zoradene prednasky

Friends

 

 

Správne právo I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Pojem verejnej správy 2186x 48 kB 2008
Pojem štátnej správy a samosprávy 2292x 43 kB 2008
Správne právo, pojem, systém a pramene SP 1992x 47 kB 2008
Administratívnoprávne normy a ich klasifikácia 2962x 46 kB 2008
Administratívnoprávne vzťahy a ich klasifikácia 4744x 44 kB 2008
Subjekty správneho práva 2594x 46 kB 2008
Orgány verejnej správy (pojem, systém, kompetencia a zásady ich výstavby) 2389x 45 kB 2008
Ministerstvá SR, organizácia, postavenie a pôsobnosť 3659x 72 kB 2008
Iné ústredné orgány štátnej správy, ich postavenie a pôsobnosť. 2877x 54 kB 2008
Miestne orgány štátnej správy 2727x 44 kB 2008
Samospráva obce, mesta. 1433x 76 kB 2008
Orgány obce, mesta 1516x 75 kB 2008
Orgány samosprávneho kraja 1539x 66 kB 2008
Správne akty 3187x 54 kB 2008
Formy činnosti verejnej správy 5389x 35 kB 2008
Verejnoprávne zmluvy (dohody) 1886x 28 kB 2008
Metódy vo verejnej správe 2158x 37 kB 2008
Kontrola vo verejnej správe 2113x 47 kB 2008
Dozor v štátnej správe 2392x 48 kB 2008
Priestupky – zákon 2672x 37 kB 2008
Priestupky 901x 48 kB 2008
Systém správnych deliktov 2948x 36 kB 2008
Správne právo ako súhrn teórií. 1137x 26 kB 2008
Teórie verejnej správy 1501x 30 kB 2008
Princípy správneho práva 1734x 29 kB 2008
Princípy práva EÚ 1794x 32 kB 2008
Špeciálne administratívne vedy. 1215x 29 kB 2008
Modernizmus a postmodernizmus vo verejnej správe 1225x 37 kB 2008
Súčasné svetové trendy vo verejnej správe 2288x 31 kB 2008
Samospráva vyšších územných celkov. 1241x 55 kB 2008
ŠTÁTNA A VEREJNÁ SLUŽBA 15677x 61 kB 2008
Ústava SR – k obciam a VÚC 2302x 30 kB 2008
SPRÁVA TECHNICKÉHO ROZVOJA. + B 27 TECHNICKÉ POŽIADAV-KY NA VÝROBKY A SPÔSOB ICH USTANOVENIA 2223x 64 kB 2008
SPRÁVA INVESTIčNEJ VÝSTAVBY. 3586x 73 kB 2008
Správa zamestnanosti 1381x 51 kB 2008
Správa životného prostredia 1614x 37 kB 2008
Správa priemyslu 1463x 37 kB 2008
Správa priemyslu 787x 112 kB 2008
Banská správa 2229x 54 kB 2008
Banská správa 2 1230x 76 kB 2008
Správa poľnohospodárstva 2797x 75 kB 2008
SPRÁVA PO¼NOHOSPODÁRSTVA 2 1659x 132 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 1773x 65 kB 2008
Správa vodného hospodárstva 2 994x 76 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 1450x 39 kB 2008
Správa lesného hospodárstva 2 675x 56 kB 2008
Poľovníctvo a rybárstvo 3023x 57 kB 2008
Správa dopravy 2774x 91 kB 2008
Správa školstva (základné a stredné) 2004x 76 kB 2008
SPRÁVA ZDRAVOTNÍCTVA 5316x 127 kB 2008
Správa zdravotníctva 2 1927x 55 kB 2008
Správa kultúry 1960x 89 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 15 489x 24 kB 2008
SPRÁVA VNÚTORNÝCH VECÍ 2224x 63 kB 2008
Správa štátnej štatistiky 1118x 40 kB 2008
SPRÁVA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY 2 1286x 57 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 1516x 40 kB 2008
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok 2 1174x 66 kB 2008
SPRÁVA OBRANY KRAJINY 3131x 93 kB 2008
SPRÁVA GEODÉZIE a KARTOGRAFIE. 2653x 47 kB 2008
Doplnok ku otázke číslo 20 528x 36 kB 2008
