÁVA VNÚTORNÝCH VECÍ 2165x 63 kB 2008
Správa štátnej štatistiky 1046x 40 kB 2008
SPRÁVA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY 2 1255x 57 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 1443x 40 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 2 1162x 66 kB 2008
SPRÁVA OBRANY KRAJINY 3002x 93 kB 2008
SPRÁVA GEODÉZIE a KARTOGRAFIE. 2577x 47 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 20 500x 36 kB 2008
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 3509x 60 kB 2008
SPRÁVA ZAHRANIčNÝCH VECÍ 4188x 70 kB 2008
SPRÁVA JUSTÍCIE 3339x 67 kB 2008
Policajná správa 3358x 68 kB 2008
Správa vysokého školstva 1562x 100 kB 2008
SPRÁVA VEDY 1187x 50 kB 2008
Pojem, povaha a charakteristické črty správneho konania 2270x 33 kB 2008
Subjekty správneho konania 2917x 47 kB 2008
Prerušenie, zastavenie správneho konania, doručovanie v správnom konaní 2502x 47 kB 2008
Dokazovanie v správnom konaní 1719x 33 kB 2008
Svedecká výpoveď a znalecký posudok. 2906x 43 kB 2008
Listiny, ohliadka a čestné vyhlásenie 2498x 40 kB 2008
Prostriedky na zabezpečenie priebehu a účelu konania 2092x 36 kB 2008
Rozhodnutie v správnom konaní, Zmier v správnom konaní 2315x 40 kB 2008
Odvolanie a rozklad v správnom konaní 2432x 41 kB 2008
Obnova konania 646x 31 kB 2008
Preskúmavanie rozhodnutí mimo odvolacie konanie. 2189x 30 kB 2008
Protest prokurátora 1950x 74 kB 2008
Správne súdnictvo. 2675x 86 kB 2008
Výkon rozhodnutia v správnom konaní 1931x 38 kB 2008
Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti. 2803x 38 kB 2008
Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov 2077x 45 kB 2008
ÚZEMNÉ KONANIE 4442x 68 kB 2008
Stavebné konanie 6333x 55 kB 2008
Kolaudačné konanie 3091x 52 kB 2008
Priestupkové konanie 3410x 92 kB 2008
Živnostenské konanie 2321x 36 kB 2008
Vybavovanie sťažností 2344x 70 kB 2008
Správna úvaha a jej uplatòovanie v správnom konaní. 4772x 39 kB 2008
Konanie o akreditácii. 1707x 52 kB 2008
Zákon o obecnom zriadení 439x 178 kB 2008
Výcuc 1403x 977 kB 2008
Otázky 2006/2007 2153x 32 kB 2008
2 prednášky (24.09.2007 , 1.10.2007) 1736x 75 kB 2008
Prehľa predpisov na správne právo 1937x 108 kB 2008
Prehľad predpisov na správne právo 1295x 108 kB 2008
prednáška 1.10.2007 1543x 52 kB 2008
ťahák na správko 2084x 175 kB 2008
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 579x 124 kB 2008
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 445x 217 kB 2008
Záakon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 489x 284 kB 2008
poznámky z prednášky 27.2.2008 aaa 1266x 41 kB 2008
Zákon č. 142/2000 Z. z. zo 17. marca 2000. o metrológii 418x 112 kB 2008
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 901x 336 kB 2008
Stavebný zákon (posledná novela 2007) 553x 480 kB 2008
Zákon o vodách (vodný zákon) 646x 371 kB 2008
Zákon o lesoch 478x 628 kB 2008
Zákon o lesnom reprodukčon materiály 1130x 260 kB 2008
PzP 5 - Nerastné bohatstvo, banský zákon 991x 41 kB 2008
PzP 6 - správa poľnohospdárstva 630x 41 kB 2008
PzP 7 - Správa zdravotníctva 811x 48 kB 2008
Zákon č. 1312002 Z.z. o vysokých školách vol. II / referát 636x 171 kB 2008
pohrebnictvo.docx 1266x 24 kB 2008
Výcuc (*.txt) - všobecná časť 1200x 84 kB 2008
Výcuc (*.txt) - osobitná časť 982x 37 kB 2008
Zrusenie krajskych uradov 934x 15 kB 2008
uzemno-spravne clenenie SR 615x 12 kB 2008
Mini výcuc z osobitnej časti 2050x 232 kB 2008
Všeobecná časť - komplet výcuc 59 stranový 3333x 514 kB 2008
Správne právo I. [3.10._6.10._13.10.] ----- F 5524x 563 kB 2008
Zák. č. 575/2001 - "veľký kompetenčný zákon" 1191x 103 kB 2008