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO 3590x 60 kB 2008
SPRÁVA ZAHRANIčNÝCH VECÍ 4367x 70 kB 2008
SPRÁVA JUSTÍCIE 3451x 67 kB 2008
Policajná správa 3477x 68 kB 2008
Správa vysokého školstva 1688x 100 kB 2008
SPRÁVA VEDY 1254x 50 kB 2008
Pojem, povaha a charakteristické črty správneho konania 2341x 33 kB 2008
Subjekty správneho konania 2987x 47 kB 2008
Prerušenie, zastavenie správneho konania, doručovanie v správnom konaní 2570x 47 kB 2008
Dokazovanie v správnom konaní 1785x 33 kB 2008
Svedecká výpoveď a znalecký posudok. 3054x 43 kB 2008
Listiny, ohliadka a čestné vyhlásenie 2544x 40 kB 2008
Prostriedky na zabezpečenie priebehu a účelu konania 2120x 36 kB 2008
Rozhodnutie v správnom konaní, Zmier v správnom konaní 2330x 40 kB 2008
Odvolanie a rozklad v správnom konaní 2446x 41 kB 2008
Obnova konania 683x 31 kB 2008
Preskúmavanie rozhodnutí mimo odvolacie konanie. 2211x 30 kB 2008
Protest prokurátora 1979x 74 kB 2008
Správne súdnictvo. 2707x 86 kB 2008
Výkon rozhodnutia v správnom konaní 1947x 38 kB 2008
Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti. 2861x 38 kB 2008
Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov 2118x 45 kB 2008
ÚZEMNÉ KONANIE 4467x 68 kB 2008
Stavebné konanie 6353x 55 kB 2008
Kolaudačné konanie 3140x 52 kB 2008
Priestupkové konanie 3440x 92 kB 2008
Živnostenské konanie 2342x 36 kB 2008
Vybavovanie sťažností 2398x 70 kB 2008
Správna úvaha a jej uplatòovanie v správnom konaní. 4827x 39 kB 2008
Konanie o akreditácii. 1728x 52 kB 2008
Zákon o obecnom zriadení 465x 178 kB 2008
Výcuc 1457x 977 kB 2008
Otázky 2006/2007 2195x 32 kB 2008
2 prednášky (24.09.2007 , 1.10.2007) 1803x 75 kB 2008
Prehľa predpisov na správne právo 2004x 108 kB 2008
Prehľad predpisov na správne právo 1369x 108 kB 2008
prednáška 1.10.2007 1591x 52 kB 2008
ťahák na správko 2111x 175 kB 2008
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike 586x 124 kB 2008
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 462x 217 kB 2008
Záakon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 496x 284 kB 2008
poznámky z prednášky 27.2.2008 aaa 1277x 41 kB 2008
Zákon č. 142/2000 Z. z. zo 17. marca 2000. o metrológii 428x 112 kB 2008
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 919x 336 kB 2008
Stavebný zákon (posledná novela 2007) 567x 480 kB 2008
Zákon o vodách (vodný zákon) 676x 371 kB 2008
Zákon o lesoch 506x 628 kB 2008
Zákon o lesnom reprodukčon materiály 1142x 260 kB 2008
PzP 5 - Nerastné bohatstvo, banský zákon 1007x 41 kB 2008
PzP 6 - správa poľnohospdárstva 641x 41 kB 2008
PzP 7 - Správa zdravotníctva 825x 48 kB 2008
Zákon č. 1312002 Z.z. o vysokých školách vol. II / referát 659x 171 kB 2008
pohrebnictvo.docx 1293x 24 kB 2008
Výcuc (*.txt) - všobecná časť 1209x 84 kB 2008
Výcuc (*.txt) - osobitná časť 995x 37 kB 2008
Zrusenie krajskych uradov 961x 15 kB 2008
uzemno-spravne clenenie SR 625x 12 kB 2008
Mini výcuc z osobitnej časti 2085x 232 kB 2008
Všeobecná časť - komplet výcuc 59 stranový 3408x 514 kB 2008
Správne právo I. [3.10._6.10._13.10.] ----- F 5605x 563 kB 2008
Zák. č. 575/2001 - "veľký kompetenčný zákon" 1285x 103 kB 2008